Stappenplanvoor initiatiefnemers

Hoe klein de rol van overheid in Oosterwold ook is, aan bepaalde procedures en regelingen valt niet te ontkomen. Naast spelregels hebben initiatiefnemers te maken met wettelijke procedures op het gebied van bestemmingsplannen en vergunningen. Onderstaand stappenplan biedt een overzicht.

Stap 1: Informatiebijeenkomst

Heb je een idee voor een initiatief? Wij vragen iedereen die interesse heeft in en meer wilt weten over Oosterwold een intakeformulier in te vullen en te mailen naar oosterwold@almere.nl.

Klik hier voor het Intakeformulier-Initiatieven-Oosterwold

Lees voordat je het intakeformulier instuurt deze informatie waarin we dieper ingaan op het begrip ‘initiatiefnemer’.

Je wordt dan uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst samen met andere nieuwe geïnteresseerden. Deze bijeenkomst is gratis.
Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met de Gebiedsregisseur, het eerste aanspreekpunt voor Oosterwold. Zij geeft een toelichting op hoe het ontwikkelen van ideeën en plannen in Oosterwold werkt.

Tijdens deze bijeenkomst kun je ook een stip plaatsen op de plek op de kaart van Oosterwold waar je je initiatief wilt laten landen.

Let op!
Deze stip geeft geen verplichtingen of rechten en is slechts een indicatie van een mogelijk initiatief. De stip kan bijvoorbeeld nog verschuiven omdat initiatieven moeten aansluiten om zo te voorkomen dat er restkavels overblijven. Dit betekent dus ook dat wanneer er een initiatief uitvalt, dat een reden is om de andere stippen een stukje te verschuiven en zo het ontstane gat te dichten.

 

We zetten je initiatief ook als `stip` op de eerst volgende initiatievenkaart.

Sheets Presentatie eerste informatiebijeenkomst Oosterwold.

Wanneer je besluit door te gaan, krijg je ook een eigen projectassistent binnen het Team Oosterwold toegewezen. Deze projectassistent gaat jouw dossier beheren en is jouw aanspreekpunt voor Oosterwold.

Overigens vindt de grondverkoop van rijks- en gemeente grond alleen plaats via de gebiedsregisseur. Er zijn ook andere grondeigenaren in de 1e fase van Oosterwold die zelf de ontwikkeling en de verkoop organiseren.

Stap 2: Intentieovereenkomst

Gewapend met de informatie uit de informatiebijeenkomst en nadat je een stip op de kaart hebt gezet, kun je je gaan richten op de voorbereidingen voor het tekenen van de intentieovereenkomst. In deze overeenkomst staat straks de precieze plek, vorm, oppervlakte én de kosten van je kavel.

De projectassistent informeert je (per mail) over welke informatie we hiervoor nog van je nodig hebben.

Zo moet je bijvoorbeeld contact opnemen met je toekomstige buren om meteen al heldere afspraken te maken over de kavelweg die jullie samen gaan aanleggen, delen en onderhouden.

Is de informatie compleet, gaan we over tot het sluiten van een intentieovereenkomst (IO).Dit is gaat in de vorm van een wederzijdse digitale bevestiging. Wanneer wij alle benodigde informatie van jou hebben ontvangen, maken wij de intentieovereenkomst (IO) op en sturen je die per mail toe. Daarbij ontvang je ook een eerste berekening van de kosten van de kavel. Deze bestaat uit de kosten voor het kopen van de grond en een exploitatiebijdrage. Uit deze bijdrage worden de kosten die de overheid moet maken om Oosterwold mogelijk te maken, betaald.

Met het tekenen van de IO geef je aan serieus belangstelling te hebben voor het ontwikkelen van een initiatief. We zetten nu je kavel op de initiatievenkaart. Je hebt nu ongeveer een maand de tijd om het ontwikkelplan in te leveren.

 

Stap 3: Anterieure overeenkomst

In de Anterieure overeenkomst (AO) leggen wij samen de afspraken vast over het ontwikkelen van jouw gewenste kavel. Er zit twee maanden tussen het ondertekenen van de IO en de AO.

Hiervoor moet je dan ook eerst je plannen verder uitwerken in je ontwikkelplan zodat helder wordt welke functies er op de kavel komen en wat de ruimteverdeling is en zaken als energie-, sanitatievoorziening, stadslandbouw-, groen-, roodfunctie, inkomen, parkeren, erfontsluiting, waterberging en de (gezamenlijke) kavelweg. Voordat de AO getekend kan worden, willen we ook de planning weten zodat we een duidelijke beeld hebben van wat er op welk moment op de kavel staat te gebeuren.

In deze fase is het ook handig om na te denken over de eisen van andere partijen, zoals eisen van het Waterschap voor de watervergunning.

