Deelnemers: 
Bewoners: Catrinus Egas, Johan Neuts, Marien Abspoel, Barbara Wendt, Tjalf Bloem, Barbara Zijta, John Duynhouwer, Wim Janssen, Maurice Zandbelt, Geo van Dam, Ruud de Haas, Francis Namink, Pieter de Wit
Gebiedsteam: Sander Berkhout, Yolanda Sikking, Dennis Menting, Fike van der Burght en Romy Kleijssen  

Bijlage: Powerpoint presentatie 

Agenda:

 • Inleiding 
 • Besluit B&W: gemeente moet zelf invulling geven aan zorgplicht afvalwater
 • 11 juli bijeenkomst klankbordgroep bewoners 
 • 68 vragen gesteld; nu antwoorden 
 • Klankbordgroep en participatie 
 • Aanpak en tijdpad 
 • Q&A 
 • Brede bijeenkomst 10/10: bespreekpunten 
 • Vervolg klankbordgroep  
 1. Inleiding (sheets 1 & 2)

Er wordt afgesproken dat er staccato verslagen van de klankbordbijeenkomsten worden gemaakt. Het verslag is een aanvulling op de presentatie. Namen van aanwezigen worden enkel benoemd in de lijst van aanwezigen, niet in het verdere verslag. Daarnaast is er afgesproken dat mailadressen van de aanwezige bewoners gedeeld worden. Voorafgaand aan de agenda geeft een bewoner feedback op de ingezonden Q&A. De Q&A is incompleet en geeft door de herordening van de vragen onvoldoende duidelijk beeld of alle vragen die tijdens de klankbordbijeenkomst van 11 juli zijn gesteld, beantwoord worden. Daarnaast het verzoek aan het gebiedsteam om meer participatie voorafgaand aan bijeenkomsten te organiseren. Het gebiedsteam zegt toe dat er nog een slag gemaakt zal worden met de beantwoording van de Q&A. Er wordt een nieuwe versie gemaakt met de antwoorden op alle vragen van 11 juli. Deze wordt toegestuurd aan de klankbordgroep en gepubliceerd via www.maakoosterwold.nl. Daarop worden ook de originele 68 vragen gepubliceerd zoals genoemd in de nieuwsbrief van 19 juli 2022.  

2. Klankbordgroep en participatie (sheets 3 t/m 6)

Aan de hand van het participatiekwadrant licht het gebiedsteam toe hoe de gemeente aankijkt tegen de participatie. Het ontwerp en de aanleg van de kavelwegriolering volgt uit de wettelijke zorgplicht van de gemeente Almere voor het stedelijk afvalwater, een gegeven waar ook de provincie Flevoland in het kader van het interbestuurlijk toezicht (IBT) op wijst en maant tot zo spoedig mogelijke realisatie. Gegeven de wettelijke verplichting beslist de gemeente over de wijze van aanleg en de tussentijdse overbruggingsmaatregelen. Bewoners zullen worden geïnformeerd en geconsulteerd. Er is sprake van overheidsregulatie.

Bewoners brengen in dat binnen dit traject verschillende onderdelen te onderscheiden zijn. Op sommige onderdelen zijn andere vormen van participatie van toepassing met meer inbreng van bewoners en kavelwegverenigingen. Denk daarbij aan de inpassing van het kavelwegriool naast de kavelweg.   

Over het vervolg van de klankbordgroep wordt afgesproken dat we één keer per maand bij elkaar komen in het komende half jaar waarna een evaluatie volgt. De eerstvolgende bijeenkomst is 24 oktober. Een informatiebijeenkomst staat gepland op 10 oktober voor alle bewoners in Oosterwold.  

Het gebiedsteam heeft twee nieuwe collega’s: Herman Vianen (projectmanager realisatie) en André Kamp (omgevingsmanager kavelwegen).   

3. Aanpak en tijdpad (sheets 7 t/m 9)

De fasering van de realisatie van de kavelwegriolering wordt toegelicht. Er komt een plan van aanpak met daarin hoe de tussenliggende periode wordt overbrugd totdat het kavelwegriool is gerealiseerd. Dit plan moet goedgekeurd worden door de provincie, vanuit IBT. Daarvoor is het gebiedsteam/de gemeente Almere in gesprek met de provincie en het waterschap Zuiderzeeland.  

Na goedkeuring op dit plan van aanpak volgt rond de kerst een raadsvoorstel voor de gemeenteraad. Als de gemeenteraad eenmaal heeft besloten, zal het Oosterwold-riool worden opgenomen in de actualisatie van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Een rioleringsplan voor Oosterwold was eerder niet opgenomen in het GRP omdat er geen sprake was van stedelijk afvalwater en de zorgplicht bij de bewoners lag. In het huidige GRP (Waterplan Almere 2017-2022) wordt over Oosterwold opgemerkt dat bewoners zelf hun afvalwater zuiveren.   

Vanuit een bewoner wordt voorgesteld samen met de gemeente een proefproces te starten om zo juridische kaders te krijgen die helderheid kunnen scheppen. Hij vraagt om deze juridische procedure op te nemen in het tijdspad. De ambtelijke reactie is dat hoe sympathiek dat voorstel ook is, de gemeente daar niet aan mee gaat werken. Het duurt simpel te lang. Bewoners en gemeente zijn gebaat bij zo snel mogelijk helderheid over de kaders. De agenda van de rechtbanken in Nederland zijn over vol en zo’n proefproces kan lang op zich laten wachten en laat zich niet inplannen.   

