Toelichting vooraf (geen onderdeel van verslag van de avond)

De bijeenkomst is georganiseerd door de mensen die zich als ambassadeur hebben aangemeld bij de pilot De Verbinding voor veld G. Het doel van de pilot is om in overleg met
elkaar te onderzoeken welke inrichting van de doorwaadbare zones beter zou kunnen aansluiten bij wensen van bewoners dan de nu geldende strook van twee meter breed langs alle individuele kavels. De pilot is een initiatief van het bewonersplatform Platform Oosterwold, in overleg met team Oosterwold en de gemeente Almere.

Zoals bekend heeft iedere initiatiefnemer in Oosterwold getekend voor het publiek toegankelijk maken van een strook van twee meter breed langs de grenzen van de kavel, waardoor het mogelijk is om groen en veilig (zonder autoverkeer) door het gebied te lopen. In de praktijk blijkt dat deze zones op veel plaatsen niet als zodanig zijn ingericht. Voor burenpaden is het bijvoorbeeld niet nodig dat een strook van 2 x 2 meter breed wordt ingericht, een pad van 1 of 1,5 meter breed voldoet vaak al. Bij sommige bewoners loopt een doorwaadbare zone dood tegen een sloot of tegen een bosrand. Het lijkt dan weinig zinvol om deze publiek toegankelijk te maken. Bij kleine kavels is het ruimtebeslag van de doorwaadbare zone naar verhouding veel groter, waardoor zaken als veiligheid en privacy zwaarder gaan wegen. Bovendien is het juist bij kleine kavels niet noodzakelijk om overal doorgangen te maken omdat de afstanden veel minder groot zijn. Er zijn ook bewoners die er nog niet aan toegekomen zijn en zich samen met hun buren nog moeten oriënteren op de mogelijkheden. Kortom, bij diverse kavels is de doorwaadbare zone anders vormgegeven dan oorspronkelijk afgesproken, of juist helemaal niet (of nog niet) ingericht. Er is op dit moment een mismatch tussen de wens van een aantal bewoners om via burenpaden groen en veilig door het gebied te lopen en de huidige situatie waarin sommige doorwaadbare zones om diverse redenen niet toegankelijk zijn.

Een ander punt is dat in Oosterwold, anders dan in de rest van Almere, de gemeente geen grond gereserveerd heeft voor publieke voorzieningen zoals een bankje, picknickplek, trapveldje of speelplek. Als dit grond die voor doorwaadbare zones is gereserveerd publiek toegankelijk hoeft te worden gemaakt, zou die ‘overtollige’ grond ingeruild kunnen worden om op andere plaatsen in het gebied grond in te richten voor de buurtvoorzieningen waarin veld G behoefte blijkt te zijn.
De pilot biedt de mogelijkheid om samen met buren de doorwaadbare zones zo te gaan gebruiken dat wij hier als buurtbewoners het meeste plezier aan beleven, door mooie én functionele burenpaadjes in te richten en (in tweede instantie) gewenste publieke voorzieningen tot stand te brengen. In het kader van deze pilot hebben de ambassadeurs alle buren uitgenodigd om in kleine groepjes te overleggen over wensen en mogelijkheden voor de inrichting van de doorwaadbare zones, waarbij de nadruk lag op het zoeken naar de meest logische burenpaadjes. Het resultaat van die bijeenkomsten bestaat uit een kaart van veld G waarop burenpadden staan ingetekend. De kaart is een voorlopig resultaat. Het doel van de  bewonersavond van 31 mei is om feedback te ontvangen.

Is de kaart een goede weerslag van wat in de groepjes besproken is of zijn er correcties nodig? Zijn er naar aanleiding van dit resultaat nog andere wensen die mogelijk gerealiseerd kunnen worden? Voor de duidelijkheid: voor iedereen die tevreden is met de doorwaadbare zone zoals deze oorspronkelijk is afgesproken, verandert er niets, en blijft alleen de verplichting bestaan om de zone publiek toegankelijk in te richten.

