Veranderingen riolering en afvalwaterzuivering Oosterwold (klankbordgroep)
Klankbordgroep 11 juli 2022
Herzien: 4 oktober 2022

Op 5 juli 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van juridisch advies geconstateerd dat de organisatie van de afvalwaterzorg in Oosterwold anders georganiseerd moet worden om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving. En besloten om daartoe een raadsvoorstel op te stellen dat voorziet in de aanleg van kavelwegriolering, tijdelijke beheer en onderhoud en verrekening van de schade. Op 11 juli 2022 is dit besluit besproken met een groep bewoners uit het gebied. De vragen die bij hen opkwamen zijn in dit document op een rij gezet, gecategoriseerd en zoveel mogelijk van een antwoord voorzien. Zo veel mogelijk omdat er nog zaken uitgezocht moeten worden. Voor de antwoorden geldt dat ze onder voorbehoud zijn van de bestuurlijke besluitvorming. De volgende categorieën komen aan bod. Door de categorisering is de volgorde van de vragen veranderd, de oorspronkelijke nummering is wel gehandhaafd. De categorieën zijn:

 • Verrekening
 • Informeren en afstemmen
 • Techniek & realisatie kavelwegriool
 • Juridisch
 • Overbrugging
 • Planning
 • Politiek

Verrekening

 1. Komt er compensatie voor de investeringen die er zijn gedaan?

A: Onderdelen van afvalwatersystemen die al in Oosterwold liggen en inpasbaar zijn, kunnen worden overgenomen in het gemeentelijk riool. Voor de onderdelen die niet inpasbaar zijn én de investeringen die gedaan zijn, wordt in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd door een adviesbureau. Het bureau doet, vanuit hun expertise en normenkader onderzoek naar de schade en geeft een advies voor de (mogelijke) vergoedingen. Alles wat nodig is om dit te kunnen bepalen, neemt het bureau mee in het onderzoek. Zo ook bijvoorbeeld de investeringen in IBA’s en CBA’s die gedaan zijn. Vervolgens wordt n.a.v. het advies een verrekeningskader opgesteld.

 1. Wordt de aanleg van het riool door de gemeente tot aan de woning betaald?

A: De gemeente moet het riool aanleggen en financieren tot aan de kavelgrens van de woning. Op welke wijze dit wordt bekostigd, is onderdeel van de besluitvorming door de gemeenteraad.

 1. Hoe wordt omgegaan met de afschrijving van de IBA’s en de onderbouwing daarvan?

A: Dit is onderdeel van het onderzoek door een onafhankelijk expert (zie ook antwoord vraag 3 en 33)

 1. Wat is de onderbouwing van de uitspraak dat er nihil schade is?

A: De onderbouwing in de raadsbrief is gebaseerd op het tegen elkaar wegstrepen van de gemiddelden van kosten van aanleg IBA/CBA en het in de taxatie van de grondprijs opgenomen bedrag voor kosten van aanleg van een IBA/CBA.

 1. Wordt er een onafhankelijk bureau ingehuurd om de schade en compensatie te bepalen? Wordt daarbij ook gekeken naar planschade en de waarde van de woning/opstal?

A: Ja, en deze expert betrekt daarbij vanuit zijn objectieve beoordeling alles wat nodig is om de schade te bepalen.

 1. Hoe gaat de gemeente om met compensatie, gevolgschade en emotionele impact voor de bewoners (onzekerheid/onduidelijkheid)?

A: Op basis van het advies van de expert (zie vraag 3 en 34) zal duidelijk worden welke materiele schade hierin moet worden betrokken. Vanuit dat advies wordt een kader opgesteld om hieraan invulling te geven. De gemeente zet via communicatie, overleg en afstemming met bewoners erop in de immateriële schade zo klein mogelijk te houden.

 1. Is de gemeente bereid een proefproces te starten om duidelijk te krijgen wie verantwoordelijk is voor welke schade?

A: Nee, de gemeente wil als eerste het expertise advies afwachten en verwacht dat dit voldoende duidelijkheid biedt wie verantwoordelijk is voor welke schade.

 1. Is de korting op de grondprijs de juiste weergave van de werkelijkheid? Waarom wordt dit zo gecommuniceerd?

A: Voor Oosterwold is er geen sprake geweest van een korting. De grondprijs is marktconform vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. Deze taxateur heeft in zijn berekeningen meegenomen dat de kavel nog bouwrijp moest worden gemaakt. En dat een aantal voorzieningen gezamenlijk of individueel aangelegd moesten worden die normaliter door de gemeente worden aangelegd in de openbare ruimte, bijvoorbeeld de kavelweg en de eigen zuivering in plaats van het riool. De vierkante meter prijs die is betaald bestaat uit twee delen: de grondprijs en de exploitatiebijdrage voor zaken en voorzieningen die de gemeente wel moet bieden of realiseren zoals de polderwegen, plankosten enz.

