Kaart uitvouwen

 1. De Mary Ritter Beardweg
  De werkzaamheden aan de Mary Ritter Beardweg zijn uitgesteld tot juli –augustus 2024. In verband met de benodigde omleidingen wordt eerst de Harriët Martineauweg aangelegd. 
 2. Kievitsweg
  Geen bijzonderheden.
 3. Tureluurweg
  Geen bijzonderheden.
 4. Hippias van Elisweg
  Geen bijzonderheden.
 5. De Goudplevierweg
  In het eerste kwartaal van 2024 wordt gestart met de aanleg van de vacuümriolering langs de Goudplevierweg. Deze werkzaamheden zijn aanbesteed. De werkzaamheden worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 afgerond. In het vierde kwartaal van 2024 start de aannemer met de aanleg van de toplagen en de plateaudrempels, na afronding van de meeste bouwwerkzaamheden.
 6. Paradijsvogelweg
  In het eerste kwartaal van dit jaar worden de bigbags met zand verwijderd. Het zand wordt elders hergebruikt. In mei 2024 wordt gestart met het opbreken en aanleggen van de weg met een breedte van 6,5 meter. Net als bij de Goudplevierweg wordt eerst de weg verbreed en volgt later de aanleg van de riolering. Ontwikkelaar Koopmans en woningcorporatie Goede Stede zijn gestart met het bouwrijp maken van De Kreekvelden ter hoogte van het landbouwbedrijf. De eerste fase, het aanbrengen van de voorbelasting met zand, is gereed. Fietsers worden nog omgeleid via het Paradijsvogelpad.
 7. Harriët Martineauweg
  De aannemer is klaar met de voorbereidingen voor de aanleg van de definitieve weg. In maart 2024 wordt de aanleg van de weg in ongeveer 6 weken uitgevoerd. Tot en met de oplevering blijven kavelwegen bereikbaar via de huidige nood-/bouwweg (toekomstig fietspad).
 8. Vogeldreef
  De start van de definitieve aanleg van de rotonde staat gepland voor april 2024. Ook wordt er direct gestart met werkzaamheden aan de fietsoversteek van het fietspad Vogeldreef en de Goudplevierweg. Naar verwachting zal dit eind april 2024 worden afgerond.
 9. Tijdelijke lokale zuivering afvalwater
  De benodigde aan- en afvoerleidingen langs de Goudplevierweg, de Paradijsvogelweg en het Kathedralenpad zijn aangelegd. De lokale afvalwaterzuivering is in december 2023 gestart met het zuiveren van afvalwater.
 10. Tijdelijke bouwweg tussen Paradijsvogelweg en Harriët Martineauweg
  De aansluiting van de Harriët Martineauweg, ten noorden van de Kievitstocht, met het gebied Oosterwold ten zuiden van de Kievitstocht, is momenteel in uitvoering. Deze aansluiting loopt parallel aan de A27 en wordt door middel van een tijdelijke geasfalteerde bouwweg  aangesloten op de Paradijsvogelweg.
  Langs de A27 is voorbelasting aangebracht. Deze blijft ca. 6 maanden liggen waarna de fundering en het wegdek worden aangebracht. Ook de brug of duikerverbinding over de Kievitstocht is inmiddels in voorbereiding. De uitvoering is naar verwachting 4e kwartaal 2024.  
 11. Bericht van de “buren” Nobelhorst.
  Er is gestart met de aanleg van een fietspad van de Kievitsweg naar de Paradijsvogelweg. Deze gaat eerst door het open stuk van de bosstrook (Nobelhorst) en buigt voor de grens van Oosterwold naar links en vervolgt zijn weg naar de Paradijsvogelweg. Onder dit fietspad komt een persleiding van het riool van de Kreekvelden naar de Kievitsweg.
 12. Fatima Al-Fihriyaweg
  De aanleg van deze weg is voor onbepaalde tijd uitgesteld.
 13. Voorbereiding nieuwe polderweg.
  Vanaf de nieuwe rotonde op de Vogeldreef (zie nummer 8) wordt een nieuwe polderweg aangelegd naar de Paradijsvogelweg. Die wegen gaan ter hoogte van het Houtsnippad op elkaar aansluiten. Allereerst wordt voor het wegdeel vanaf de toekomstige rotonde het veld in (tot veld 109 op de initiatievenkaart), het cunet gegraven en wordt voorbelasting aangebracht met zand, en na ca. een half jaar wordt dan de weg aangelegd. Verwachte start uitvoering voorbelasting en aanleg van de weg april/ mei 2024, verwachte aanleg van de weg eind 2024 en eerste kwartaal 2025.
 14. Nieuwe weg Veld P, voor de scholen
  Ter hoogte van de Goethelaan leggen we een nieuwe weg aan vanaf de Goudplevierweg richting de A27. Deze weg dient o.a. als toekomstige ontsluiting voor twee scholen en verder uit te geven kavels. De uitvoering start in maart 2024 met het ontgraven van het wegcunet en de ophoging met zand waarna een zettingsperiode volgt van enkele maanden. Vervolgens wordt in de tweede helft van 2024 gestart met de aanleg van de wegconstructie. 

 

Algemeen 

Steeds meer kavelwegen krijgen hun definitieve verharding en aankleding. Als dit gepland wordt, neem contact op via realisatieoosterwold@almere.nl. Dan kunnen wij de weg op de voorwaarden controleren en bijvoorbeeld de aansluiting op de polderweg aanpassen/meenemen. Bovendien kijken wij mee of de bereikbaarheid, veiligheid en het parkeren tijdens de aanleg op orde is. 

Aanleg riolering in Oosterwold 

In 2023 is volop gewerkt aan de voorbereiding voor de aanleg van de riolering in Oosterwold. Diverse werkzaamheden zijn voorbereid en aanbesteed of nog in een aanbestedingsprocedure. Met de opdrachtnemers worden afspraken gemaakt en planningen opgesteld voor het uitvoeren van die werkzaamheden. Het volgende kunnen we alvast delen: de aanleg van het hoofdvacuümriool is aanbesteed en gegund. In januari wordt ter hoogte van het Kathedralenpad een tijdelijk vacuüm-persgemaal geplaatst om het eerste afvalwater van o.a. de woningen in het gebied De Groene Eem af te voeren. In 2024 volgt vervolgens de aanleg van het hoofd vacuümriool in de Paradijsvogelweg en de Kievitsweg. De aanbesteding van de definitieve vacuüm-persgemalen heeft inmiddels ook plaatsgevonden. De opdrachtnemer start binnenkort met de voorbereiding. Naar verwachting wordt vanaf het tweede kwartaal van 2024 gestart met de bouw van de eerste gemalen.