Verslag van vervolgbijeenkomst De Verbinding

Datum: 31 mei 2022
Plaats: Paviljoen bij Demopark Tiny Houses, Daniel Goedkoopstraat 30

Programma van de avond:

• Welkom en introductie
• Presentatie voorlopige kaart + voorlopige antwoorden op de vragen
a. Kunnen we veilig naar Odin en AH?
b. Toegang bosstrook vanuit ons veld G?
c. Invulling Stichtse lijn?
• Afspraken met gemeente (Klaas Dijkhuis) over handhaving
• Opdeling in 5 groepen. Tops en tips over de voorlopige verbindingsroutes.
• Plenaire terugkoppeling van tops en tips uit de groepen
• Afsluiting

Het eerste deel van het verslag presenteert inhoudelijke informatie uit de plenaire delen van
de bijeenkomst.
Het tweede deel van het verslag bevat opmerkingen, vragen, meningen van de aanwezigen die zowel tijdens de plenaire delen als tijdens de discussie in 5 verschillende groepjes naar
voren zijn gekomen, geordend naar categorie. Wij hopen op deze manier zo goed mogelijk recht te doen aan wat ieder heeft bijgedragen aan de discussie.

DEEL EEN

Verslag inhoudelijk informatie plenaire delen van de avond

Toelichting op de kaart met verbindende burenpadden. Het resultaat van de gesprekken die ambassadeurs met groepjes buren hebben gevoerd is een kaart met verbindende burenpadden door het gebied van veld G. Aandacht is daarbij uitgegaan naar de vraag hoe we de verschillende kavelwegen met elkaar kunnen verbinden. Daarbij is aangesloten op wat bewoners al hadden ingericht als doorwaadbare zone. De gepresenteerde route is niet definitief. In de deelbijeenkomsten is met elkaar afgesproken om de situatie door vier seizoenen heen uit te proberen. Het is de bedoeling om dit voorstel op deze avond te bepreken, eventuele correcties op de kaart te horen, en reacties te horen op de verbindingsroutes zoals deze nu staan ingetekend. Er zijn mensen die niet aanwezig konden zijn bij de eerdere overleggroepjes met buren. Los van deze bijeenkomsten kun je altijd de ambassadeurs mailen met jouw gedachten, wensen en opmerkingen over het inrichten van publiek toegankelijk gebied in veld G.

Behalve de wensen over verbindingen in het gebied zelf, zijn er ook wensen of vragen over verbindingen met aangrenzende gebieden:
a. land van de stadsboer,
b. bosstrook van Staatsbosbeheer en
c. reservering voor de Stichtse lijn.

a. Toegang tot het land van de stadsboer

Om veilig (dus niet over de momenteel drukke en smalle Goudplevierweg) naar de Odin te kunnen komen, is toegang tot het land van de stadsboer gewenst. Sinds kort heeft de stadsboer zijn doorwaadbare zone ingericht voor wandelaars. Ook hebben diverse bewoners aan de Vogelakker en aan de Zeebodemkolonistenweg deze wandelstrook bij de boer al toegankelijk gemaakt door hier bruggen over te leggen.
Er zijn nog onopgehelderde zaken over deze bruggen: wie betaalt de aanleg, hoe zit het met de aansprakelijkheid (een kind valt in de sloot, iemand glijdt uit en breekt een been), hoe regelen we het onderhoud, aan welke eisen moet de brug voldoen, kun je de brug makkelijk tijdelijk verwijderen bij het schonen van de sloot? Deze vragen moeten nog opgelost worden. Ondertussen gaat de gemeente zeer binnenkort een tijdelijk fiets/wandelpad aanleggen tussen de bomenrijen aan de Goudplevierweg. Daarmee ontstaat een extra mogelijkheid om veilig en plezierig naar de Odin te wandelen. Op den duur komt hier een definitief fietspad.Een aantal Iepen is ziek en dreigt onder de grond af te breken. Deze zullen worden vervangen door een variatie aan (grote) bomen om natuurlijke diversiteit te vergroten en ziekten tegen te gaan.

b. Toegang tot de bosstrook van Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer wil geen illegale olifantenpaadjes door de bosstrook. Als vanuit de bewoners van veld G een wens naar voren komt over hoe toegang tot de bosstrook
er uit zou kunnen zien, staat Staatsbosbeheer er wel voor open om te kijken of die wens gehonoreerd kan worden, als ze daarmee de ongewenste olifantenpaadjes kunnen voorkomen. In algemene zin is het beleid van SBB om de bossen van Almere meer (deels) in te richten voor recreatie en – waar wenselijk – in overleg met bewoners. Bij een andere bosstrook in Oosterwold zijn dergelijke afspraken al
gemaakt.