 1. Is er sprake van een marktconforme grondprijs of goedkopere grond?

A: de grondprijs voor Oosterwold is marktconform vastgesteld (zie vraag 52).

 1. Wat is het effect van de voorgenomen aanleg riolering en de huidige onduidelijke situatie op de verkoopbaarheid van de woningen in Oosterwold?

A: De aanleg van riolering heeft op termijn een waardeverhogend effect. Voor de korte termijn is er van een negatief effect geen sprake dankzij de actuele woningmarkt.

Informeren en afstemmen

 1. Hoe worden de kavelwegverenigingen betrokken bij de aanleg van het riool? Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de weg en aansprakelijk.

A: De gemeente is verplicht om het riool aan te leggen. Dat riool moet voldoen aan de technische eisen die de gemeente daaraan stelt op het gebied van duurzaamheid, betrouwbaarheid, doelmatigheid en capaciteit. De gemeente maakt een principeontwerp aanleg kavelwegriool in de smalle (1,5 meter) berm, waarbij het type riool vastligt en ook het ontvangstpunt van het afvalwater. Het kavelwegriool wordt vervolgens maatwerk per kavelweg en in afstemming met de betreffende (deel)kavelwegvereniging ontworpen en gerealiseerd in opdracht van de gemeente. De gemeente en gebiedsorganisatie communiceren hierover momenteel al met een aantal kavelwegverenigingen). Meerdere factoren bepalen de uiteindelijke prioritering van de volgorde waarop we de (deel)kavelwegverenigingen gaan benaderen. Deze planning wordt uiteraard gedeeld zodra deze er is. Op dat moment vertellen we ook hoe we het proces per kavelweg willen vormgeven en horen we graag waar jullie verbetermogelijkheden zien. Vervolgens maken we per kavelweg maatwerkafspraken. De gemeente maakt afspraken met de vereniging of eigenaar over het opstalrecht. Ook deze juridische aspecten en te maken afspraken worden per (deel)kavelwegvereniging, VvE en soms zelfs individueel maatwerk vastgelegd.

 1. Mag er weer geparticipeerd worden in het proces om tot riolering te komen?

A: De aanleg van de riolering is definitief. Over de technische aanleg van het riool wordt geïnformeerd en afgestemd maar niet mede besloten door de kavelwegvereniging of initiatiefnemer. Voor het eigen perceel waar je zelf voor verantwoordelijk bent geeft de gemeente aan wat de aansluitvoorwaarden zijn, maar neem je zelf de beslissing. 

 1. Komt er een aparte sessie voor de kavelwegverenigingen?

A: zie antwoord op vraag 5.

 1. Hoe wordt omgegaan met de belangen van bewoners als de kavelweg nog niet door de projectontwikkelaar is overgedragen aan de bewoners maar wel het riool wordt ontworpen?

A: Voor het technisch ontwerpen van het riool zijn alleen de tekeningen belangrijk. Voor de aanleg en juridische gevolgen spreken we met de juridisch verantwoordelijken, veelal is dit de kavelwegvereniging.

 1. Hoe gaan we om met eventuele planningsoverschrijdingen in de aanlegfase? Hoe houd je ook in dat geval het proces en de onderlinge relatie ‘fris’.

A: Indien er harde planningsdata vooraf zijn afgekondigd is de gemeente verantwoordelijk. Is de rioolaansluiting er nog niet dan biedt de gemeente een tijdelijke oplossing aan.

 1. Betrekken jullie altijd de individuele leden bij de aanleg van het riool om onduidelijkheden (in relatie tot de kavelwegvereniging) te voorkomen?

A: Indien de situatie vraagt om een individuele benadering leveren wij maatwerk. Uiteraard moet de ketting van al die individuen in de straat wel leiden tot één riool. Zie ook antwoord bij vraag 5.

 1. Worden zowel de kavelwegvereniging als de bewoners/initiatiefnemers bij het aanlegproces betrokken?

A: Elke situatie is anders. Wij betrekken de kavelwegvereniging, en als dat nodig is de individuele bewoners/initiatiefnemers bij het ontwerp. Bij het aanleggen zal er overleg zijn, bijvoorbeeld bij het kruisen van de oprit (zie ook vraag 5).

 1. Wie neemt het voortouw bij de planvorming en het leggen van de contacten per kavelweg? De kavelwegvereniging of de gemeente?

A: De gemeente neemt het voortouw.

 1. Kan de gemeente een rol spelen als er sprake is van onrust/ruzies binnen de straat?

A: Ja, de gemeente kan hierbij een rol spelen. Dat is nu ook al zo en gebeurt ook veelvuldig. In dit afvalwaterdossier kan de gemeente aangesproken worden op deze rol daar waar het de aanleg, het beheer en onderhoud van de riolering betreft.

