Vraag 1
Wat als bewoners en gemeente / aannemer er niet uitkomen. Is er dan wel of niet recht op vergoeding? En hoe wordt dat dan geregeld? Zowel qua uitvoering als financieel en afhandeling?

Antwoord
De raad heeft besloten om in natura te vergoeden. Bij verschil van inzicht over de uitvoering van de werkzaamheden wordt de onafhankelijk bouwbegeleider ingeschakeld. Zijn advies is bindend.

Toelichting
Samen er uit komen heeft altijd de eerste voorkeur. Wanneer beide partijen het eens zijn met het aanlegvoorstel riool op de kavel en/of kavelweg en de bewoner ondertekent het voorstel dan is deze bindend. Wanneer beide partijen er niet uitkomen dan wordt de onafhankelijke bouwbegeleider ingeschakeld. Wanneer de bewoner het niet eens is met de onafhankelijke bouwbegeleider dan kan deze naar de rechter stappen.

Vraag 2
Wat wordt het mandaat van de onafhankelijke bouwbegeleider/bemiddelaar?

Antwoord
Bij verschil van inzicht over de werkzaamheden is het advies van de bouwbegeleider bindend.

Vraag 3
Welke keuze krijgen bewoners over locatie van de vacuümput?

Antwoord
De vacuümput komt bij voorkeur zoveel mogelijk vooraan in de doorwaadbare zone op zo kort mogelijke afstand van de kavelweg. Waar nodig wordt maatwerk geleverd.

Toelichting
De voorkeur van de gemeente gaat hier naar uit omdat beheer en onderhoud te allen tijden gepleegd moet kunnen worden en in verband met zwaar materieel dat hier incidenteel bij nodig is.
Aangevuld wordt dat de voorkeur van de bewoner is dat er gekeken wordt naar de meest optimale aansluiting o.b.v. de huidige locatie van de IBA/ CBA en de te overbruggen afstand vrij verval.

Vraag 4
Is de gemeente bereid om bestaande bezinkputten te hergebruiken als vacuümput? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Antwoord
De bereidheid van de gemeente is er in principe wel, maar de gemeente vindt het wenselijk om het beheer en onderhoud op openbare grond uit te voeren.

Vraag 5
Is de gemeente het eens met bewoners dat voor onderhoud van een vacuümput geen zwaar materiaal/puttenzuiger nodig is? Zo nee, waarop is dat gebaseerd?

Antwoord
Voor onderhoud put moet je incidenteel en periodiek rekening houden met zwaar materieel.

Vraag 6
Komen er wel of geen beperkingen voor gebruik van de berm en nabije tuinstrook vanwege de aanleg van kavelwegriolering?

Antwoord
Zie Belemmeringenwet.

Toelichting
Riool komt in de smalle berm. Bij de nuts is vastgelegd dat er binnen 1,5m afstand van de leidingen geen bomen geplaatst worden. Wat wordt er in het zakelijk recht vastgesteld -> dit moet nog door de gemeente uitgewerkt worden en de GA komt daarna met een voorstel. De vergoeding in natura houdt geen rekening met het gebruik van dat gedeelte van de tuin wat door evt. beperkingen van het zakelijk recht niet meer gebruikt kan worden voor bomen.

Vraag 7
Is de gemeente bereid om het zakelijk recht gezamenlijk met het ontwerp en afspraken over aanleg huisaansluiting af te stemmen met bewoners?

Antwoord
Ja

Vraag 8
Welke rol krijgen kavelwegverenigingen (KWV) als wegbeheerder bij a: de praktische afstemming over werkzaamheden en toegankelijkheid van de weg; b: vaststellen nulmeting en schade van de weg?

Antwoord
De KWV is aanspreekpunt voor afstemming werkzaamheden en vaststellen nulmeting.

Toelichting
Het eerste contact wordt gelegd met de KWV. Vertegenwoordigt die niet alle leden dan wordt met de leden contact opgenomen. Tijdens het eerste gesprek met de KWV worden de stappen van het proces, de communicatie en de afspraken tijdens start werkzaamheden voor weg en bermen doorgenomen.

Vraag 9
Is de gemeente bereid om waterbeheer zodanig te regelen, dat de gemeente toevoer van water regelt in de agrarische kavelsloten in droge perioden? C.q.: is de gemeente bereid om haar zorgplicht te nemen t.a.v. beschikbaarheid van water in oppervlaktewaterlichamen en grondwater?

Antwoord
Deze vraag wordt in ander traject beantwoord.

