Kaart uitvouwen 

 1. De Mary Ritter Beardweg
  De werkzaamheden aan de Mary Ritter Beardweg zijn uitgesteld tot na de bouwvakantie augustus-september 2024. In verband met de benodigde omleidingen wordt eerst de Harriët Martineauweg aangelegd.  
 2. Kievitsweg
  Geen bijzonderheden.
 3. Tureluurweg
  Verlichting bij de aansluitingen van kavelwegen wordt voorbereid. Waarschijnlijk is er onvoldoende capaciteit op het stroomnet. Liander is bezig deze capaciteit aan te passen.
 4. Hippias van Elisweg
  Geen bijzonderheden.  
 5. De Goudplevierweg
  Inmiddels is er gestart met de aanleg van de vacuümriolering langs de Goudplevierweg. De werkzaamheden worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 afgerond. Inmiddels is de ontwikkeling Groene Eem aangesloten op de vacuümriolering. Na een controle zal De Groene Eem via de AWZI het water gaan lozen. In het vierde kwartaal van 2024 start de aannemer met de aanleg van de toplagen en de plateaudrempels, deze werkzaamheden gaan naar verwachting duren tot in het tweede kwartaal van 2025. 
 6. Paradijsvogelweg
  Een deel van de bigbags met zand is en wordt verwijderd. Het zand wordt elders hergebruikt. Ter voorbereiding van de reconstructie werkzaamheden wordt nu een geluidsonderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de uitslag van dat onderzoek wordt bepaald welke vergunningen mogelijk nog nodig zijn. De startdatum van de werkzaamheden is daarom nog niet bekend. Het streven is start in het derde kwartaal van 2024. De weg wordt dan in 3 fasen opgebroken en weer aangelegd met een breedte van 6,5 meter. Net als bij de Goudplevierweg wordt eerst de weg verbreed en volgt later de aanleg van de riolering. Ontwikkelaar Koopmans en woningcorporatie Goede Stede zijn gestart met de bouw van de woningen. 
 7. Harriët Martineauweg
  De aannemer is klaar met de voorbereidingen voor de aanleg van de definitieve weg. In juni is gestart met de aanleg van deze weg en de reconstructie van de aansluiting op de Ibisweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de bouwvakantie. Tot en met de oplevering blijven kavelwegen bereikbaar via de huidige nood-/bouwweg (toekomstig fietspad).  
 8. Vogeldreef
  De start van de definitieve aanleg van de rotonde is uitgesteld en staat gepland voor najaar 2024. Ook wordt er dan gestart met werkzaamheden aan de fietsoversteek van het fietspad Vogeldreef en de Goudplevierweg.  
 9. Tijdelijke lokale zuivering afvalwater
  Geen nadere bijzonderheden 
 10. Verbinding Paradijsvogelweg en Harriët Martineauweg
  De aansluiting van de Harriët Martineauweg, ten noorden van de Kievitstocht, met het gebied Oosterwold ten zuiden van de Kievitstocht, is momenteel in uitvoering. Deze aansluiting bestaat uit drie fasen: Langs de A27 is komt een parallelweg, daarvoor is voorbelasting aangebracht. Deze blijft ca. 6 maanden liggen waarna de fundering en het wegdek worden aangebracht. Onderzoek vindt plaats naar de mogelijkheden voor een verbinding over de Kievitstocht; bijvoorbeeld een grote duiker of een brug. De uitvoering is naar verwachting eerste en tweede kwartaal 2025. Aanleg van een tijdelijke bouwweg tussen de Paradijsvogelweg en de parallelweg. Deze weg wordt pas open gesteld als bovengenoemde werkzaamheden gereed zijn.  
 11. Bericht van de “buren” Nobelhorst.
  Het fietspad van de Kievitsweg naar de Paradijsvogelweg is aangelegd, maar nog niet opengesteld in verband met de werkzaamheden Nobelhorst. Onder dit fietspad komt een persleiding van het riool van de Kreekvelden naar de Kievitsweg.  
 12. Fatima Al-Fihriyaweg
  De aanleg van deze weg is voor onbepaalde tijd uitgesteld.  
 13. Voorbereiding nieuwe polderweg.
  Vanaf de nieuwe rotonde op de Vogeldreef (zie nummer 8) wordt een nieuwe polderweg aangelegd naar de Paradijsvogelweg. Die wegen gaan naar verwachting ter hoogte van het Houtsnippad op elkaar aansluiten. Allereerst wordt alleen het wegdeel vanaf de toekomstige rotonde het veld in (tot veld 109 op de initiatievenkaart), het cunet gegraven en wordt voorbelasting aangebracht met zand, en na ca. een half jaar wordt dan de weg aangelegd. Verwachte start uitvoering voorbelasting en aanleg van de bouwweg augustus-september 2024, verwachte aanleg van de weg tweede kwartaal 2025.  
 14. Nieuwe weg Veld P, voor de scholen
  Ter hoogte van de Goethelaan leggen we een nieuwe weg aan vanaf de Goudplevierweg richting de A27. Deze weg dient o.a. als toekomstige ontsluiting voor twee scholen en verder uit te geven kavels. De uitvoering start in 3e kwartaal 2024 met het ontgraven van het wegcunet. Tijdelijk zal het wegcunet worden gebruikt als zanddepot in verband met keuring van het zand. Dit zand kan tevens worden benut als voorbelasting. Het blijft liggen gedurende de zettingsperiode. Vervolgens wordt in de het laatste kwartaal 2024 gestart met de aanleg van de wegconstructie.    

Algemeen  

Steeds meer kavelwegen krijgen hun definitieve verharding en aankleding. Als dit gepland wordt, neem contact op via realisatieoosterwold@almere.nl. Dan kunnen wij de weg op de voorwaarden controleren en bijvoorbeeld de aansluiting op de polderweg aanpassen/meenemen. Bovendien kijken wij mee of de bereikbaarheid, veiligheid en het parkeren tijdens de aanleg op orde is.  

Aanleg riolering in Oosterwold  

In het eerste kwartaal van 2024 is ter hoogte van het Kathedralenpad een tijdelijk vacuüm-persgemaal geplaatst om het eerste afvalwater van o.a. de woningen in het gebied De Groene Eem af te voeren. In 2024 volgen na de aanleg van het hoofdvacuümriool in de Goudplevierweg ook het hoofdvacuümriool in de Paradijsvogelweg en de Kievitsweg. Naar verwachting is in begin 2025 het hele hoofrioolstelsel aangelegd. De bedoeling is om eind 2024 ook te starten met de aanleg van de kavelwegrioleringen waar al een hoofdriool bij de nabijgelegen Polderweg is aangelegd.   

Verkeersbesluit 30 km/uur 

Met het instellen van de 30 km zones staat bij de ingang van de kavelwegen het bord 30 km zone en bij de uitgang het bord 60 km zone.  

Op meerdere kavelwegen hebben bewoners zelf borden geplaatst met een snelheid van 10 of 15 km per uur. Uiteraard staat het de bewoners vrij deze borden/verkeertekens op de kavelwegen te plaatsen. Echter zijn de officiële RVV borden 30 km zone en 60 km zone geplaatst op gemeentelijk terrein en moeten ze zichtbaar blijven. Op die wijze wordt inkomend verkeer eerst gewezen op de middels een verkeersbesluit ingestelde 30 km zone en vervolgens op de snelheid die de kavelwegvereniging wenst op haar weg. 

Bij het verlaten van de kavelweg wordt men gewezen op de aanwezige 60 km zone. Daarmee worden de snelheden op de Polderwegen (buiten de bebouwde kom wegen) beperkt.