Kaart uitvouwen

 1. De Mary Ritter Beardweg  
  De werkzaamheden aan de Marie Ritter Beardweg zijn uitgesteld tot het eerste kwartaal 2024. Hierdoor zijn er tijdelijke verbeteringen aangebracht op de kruising Mary Ritter Beardweg met het Paradijsvogelpad, de Beaufortlaan en de Horizon.  
   Het klinkerwerk gelegen in het Paradijsvogelpad tussen Horizon en Ibisweg is hier en daar verzakt. De verzakking zijn voor de kerst hersteldeerste.
    
 2. Kievitsweg  
  Geen bijzonderheden. 
      
 3. Tureluurweg  
  Geen bijzonderheden.  
       
 4. Hippias van Elisweg  
  De aanvullende werkzaamheden voor de aanleg van de vacuümriolering zijn uitgevoerd. De Hippias van Elisweg is weer toegankelijk voor het verkeer.
    
 5. De Goudplevierweg  
  In het eerste kwartaal van 2024 wordt gestart met de aanleg van de vacuümriolering langs de Goudplevierweg. Deze werkzaamheden zijn aanbesteed. De werkzaamheden worden naar verwachting in het tweede kwartaal 2024 afgerond.
  In het vierde kwartaal van 2024 start een andere aannemer met de aanleg van de toplagen en de plateaudrempels, na afronding van de meeste bouwwerkzaamheden.   
      
 6. Paradijsvogelweg  
  In november heeft de aannemer op diverse locaties het oude asfalt en de aansluitingen op de kavelwegen hersteld. Daarnaast zijn de slingers in het eerste deel verwijderd omdat ze ernstig zijn verzakt. Ze zijn vervangen door drempels om de snelheid te matigen. Het inklinken van de grond voor de verbreding van het overige deel van de weg is uitgevoerd. De bigbags met zand worden verwijderd en het zand wordt elders hergebruikt. De werkvoorbereidingen zijn gestart en naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2024 gestart met het opbreken en aanleggen van de weg met een breedte van 6,5 meter. De weg wordt eerst verbreed, daarna volgt de aanleg van de riolering. 
  De aangebrachte voorbelasting wordt in delen verwerkt in de nieuwe aan te leggen bouwweg richting de A27. Deze krijgt een verbinding met de Harriet Martineauweg. Die voorbelasting blijft ongeveer 6 maanden liggen.   

  Eind januari 2023 is door de ontwikkelaar Koopmans en woningcorporatie Goede Stede gestart met het bouwrijp maken van De Kreekvelden ter hoogte van het landbouwbedrijf. De eerste fase bestaat uit het aanbrengen van de voorbelasting met zand. De aannemer is gestart met het rijden van zand. Deze werkzaamheden duren tot en met december 2023. Fietsers worden omgeleid via het Paradijsvogelpad.
    
 7. Harriët Martineauweg  
  De voorbelasting van de aansluiting van de Harriët Martineauweg op de Ibisweg is opgeruimd. De aannemer is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de definitieve weg. Deze werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden, en starten kort na de jaarwisseling. Voor het einde van het eerste kwartaal van 2024 moeten de werkzaamheden gereed zijn. Tot en met de oplevering blijven de omwonenden van de Harriët Martineauweg via de huidige nood-/bouwweg (toekomstig fietspad) bereikbaar.   
       
 8. Vogeldreef  
  De voorbelasting voor de aanleg van de rotonde aan de Vogeldreef ter hoogte van de ontsluiting naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg heeft zijn doel bereikt.  De definitieve aanleg van de rotonde staat gepland voor de tweede helft van 2024. 
       
 9. Tijdelijke lokale zuivering afvalwater  
  De benodigde aan- en afvoerleidingen langs de Goudplevierweg, de Paradijsvogelweg en het Kathedralenpad zijn aangelegd. De lokale afvalwaterzuivering start in december 2023. De installatie is bijna klaar en binnen enkele weken kan het eerste afvalwater worden gezuiverd.
       