c. Toegang tot reservering voor Stichtse lijn

De reservering voor een OV-tracé dwars door veld G wordt beheerd door ERF. Omdat er voorlopig nog geen tracé wordt aangelegd, wil ERF dit tracé tijdelijk op een nuttige en aantrekkelijke manier gaan inrichten. Het tracé door veld G is te klein voor bewerking met grote machines. Daarom is er meer flexibiliteit en inspraak van bewoners mogelijk bij de inrichting. ERF zal hun plannen op een later moment toelichten en de meningen van bewoners op de plannen inwinnen. Voor zover bekend wil ERF het tracé gebruiken voor strokenteelt en langs de twee lange zijden notenbomen planten waartussen gelopen kan worden. Uit bewonersoverleg zijn wensen gekomen om de Vogelakker en de Zeebodemkolonistenweg met een fietspad over het tracé met elkaar te verbinden, en via een voetpad een verbinding te maken ter hoogte van (ongeveer) het verlengde van de Immanuel Kantweg. Hier zitten haken en ogen aan. Bij de Auguste Comteweg is al een voorbeeld van een verbindende weg dwars over het tracé waarbij de bewoners de grond en de aanleg van de weg hebben bekostigd. Bij een fietspad zullen ook de bewoners in Veld G de grond en de aanleg moeten betalen. We weten nog niet hoe ERF aankijkt tegen deze
fietsverbinding.

Afspraken gemeente over handhaving doorwaadbare zones

Klaas Dijkhuis meldt namens de gemeente dat nu niet actief wordt geïnventariseerd of doorwaadbare zones daadwerkelijk toegankelijk zijn, maar dat wel gehandhaafd wordt op
evidente overschrijdingen zoals bijvoorbeeld bouwwerken. De gemeente erkent de pilot status van veld G en is benieuwd naar de invullingen en creatieve alternatieven voor openbaar groen en doorwaadbaarheid. Wanneer buren in onderling overleg komen tot (een voorstel voor) het gewenste gebruik van de doorwaadbaarheidsgrond, geeft de gemeente graag de experimenteerruimte om deze oplossingen ook in de praktijk te testen. Afhankelijk van de invulling kan dat bijvoorbeeld zijn dat gedurende een periode van 1 jaar niet wordt gehandhaafd op afwijkingen, om doorgaande routes mogelijk te maken of met buurtkavels
een gemeenschappelijke voorziening in te richten. Bij gebleken succes kan dan na een dergelijke periode in overleg worden bepaald wat er nodig is om de nieuwe situatie te formaliseren. Daarvoor is het nodig dat er regelmatig contact met de gemeente is over verloop en gekozen oplossingen in het pilotgebied.

Algemene aandachtspunten

Het principe van doorwaadbaarheid op particuliere grond roept veel vragen op. De (voorbereiding van) pilot in veld G bracht dergelijke vragen aan het licht, zoals de kwestie van aansprakelijkheid, inrichtingseisen enz. Deze aandachtspunten zijn voorlopig bij de gemeente neergelegd om uit te zoeken en om met voorstellen te komen.

DEEL TWEE

Opmerkingen en vragen van aanwezigen

Diverse punten kwamen op deze avond meerdere malen naar voren. Omdat de zaal lawaaiig was, werd de geplande groepsdiscussie bij de vijf plattegronden vaak een uitwisseling tussen enkele personen in plaats van een groepsdiscussie. Het is niet mogelijk om, na de discussies tijdens deze avond, te concluderen welke opmerkingen door veel mensen werden gedeeld en welke slechts de mening van een enkeling zijn. De opmerkingen zijn per onderwerp gegroepeerd:

1. Definitie van de DWZ

– De formulering van de DWZ is belangrijk. De DWZ ligt op eigen grond maar is openbaar toegankelijk.
– Er is door de bewoners getekend voor doorwaardbaarheid maar niet voor gezamenlijke voorzieningen in de DWZ.

2. Ontwikkeling en inrichting van de DWZ

-Wat is eigenlijk de functie van de DWZ?
-Is 4 meter DWZ wel nodig? Het is zonde van de grond.
-Verharding en verlichting is ongewenst. Wil geen druk van andere bewoners om te moeten verharden.
-Een DWZ moet nut hebben, de DWZ bij de Auguste Comteweg naar het bos heeft geen nut want je kan het bos niet in.

