Kaart uitvouwen

 1. De Mary Ritter Beardweg
  De werkzaamheden aan de Mary Ritter Beardweg zijn uitgesteld tot na de bouwvakantie augustus-september 2024. In verband met de benodigde omleidingen wordt eerst de Harriët Martineauweg aangelegd.
 2. Kievitsweg
  Geen bijzonderheden.
 3. Tureluurweg
  Verlichting bij de aansluitingen van kavelwegen wordt voorbereid.
 4. Hippias van Elisweg
  Geen bijzonderheden.
 5. De Goudplevierweg
  Inmiddels is er gestart met de aanleg van de vacuümriolering langs de Goudplevierweg. De werkzaamheden worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 afgerond. In het vierde kwartaal van 2024 start de aannemer met de aanleg van de toplagen en de plateaudrempels, deze werkzaamheden gaan naar verwachting duren tot in het tweede kwartaal van 2025.
 6. Paradijsvogelweg
  Een deel van de bigbags met zand is verwijderd. Het zand wordt elders hergebruikt. Ter voorbereiding van de reconstructiewerkzaamheden wordt eerst een geluidsonderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de uitslag van dat onderzoek wordt bepaald welke vergunningen mogelijk nog nodig zijn. De startdatum van de werkzaamheden is daarom nog niet bekend. Het streven is start in mei-juni 2024.
  De weg wordt dan in 3 fasen opgebroken en weer aangelegd met een breedte van 6,5 meter. Net als bij de Goudplevierweg wordt eerst de weg verbreed en volgt later de aanleg van de riolering.
  Ontwikkelaar Koopmans en woningcorporatie Goede Stede zijn gestart met het bouwrijp maken van De Kreekvelden en de bouw van de eerste woningen.
 7. Harriët Martineauweg
  De aannemer is klaar met de voorbereidingen voor de aanleg van de definitieve weg. In mei wordt gestart met de aanleg van deze weg en de reconstructie van de aansluiting op de Ibisweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de bouwvakantie. Tot en met de oplevering blijven kavelwegen bereikbaar via de huidige nood-/bouwweg (toekomstig fietspad).
 8. Vogeldreef
  De start van de definitieve aanleg van de rotonde is uitgesteld en staat gepland voor september 2024 . Ook wordt er direct gestart met werkzaamheden aan de fietsoversteek van het fietspad Vogeldreef en de Goudplevierweg. Naar verwachting zal dit eind september 2024 worden afgerond.
 9. Tijdelijke lokale zuivering afvalwater
  De benodigde aan- en afvoerleidingen langs de Goudplevierweg, de Paradijsvogelweg en het Kathedralenpad zijn aangelegd. De lokale afvalwaterzuivering is in december 2023 gestart met het zuiveren van afvalwater.
 10. Verbinding Paradijsvogelweg en Harriët Martineauweg
  De aansluiting van de Harriët Martineauweg, ten noorden van de Kievitstocht, met het gebied Oosterwold ten zuiden van de Kievitstocht, is momenteel in uitvoering. Deze aansluiting bestaat uit drie fasen:
  Langs de A27 is komt een parallelweg, daarvoor is voorbelasting aangebracht. Deze blijft ca. 6 maanden liggen waarna de fundering en het wegdek worden aangebracht.
  Onderzoek vindt plaats naar de mogelijkheden voor een verbinding over de Kievitstocht; bijvoorbeeld een grote duiker of een brug. De uitvoering is naar verwachting 4e kwartaal 2024.
  Aanleg van een tijdelijke bouwweg tussen de Paradijsvogelweg en de paral
  Deze weg wordt pas opengesteld als bovengenoemde werkzaamheden gereed zijn.
 11. Bericht van de “buren” Nobelhorst
  Er is gestart met de aanleg van een fietspad van de Kievitsweg naar de Paradijsvogelweg. Deze gaat eerst door het open stuk van de bosstrook (Nobelhorst) en buigt voor de grens van Oosterwold naar links en vervolgt zijn weg naar de Paradijsvogelweg. Onder dit fietspad komt een persleiding van het riool van de Kreekvelden naar de Kievitsweg.
 12. Fatima Al-Fihriyaweg
  De aanleg van deze weg is voor onbepaalde tijd uitgesteld.
 13. Voorbereiding nieuwe polderweg.
  Vanaf de nieuwe rotonde op de Vogeldreef (zie nummer 8) wordt een nieuwe polderweg aangelegd naar de Paradijsvogelweg. Die wegen gaan naar verwachting ter hoogte van het Houtsnippad op elkaar aansluiten.
  Allereerst wordt alleen het wegdeel vanaf de toekomstige rotonde het veld in (tot veld 109 op de initiatievenkaart), het cunet gegraven en wordt voorbelasting aangebracht met zand, en na ca. een halfjaar wordt dan de weg aangelegd. Verwachte start uitvoering voorbelasting en aanleg van de bouwweg april/ mei 2024, verwachte aanleg van de weg eind 2024 en eerste kwartaal 2025.
 14. Nieuwe weg Veld P, voor de scholen
  Ter hoogte van de Goethelaan leggen we een nieuwe weg aan vanaf de Goudplevierweg richting de A27. Deze weg dient o.a. als toekomstige ontsluiting voor twee scholen en verder uit te geven kavels. De uitvoering start in maart 2024 met het ontgraven van het wegcunet en de ophoging met zand waarna een zettingsperiode volgt van enkele maanden. Vervolgens wordt in de tweede helft van 2024 gestart met de aanleg van de wegconstructie.

Algemeen 

Steeds meer kavelwegen krijgen hun definitieve verharding en aankleding. Als dit gepland wordt, neem contact op via realisatieoosterwold@almere.nl. Dan kunnen wij de weg op de voorwaarden controleren en bijvoorbeeld de aansluiting op de polderweg aanpassen/meenemen. Bovendien kijken wij mee of de bereikbaarheid, veiligheid en het parkeren tijdens de aanleg op orde is.

Aanleg riolering in Oosterwold 

In 2023 is volop gewerkt aan de voorbereiding voor de aanleg van de riolering in  De planning van het hoofdriool is ten opzichte van de oorspronkelijke tijdlijn ca 3 maanden verschoven.  In het eerste kwartaal van 2024 is ter hoogte van het Kathedralenpad een tijdelijk vacuüm-persgemaal geplaatst om het eerste afvalwater van o.a. de woningen in het gebied De Groene Eem af te voeren. In 2024 volgen na de aanleg van het hoofdvacuümriool in de Goudplevierweg ook het hoofdvacuümriool in de Paradijsvogelweg en de Kievitsweg. Vanaf het tweede kwartaal van 2024 start de bouw van de eerste definitieve gemalen. Naar verwachting is in begin 2025 het hele hoofrioolstelsel aangelegd. De bedoeling is om eind 2024 ook te starten met de aanleg van de kavelwegrioleringen waar al een hoofdriool bij de nabijgelegen Polderweg is aangelegd.