De aanpak betreft drie sporen: 

 1. Kavelwegriolering
 2. Overbrugging
 3. Verrekening  

Spoor 1, kavelwegriolering, gaat over het ontwerp van het riool, pilotgebieden, de fasering en de kosten. De gemeentelijke organisatie adviseert de gemeenteraad om een mechanisch (vacuüm)riool aan te leggen in de smalle berm. Er zijn in Oosterwold een aantal pilots opgezet: de Neolithicumweg, in en achter Tulp 1 en de Hildegard van Bingenweg. De aansluiting van de kavel op het kavelwegriool is de verantwoordelijkheid van de bewoner zelf. De suggestie om de organisatie van het werk op het erf van de bewoners mee te nemen als onderdeel in het rioleringsproject, wordt ambtelijk positief ontvangen. De uitwerking van de aansluiting van woning naar perceelgrens wordt onderdeel van het ontwerpproces dat deel uitmaakt van dit project.

Spoor 2, de overbrugging, gaat o.a. over het overnemen door de gemeente van het beheer en onderhoud van de IBA’s en CBA’s. Geconstateerd is dat de gemeente hier ook verantwoordelijk voor is. De gemeente is daarom in gesprek met de leveranciers om de mogelijkheden voor het overnemen van de contracten te bekijken. Aandachtspunt bij de overname van het beheer en onderhoud zijn de Europese aanbestedingsregels. Bij de overbrugging horen ook de tijdelijke voorzieningen. Dit is wanneer je (nog) geen IBA hebt gerealiseerd. De gemeente streeft ernaar om de tijdelijke voorzieningen zo aan te leggen dat deze in de toekomst (her)bruikbaar blijven. Heb je problemen met je IBA of heb je een tijdelijke voorziening nodig, dan kan je mailen naar afvalwateroosterwold@almere.nl  

Spoor 3, de verrekening, gaat over de gedane investeringen door bewoners, de grondprijs, het ontwikkelen van een standaard en de afhandeling. Door de klankbordgroepleden wordt erop gewezen dat het verstandig is om een scheiding te maken tussen de verrekening en de kosten dan wel financiën van de realisatie/uitvoering van het kavelwegriool. Bij de verrekening wordt er gestreefd naar een standaard voor alle bewoners in Oosterwold. Bij de financiën van de realisatie moet er per bewoner maatwerk geleverd worden en dus vindt er een specifieke verrekening plaats. Dit wordt onderschreven door de voorzitter. Een idee is om hier twee verschillende klankbordgroepen van te maken.  

Vanuit de gemeente zal rioolheffing worden opgelegd bij de woningen waar de afvalwaterzorg door de gemeente wordt verzorgd. Dit gaat in vanaf 1 januari in het jaar na de start van de dienstverlening. De heffing volgt uit de gemeentelijke verordening voor de rioolheffing. Dit gaat om een jaarlijkse bijdrage. De rioolheffing is niet hetzelfde als de kosten voor het aansluiten vanaf de kavel op het kavelwegriool.  

Het waterbeheer in Oosterwold is een aandachtspunt en wordt door het waterschap, provincie en gemeente opgepakt is de verwachting. Dit valt echter buiten de scope van dit project.  

4. Q&A (sheets 10 t/m 12)

Zoals eerder benoemd wordt de Q&A in zijn originele staat met 68 vragen gedeeld. In het vervolg worden de Q&A’s niet meer gerubriceerd. Daarnaast checkt het gebiedsteam bij de klankbordgroepleden of de antwoorden op de vragen begrijpelijk zijn verwoord en of de juiste invalshoek van de vragen beantwoord wordt.  

In de beantwoording van de Q&A staat dat het gebiedsteam reeds met 50 kavelwegverenigingen in gesprek is. Het gebiedsteam geeft aan dat dit verkeerd is verwoord. Bedoeld werd te zeggen dat we met de verenigingen in gesprek zullen gaan en dat er nu met een paar verenigingen contact is over hun specifieke situatie. Kavelwegverenigingen gaan niet over alle kwesties die komen kijken bij de realisatie van een straat/riool, hun focus ligt op het beheer en onderhoud van de kavelweg en in dat verband mogelijke schade. De kavelwegvereniging is geen vanzelfsprekend doorgeefkanaal naar alle bewoners. Hiervoor zullen bewoners individueel actief geïnformeerd worden door het gebiedsteam/gemeente.  

Daarnaast zijn de vragen over wat je kan doen met je IBA na realisatie van het riool weggevallen in de Q&A. Deze vragen worden opnieuw opgenomen en beantwoord.  

Ook de vraag over een proefproces wordt in de Q&A hersteld en beantwoord. 

Op de homepage van maakoosterwold.nl zal een link worden gezet naar de pagina over het afvalwater.  

5. Brede bijeenkomst 10/10: bespreekpunten (sheet 13)

Aan de leden van de klankbordgroep wordt de mogelijkheid geboden om tijdens de informatiebijeenkomst van 10 oktober een toelichting te geven. Het gebiedsteam komt hierop terug.  

 

6. Afsluiting/Vervolg klankbordgroep (sheet 14)

Het verzoek is om voor de volgende klankbordbijeenkomst voorafgaand de agenda rond te sturen zodat genodigden op basis van de agenda kunnen besluiten wel of niet aan te sluiten en zodat ze zich kunnen voorbereiden. Dit gaat het gebiedsteam doen.    

Er wordt een suggestie gedaan of de gemeente de kavelwegen kan opkopen. Door het gebiedsteam wordt geantwoord dat dit nu niet aan de orde is.  

Er is momenteel een adviesbureau bezig met een onderzoek naar de schade/verrekening. De claims en klachten die in het onderzoek worden meegenomen zijn en worden niet openbaar gemaakt. De aanpak van dit onderzoek en de overige onderdelen zullen t.z.t. wel gedeeld worden in onder andere de klankbordgroep.