Toelichting
Is onder de aandacht van de gemeente, hier wordt een water- en beheerplan voor opgesteld welke in het 4e raadsvoorstel wordt opgenomen. Het water- en beheerplan is geen onderdeel van het project ‘aanleg riool’. Wateronttrekking moet eerst goed onderzocht worden, het kan hele andere oorzaken hebben.

Vraag 10
Hoe gaat de gemeente om met vergoeding in natura/of geld wanneer volwassen bomen worden gerooid?

Antwoord
De gemeente zal te allen tijden proberen te voorkomen om volwassen bomen te rooien. Indien nodig of mogelijk wordt de boom verplant. En anders krijgt de kaveleigenaar een boom met dezelfde diameter stam terug.

Vraag 11
Is de gemeente het eens met onze analyse, dat de locatiekeuze van de vacuümput niet valt onder de ministeriele gedoogplicht regeling?

Antwoord
Nee, omdat de put onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het vacuümsysteem.

Toelichting
Is van toepassing wanneer bewoner en de gemeente het niet eens worden over de aanleg van het kavelwegriool. De gemeente kan dan bij het ministerie gedoogplicht aanvragen, waarmee de aanleg van het kavelwegriool kan worden afgedwongen. Wanneer het kavelwegriool er ligt dan mag je geen afvalwater meer lozen indien de woning binnen een straal van 40m afstand van het riool ligt. Voor de aanleg van een put moet je een zakelijk recht vestigen.

Vraag 12
Is de gemeente bereid om iets te doen aan schadevergoeding voor kleine kavels die een volledige investering in hun IBA hebben gedaan, en onvoldoende gecompenseerd zijn door zgn. afslag van grondprijs?

Antwoord
Mocht deze situatie zich voordoen dan gaan we met de desbetreffende kaveleigenaar in gesprek over een maatwerkoplossing. Uitgangspunt daarbij is dat eigenaren geen schade leiden.

Vraag 13
Wat wil de gemeente doen om het aantal juridische processen te minimaliseren?

Antwoord
Door in natura te vergoeden.

Toelichting
Werken met een onafhankelijk bouwbegeleider.

Vraag 14
Kan de gemeente bevestigen dat onder vergoeding in natura ook valt de aansluiting op gebouwen, wanneer er 2 of 3 aansluitingen te maken zijn?

Antwoord
Ja

Vraag 15
Hoe denkt de gemeente om te gaan met zakelijk recht voor huisaansluitingen, wanneer meerdere woningen op één leiding worden aangesloten?

Antwoord
In de uitvoering proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Bij voorkeur sluit iedere zelfstandige woning direct aan op de gemeentelijke ontvangstput. Mocht dat onverhoopt een keer niet lukken dan wordt maatwerk geboden.

Vraag 16
Kan de gemeente beantwoorden of de resterende grond van helofytenfilters als vervuilde grond moet worden afgevoerd, of is zij bereid om een schone grond verklaring af te geven?

Antwoord
De gemeente gaat de IBA’s saneren. Als blijkt dat de grond vervuild is wordt het door ons afgevoerd.

Vraag 17
Hoe regelt de gemeente het opvullen van gaten in de grond voor bezinkputten, pompputten en helofytenfilters die gesaneerd worden?

Antwoord
Het gat wordt gevuld met schone grond die vergelijkbaar is met de situatie ter plekke.

Vraag 18
Is de gemeente het met bewoners eens, dat bestaande bezinkputten niet goed bruikbaar zijn als wateropslag, omdat ze gaan drijven als ze te ver worden leeggepompt?

Antwoord
Voor kaveleigenaren die de bezinkput willen hergebruiken is het technisch oplosbaar.

Toelichting
Dat gesprek wordt dan aangegaan tussen de bewoner en de gemeente.

Vraag 19
Hoe gaat de gemeente / aannemer om met garantie op huisaansluitingen, wanneer binnen enkele jaren storingen ontstaan in vrij-verval riolering door bodemdaling?

Antwoord
Je hebt de reguliere garantieregeling van de aannemer van 10 jaar.

Vraag 20
Hoe gaat de gemeente om met schadeclaims over schade aan kavelwegen? De gemeente schrijft hierover in het rapport ‘Verbeteringen van Oosterwold’ en ‘overige Zorgplichten’.

Antwoord
Voor aanvang wordt een vooropname gedaan en eventuele schade als gevolg van de werkzaamheden wordt hersteld.

Toelichting
Er wordt aangegeven dat op de website nog steeds staat dat er geen schade zal ontstaan. Dit is niet correct. Wanneer er schade ontstaat dan wordt deze gerepareerd en daar is ook garantie op. De schouw wordt gezamenlijk met de KWV gedaan.

