(Afval)water en waterkwaliteit

Een van de grootste aandachtspunten bij het ontwikkelen van een kavel is het zuiveren van sanitair afvalwater. In Oosterwold ligt geen riolering. Iedere Oosterwolder moet zelf een voorziening hebben om afvalwater te zuiveren.
Waterschap Zuiderzeeland stelt lozingseisen en handhaaft deze actief. Op dit moment voldoet een aantal IBA-systemen nog niet aan een of meer van de gemeten stoffen en daarmee aan de lozingsnorm. Daarom zijn er diverse werkgroepen afvalwaterzuivering gestart. De werkgroepen brengen kansrijke opties in kaart voor alternatieve zuiveringsmethoden. Ze halen ideeën op voor het aanleggen van een kavel(weg)riool en mogelijke tijdelijke voorzieningen. Ook wordt gesproken over de monitoring van zowel de IBA’s als de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de verbetering van de IBA’s. Daarnaast is ook de IBA-tafel interactieve kennisuitwisseling gestart. Een van de alternatieve zuiveringsmethoden is aansluiten via een kavelriool op het toekomstige gemeentelijk transportriool.


Oosterwold fase 1 (Almere) is in gebied 1A en 1B opgedeeld. In gebied 1A, dat momenteel wordt ontwikkeld, is er geen verplichting om aan te sluiten op het riool. In gebied 1B (waar nog niet is ontwikkeld en uitgegeven) wordt het straks wel verplicht om via een aan te leggen kavel(weg)riool aan te sluiten op het transportriool van de gemeente in de polderwegen.

Routekaart

Routekaart afvalwater Oosterwold

Gebruik van je IBA/CBA 

Bekijk hier de lijst wat er wel en absoluut niet in je IBA mag.
Wil je meer weten over gebruik en onderhoud van je IBA? Neem contact op met je leverancier voor een gebruikershandleiding.

Vraag en antwoord:

Nieuwsspecials:

Werkgroepen:

Voor meer informatie lees:

 

WaterLab Flevoland stimuleert innovaties

Met praktijktesten stimuleert het WaterLab de ontwikkeling van betere afvalwatersystemen voor het leveren van schoon water en meer hergebruik van water. Het WaterLab daagt leveranciers uit om innovatieve zuiveringssystemen in de praktijk te testen en vraag aan initiatiefnemers hun huis of gezamenlijke locatie als testlocatie aan te bieden. Deelnemers laten hun afvalwatersysteem twee jaar testen onder begeleiding van een onafhankelijk onderzoeksbureau, waarna het WaterLab de testresultaten van de systemen publiceert. De praktijktesten dragen eraan bij dat de initiatiefnemers in de toekomst kunnen kiezen uit betaalbare en duurzame systemen die beter bijdragen aan een goede ecologie en gezonde leefomgeving. De nieuwe systemen moeten de kwaliteit van het water vergroten, zorgen voor een lager energieverbruik en bijdragen aan een klimaatbestendige waterketen. Hiermee wordt het afvalwatersysteem zoveel mogelijk zelfvoorzienend en circulair.
Schoon water wordt in Nederland gebruikt alsof het nooit opraakt en voedingsstoffen worden weggespoeld. De droge zomers maken duidelijk dat onze watervoorraad eindig is. We moeten slimmer en efficiënter met water, energie en voedingsstoffen omgaan. Reden voor provincie Flevoland, Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland om onder de noemer WaterLab Flevoland de nieuwe ontwikkeling in de waterketen te stimuleren en in de praktijk te testen.
Meer weten? Kijk op www.waterlabflevoland.nl

Beheer 10 tips voor beheer en onderhoud Zorg dat je zichtbaar en bereikbaar bent
Events Events In en om Oosterwold groeit het aantal evenementen.
Waterkwaliteit (Afval)water en waterkwaliteit Zuiveren van afvalwater en innovaties via WaterLab Flevoland
Leven Samenwerken Werk- en themagroepen en Platform van bewoners