 10. Bouwweg tussen Paradijsvogelweg en Harriët Martineauweg  
  De aansluiting van de Harriët Martineauweg, ten noorden van de Paradijsvogeltocht, met het gebied Oosterwold ten zuiden van de Paradijsvogeltocht, is in voorbereiding. Deze aansluiting wordt door middel van een geasfalteerde bouwweg aangesloten op de Paradijsvogelweg. Dit najaar wordt gestart met de uitvoering door de bouwweg voor te belasten met zand.  
       
 11. Bericht van de “buren” Nobelhorst.   
  Er wordt volop met zand gereden om de voorbelastingen van Nobelhorst aan te brengen. Er is gestart met de aanleg van een fietspad van de Kievitsweg naar de Paradijsvogelweg. Deze gaat eerst door het open stuk van de bosstrook (Nobelhorst) en buigt voor de grens van Oosterwold naar links en vervolgt zijn weg naar de naar de Paradijsvogelweg. Onder dit fietspad komt een persleiding van het riool van de Kreekvelden naar de Kievitsweg. 
         
 12. Fatima Al-Fihriyaweg
  Gelijktijdig met de ophoging van Nobelhorst wordt de voorbelasting aangebracht voor de Fatima Al-Firhiyaweg, de verbindingsweg tussen Grote Denkersdreef en de Paradijsvogelweg. 
     
 13. Voorbereiding nieuwe polderweg.  
  Vanaf de nieuwe rotonde op de Vogeldreef (zie nummer 8 op het kaartje) wordt een nieuwe polderweg aangelegd naar de Paradijsvogelweg. Die wegen gaan ter hoogte va het Houtsnippad op elkaar aansluiten. Allereerst wordt deze weg voorbelast met zand, en na ca een half jaar wordt dan de weg aangelegd. Verwachte uitvoering voorbelasting en aanleg van de weg 2024, mogelijk doorlopend in 2025.   
      
 14. Nieuwe weg voor de scholen  
  Ter hoogte van de Goethelaan leggen we een nieuwe polderweg aan vanaf de Goudplevierweg richting de A27. Deze weg dient o.a. als toekomstige ontsluiting voor twee scholen en verder uit te geven kavels.  De uitvoering start medio 2024 met het ontgraven van het wegcunet en de ophoging met zand waarna een zettingsperiode volgt van ca 3 maanden. Vervolgens wordt eind 2024 gestart met de aanleg van de wegconstructie.

Algemeen 

Steeds meer kavelwegen krijgen hun definitieve verharding en aankleding. Als dit gepland wordt, neem contact op via realisatieoosterwold@almere.nl. Dan kunnen wij de weg op de richtlijnen controleren en bijvoorbeeld de aansluiting op de polderweg aanpassen/meenemen. Bovendien kijken wij mee of de bereikbaarheid, veiligheid en het parkeren tijdens de aanleg op orde is. 
    

Aanleg riolering in Oosterwold 

Deze zomer is volop gewerkt aan de voorbereiding voor de aanleg van de riolering in Oosterwold. Diverse werkzaamheden zijn voorbereid en aanbesteed of nog in een aanbestedingsprocedure. Met de opdrachtnemers worden afspraken gemaakt en planningen opgesteld voor het uitvoeren van die werkzaamheden. Het volgende kunnen we alvast delen: de aanleg van het hoofdvacuümriool is aanbesteed en gegund.    

 • In januari wordt ter hoogte van het Kathedralenpad een tijdelijk vacuüm-persgemaal geplaatst om het eerste afvalwater van o.a. de woningen in het gebied De Groene Eem af te voeren. In 2024 volgt vervolgens de aanleg van het hoofd vacuümriool in de Paradijsvogelweg en de Kievitsweg.      
 • De aanbesteding van de definitieve vacuüm-persgemalen heeft inmiddels ook plaatsgevonden. De opdrachtnemer start binnenkort met de voorbereiding. Naar verwachting wordt vanaf het tweede kwartaal van 2024 gestart met de bouw van de eerste gemalen.      
 • Inmiddels hebben er nog twee aanbestedingen plaatsgevonden; één voor het leegzuigen van de tijdelijke voorzieningen en één voor het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. Naar verwachting worden beide opdrachten vanaf 1 januari 2024 door deze opdrachtnemers uitgevoerd. Tot die tijd vinden de werkzaamheden door andere bedrijven plaats en vindt de coördinatie plaats via Afvalwateroosterwold@almere.nl.