3. Gebruik van de DWZ

-In sommige kleine groepen voorafgaand aan deze bijeenkomst is niet gesproken over routes, voor sommigen was het daarom een verrassing dat er nu routes worden gepresenteerd.
-Groepen wandelaars zijn ongewenst.
-Blij met het initiatief voor routes, het is lekker om een rondje te kunnen lopen.
-Geneer me als ik over de DWZ lopen, het voelt als wandelen in iemands achtertuin.
-In het middengebied zijn te weinig Noord-Zuid routes en er missen diverse dwarse doorsteekjes.
-Doorwaadbaarheid overal aan één kant van een kavel realiseren. Het is zonde van de grond om aan alle zijdes een DWZ te hebben.
-Wie gaan de routes onderhouden?
-Overal moeten DWZ’s zijn, een route zoals hier gepresenteerd heeft geen extra waarde.
-Liever geen routes, overal moet doorwaardbaarheid zijn.
-De hoofdroute die nu is gepresenteerd heeft geen waarde.
-Er zijn genoeg wegen dus er zijn geen looproutes nodig.
-Het is eerlijker en fijnmaziger om bij elke kavel een DWZ te maken.
-De doorwaardbaarheid laten zoals afgesproken en mensen hierop aanspreken.
-Wil alleen een DWZ als iedereen het doet, anders hef ik de mijne op.
-Heb mijn doorwaadbare zone ingericht maar wil geen onderdeel uitmaken van een route.
-Ik vind de doorwaadbare route fantastisch, ben heel enthousiast.
-Routes elke keer laten wisselen langs verschillende kavels en de niet-gebruikte zones
inrichten met strokenteelt.

4. Publieke/gezamenlijke voorzieningen

-Geen stukken DWZ afkopen maar coöperatie oprichten om grotere oppervlaktes voor gezamenlijke voorzieningen in te richten.
-Onze kavels zijn groot genoeg voor een speeltuin of jeu-de-boulebaan op je eigen terrein.
-Hoe maak je duidelijk waar de geclusterde stukken (zie de plattegrond) zijn.

5. Handhaving

-Een contract bindt partijen tot wetgeving, iedereen moet een DWZ aanleggen dus waarom gaat de gemeente niet handhaven?
-De doorwaardbaarheid moet bij iedereen worden gehandhaafd.

6. Fietspad tussen Vogelakker en Zeebodem kolonistenweg

-Diverse mensen zijn voorstander van fietsverbinding Vogelakker — Zeebodemkolonistenweg.
-Zet voors en tegens van fietspad op een rijtje.
-Is het fietspad niet in conflict met de plannen van Erf?
-Wie betaalt het fietspad?
-Komt de toekomstige OV lijn niet in conflict met een fietspad?
-Moeten we dit stuk grond aankopen?

7. Veiligheid

-Hoe zit het met de aansprakelijkheid? Het bruggetje tussen de velden van boerderij de
-Vliervelden en gebied G kan ongelukken opleveren, bijvoorbeeld voor kinderen.

8. Het bos

-Geen doorsteek naar het bos i.v.m. bescherming van de reeën. Staatsbosbeheer wil ook geen toegang tot het bos.

9. Over het proces van de pilot

-Wat is het nut van de ambassadeurs? De gemeente moet dit oplossen.
-Waarom moeten wij de pilot doen? Het zorgt voor extra tijd en kosten (bv. aanleg bruggetjes) terwijl in andere delen van Oosterwold niemand zich wat aantrekt van de doorwaadbare zones.
-Deze pilot leidt tot tegenstellingen tussen individuele en gezamenlijke wensen van bewoners.
-Bewoners dit laten doen leidt tot ongewenste spanningen.
-Direct omwonenden moeten meer spreekrecht krijgen dan bewoners verderop.
-Het is jammer van de verhitte discussie.
-We moeten het waarderen dat de ambassadeurs dit werk hebben verzet.
-Sommigen praten erg uit eigenbelang.
-In de presentatie wordt de term ‘Wij’ gebruikt. Niet iedereen voelt zich ‘Wij”.
-Wat gaat de gemeente doen als we er niet uitkomen?

Suggesties voor een vervolg

-Meer bijeenkomsten als deze zullen weinig nieuwe inzichten opleveren.
-Houdt een enquête onder de bewoners van veld G over een aantal stellingen over de doorwaadbare zone. Zo hoor je ook de mening van mensen die tot nu toe niet bij de burenbijeenkomsten aanwezig waren.

De kaart

voorlopige burenpadden in veld G is alleen bedoeld voor de bewoners van veld G. Om te voorkomen dat deze voorlopige kaart buiten veld G een eigen leven gaat leiden, is deze kaart alleen voor bewoners van veld G in. De kaart met de ingetekend te zien totdat binnen veld G overeenstemming is bereikt.

Het vervolg van de pilot

Met deze bijeenkomst presenteren we een eerste tussenresultaat aan de bewoners van veld G en hebben we meningen, vragen en suggesties opgehaald.
De ambassadeurs gaan zich nu buigen over een vervolg.