Vraag 21
Wie neemt de aansprakelijkheid voor schade aan de kavelweg door aanleg riolering na een jaar of jaren? De aannemer of de gemeente?

Antwoord
zie vraag 20

Vraag 22
Twijfelachtige kwaliteit van aanleg van kavelwegen. Dat pleit de gemeente niet vrij van schade als die ontstaat aan kavelwegen. Ook al is dat mede het gevolg van de wijze van aanleg.

Antwoord
zie vraag 20

Vraag 23
Hoe gaat de gemeente om met schade door het ‘onder de weg doorschieten’ van rioolleidingen? Die schade staat los van aanleg kavelwegriolering, omdat hiervoor dwars op de kavelweg grote sleuven moeten worden gegraven en met groot materieel moet worden gewerkt.

Antwoord
zie vraag 20

Toelichting
Er wordt eerst geïnventariseerd of er onder wegen doorgeschoten moet worden en zo ja dan moet dit specifiek bekeken worden. De gemeente moet dit uitzoeken en de zienswijze onderbouwen. In verband met de nuts in de wegen heeft de gemeente hier al veel ervaring mee opgebouwd. Er zal schade komen en die schade wordt hersteld. Dit vraagstuk vraagt wel extra inzet/belasting van de KWV, omdat zij wegbeheerder zijn. Als de KWV hulp nodig heeft met deze begeleiding dan kan de gemeente hulp hierin bieden.

Vraag 24
Treft de gemeente proactief voorzieningen voor het geval dat elektra, water en/of internetkabels worden kapot getrokken? (Nood aggregaat, nutsbedrijven standby, internetvervangende hulpmiddelen of vergoedingen?

Antwoord
De aannemer doet vooraf een klic-melding.

Toelichting
De elektra is ingemeten in de omschrijving voor de aannemer. Hierin staat vermeld dat deze handmatig opgegraven moet worden. Is er schade dan wordt dat hersteld. Er wordt voorgesteld om een aantal dongels op voorraad te hebben, zodat thuiswerkers door kunnen werken mocht er toch iets misgaan. Dit punt moet onderdeel van de agenda worden bij de aanleg. De gemeente maakt een calamiteitenplan hiervoor.

Vraag 25
Regelt de aannemer ook herstel van water-elektra en internetleidingen als leidingen kapot gaan bij aanleg huisaansluiting? Ook als die leidingen niet op de KLIC-melding staan?

Antwoord
Ja, mits van tevoren die leidingen bekend zijn.

Vraag 26
Hebben bewoners met een CBA over tien jaar recht op dezelfde vergoeding in natura als bewoners met IBA nu?

Antwoord
Ja

Vraag 27
Welke oplossing krijgen bewoners wanneer aanleg van huisaansluiting onder vrij verval niet lukt? Hoe zit het dan met vergoeding?

Antwoord
Ook deze bewoners krijgen een passende oplossing.

Toelichting
Als vrij verval niet lukt dan bedenkt de gemeente hiervoor een oplossing.

Vraag 28
Betaalt de gemeente alle notariële kosten en Kadasterkosten die opstalrecht en/of ministeriële gedoogplicht vereisen?

Antwoord
Ja

Vraag 29
Kan de gemeente aangeven (en aanwijzen in de taxaties van 2019, en opvolgende jaren) welk deel van de residuele grondprijsberekening is toegerekend naar de aanschaf van IBA? En welk deel naar aanleg van kavelweg, berm, onderhoud, wandelpaden, publieke ruimte? Zo niet, op basis van welke expertise is deze claim over residuele grondprijsberekening dan gebaseerd?

Antwoord
De gemiddelde afslag per kavel is € 6,- geweest.

Toelichting
Er wordt aangegeven dat het genoemde bedrag van de afslag, niet in de taxatie vermeld staat. De gemeente zoekt dit uit.

Vraag 30
Hoe wordt het zgn. ‘rioolloket’ ingeregeld?

Antwoord
Vanaf 1 januari 2024 verzorgt Remondis het basisbeheer en onderhoud van de IBA´s en de CBA´s.
Storingsnummer IBA/CBA: 0800-4232233 (24/7 bereikbaar)
Afspraak maken: 0318-634747 of per mail op planning-iba@remondis.nl

Heb je een tussentijdse voorziening (put) van de gemeente, en heb je vragen over het leegzuigen of lekkages, dan kun je contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) via 14 036.

Met algemene vragen over afvalwater kun je contact opnemen via afvalwateroosterwold@almere.nl.