 Meer weten over de inhoud van het ontwikkelplan?  Kijk hier: Wat staat er in een ontwikkelplan

Zodra wij het ontwikkelplan hebben ontvangen, kan de Werkgroep Initiatieven in Uitvoering deze in hun eerstvolgende vergadering toetsen op haalbaarheid. Is het plan niet helemaal op orde, dan stellen zij een lijst met aandachtspunten op die moeten worden meegenomen bij de uitwerking van je plan.

Heb je deze punten opgelost, dan keurt de werkgroep je ontwikkelplan goed en ontvang je een uitnodiging voor het tekenen van de AO bij de gebiedsregisseur. Je ontvangt dan ook de tweede berekening van de kosten van je kavel. Je ontvangt nu ook de eerste factuur. Dit is 10% van het exploitatiebedrag.

Stap 4: Vergunningentraject

Ook al wordt in Oosterwold veel vrijheid gegeven, aan vergunningen valt niet te ontkomen. De verschillende vergunningen worden tegenwoordig gebundeld in de omgevingsvergunning die je digitaal kunt aanvragen via het omgevingsloket. Wanneer je initiatief bestaat uit het bouwen van een of meer woningen dan beperkt de omgevingsvergunning zich meestal tot de volgende activiteiten:

  • Het bouwen (van bouwwerken);
  • Het inrichten en veranderen van terrein (het aanleggen van wegen en paden, het maken van verhardingen of afgraven van grond);
  • Het maken, veranderen of hebben van een inrit/ uitrit naar de openbare weg. Het betreft hier enkel de aansluiting op de bestaande, openbare wegen. Voor een inrit op een eigen aangelegde weg is geen vergunning nodig.

Op de website van de gemeente Almere vind je een uitgebreide handleiding

Noodzakelijke onderzoeken voor de aanvraag

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is een aantal onderzoeken noodzakelijk. Denk hierbij aan archeologisch en ecologisch onderzoek. In het Chw-bestemmingsplan zijn hiervoor beslisbomen opgenomen zodat je snel een helder beeld krijgt van de onderzoeken die voor jouw situatie van toepassing zijn.

Hier vind je het bestemmingsplan.

De voorbereiding op de aanvraag van de omgevingsvergunning is een behoorlijke klus. De kwaliteit en de volledigheid van de stukken heeft een positieve invloed op de doorlooptijd voor de vergunningverlening.

Bij het indienen van de aanvraag voor het verlenen van de omgevingsvergunning brengen wij vervolgens de volgende 10% van het exploitatiebijdrage in rekening. Hiernaast betaalt u leges rechtstreeks aan de gemeente Almere. 

De gemeente Almere houdt een speciaal inloopspreekuur voor de vergunningaanvraag in Oosterwold. Klik hier voor mee info over het inloopspreekuur vergunningen Oosterwold.

Andere vergunningen en ontheffingen
Naast de omgevingsvergunning kun je ook andere vergunningen of ontheffingen nodig hebben. Denk hierbij aan:

  • Als je gaat bouwen in Oosterwold, heb je vrijwel altijd een watervergunning nodig. Het Waterschap Zuiderzeeland organiseert speciale spreekuren om de eisen met initiatiefnemers door te nemen. Op de website van het Waterschap vind je meer informatie over de vergunningen en de spreekuren. Ook via twitter@Zuiderzeeland kan je volgen wanneer en waar de actuele spreekuren zijn. Klik hier voor de website.
  • Ga je bij de aanleg van wegen en sloten op uw kavel of kavelweg grond afgraven ben je soms verplicht dit te melden bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi

Hier vind je een checklist voor de ontwikkelregels voor Oosterwold.

Stap 5: Koopovereenkomst en overdracht

De volgende stap is dat de koopovereenkomst wordt opgesteld en kan worden ondertekend. Op dat moment brengen wij de laatste 80% van de exploitatiebijdrage in rekening.

In deze fase sta je in contact met de uitgiftemedewerker van team Oosterwold. Deze stelt samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente de koopovereenkomsten op en zorgt voor ondertekening door het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente en initiatiefnemers.

De daadwerkelijke overdracht van de grond vindt nadat de bouwvergunning onherroepelijk is plaats bij de notaris. Op dat moment moet je ook je lidmaatschap aan de verenigde entiteit voor de kavelweg kunnen aantonen. Dit betekent dat je dan ook vóór het tekenen van de koopovereenkomst de verenigde entiteit hebt geregeld en laten goedkeuren door de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

Stap 6: Realisatie

In principe is de dialoog met de gemeente over regels en procedures nu helemaal afgerond en kun je beginnen met de bouw. Je hebt daarvoor nodig:

  • Opstellen bestek en tekeningen
  • Selectie en opdrachtverlening aannemer
  • Voorbereiding en start bouw/uitvoering