 1. Wordt er een missie/visie/aanpak ontwikkeld voor de participatie gedurende het gehele traject?

A: Ja, een procesaanpak. De gemeente is verplicht om het riool aan te leggen. Dat riool moet voldoen aan de technische eisen die de gemeente daaraan stelt op het gebied van duurzaamheid, betrouwbaarheid en capaciteit. De gemeente maakt een principe ontwerp aanleg kavelwegriool in de smalle berm en legt deze aan met maatwerk bij elke kavelwegvereniging afzonderlijk en/of de individuele bewoners/initiatiefnemers daarbinnen. De gemeente zal de bewoners daarover informeren en waar nodig actief betrekken, bijvoorbeeld bij inpassingsvraagstukken.

Op sommige onderdelen van het traject zijn andere vormen van participatie van toepassing met meer inbreng van bewoners. Denk daarbij onder andere aan de kaderstelling voor de verrekening.

Techniek & realisatie kavelwegriool

 1. Gaat het om de aanleg van riolering naar de kavel of het perceel?

A: De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van het hoofdriool in de polderwegen en het kavelwegriool. Het riool wordt dus gerealiseerd tot aan de kavelgrens (perceel) van de woning. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg van het riool op je eigen kavel.

 1. Wordt het riool altijd in de smalle berm aangelegd?

A: De gemeente legt het kavelwegriool in principe in de 1,5 meter berm (we noemen deze “de smalle berm” tegenover de 2,5 meter berm waar de nutsvoorzieningen liggen), uitzonderingen daargelaten. Volgens de regels van Oosterwold heeft een berm van 1,5 meter een bestemming infrastructuur, en staat in koopcontracten dat er in principe een zakelijk recht gevestigd kan worden. We gaan met dit principe ontwerp kavelwegriool kavelweg voor kavelweg (contact en overleg met de betreffende kavelwegvereniging) en kavel voor kavel (contact met individuele of klein collectieve bewoners) langs om maatwerk te bieden passend bij de situatie ter plekke. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gedeeltelijke aanleg in de doorwaadbare zone van putten.

 1. Hoe voorkom je een desinvestering als je nu je kavelweg aanlegt en er over een tijdje riolering aangelegd wordt?

A: Het kavelwegriool wordt in de 1,5 berm naast de wegverharding aangelegd (zie ook antwoord vraag 7 (6)). Afhankelijk van de status van de weg gaan we bij noodzakelijke kruisingen met de weg als het granulaat is een gleuf graven en als het verharding is er onderdoor boren. Het definitief aanleggen van je kavelweg (verharding aanbrengen) hoeft dus geen desinvestering te zijn. Houd in de 1,5 meter berm wel ruimte om het kavelwegriool te kunnen aanleggen bijvoorbeeld bij straatverlichting. Gebruik hiervoor als kavelwegvereniging het noodzakelijke moment van overleg, afstemming en toestemming met de gemeente (team Oosterwold) bij plannen, voorbereiding van de aanleg van de (verharding) van jullie kavelweg.

 1. Wordt er gebruikt gemaakt van bestaande rioleringen die door bewoners zijn aangelegd?

A: Het is sterk afhankelijk van het soort en type riolering en waar deze ligt of hiervan gebruik kan worden gemaakt in relatie tot en aansluiting op het kavelwegriool en uiteindelijk het hoofdriool. Het hoofdriool wordt overwegend een vacuumriool, waardoor we ervan uitgaan dat ook het kavelwegriool een vacuumriool wordt of op zijn minst daarop aansluitbaar. We gaan met dit principe ontwerp kavelwegriool kavelweg voor kavelweg (contact en overleg met de betreffende kavelwegvereniging) en kavel voor kavel (contact met individuele of klein collectieve bewoners) langs om deze op maat aan te passen aan de lokale situatie. Hierbij worden maatwerkaanpassingen als bijvoorbeeld gedeeltelijke aanleg in de doorwaadbare zone en/of rioleringssysteem onderzocht en in overleg toegepast.

 1. Wordt er een onafhankelijk bureau ingehuurd voor de rioolkeuze per kavelweg?

A: Nee, de gemeente maakt een principe ontwerp per kavelweg. Hiervoor huurt de gemeente ingenieursbureaus en aannemer(s) in. We gaan met dit principe ontwerp kavelwegriool kavelweg voor kavelweg (contact en overleg met de betreffende kavelwegvereniging) en kavel voor kavel (contact met individuele of klein collectieve bewoners) langs om deze op maat aan te passen aan de lokale situatie. Hierbij worden maatwerkaanpassingen als bijvoorbeeld gedeeltelijke aanleg in de doorwaadbare zone en /of rioleringssysteem onderzocht en in overleg toegepast.

 1. Kunnen bestaande IBA’s worden ingepast/aangesloten op het aan te leggen riool?

A: Nee dat is niet mogelijk. Het staat je wel vrij om onderdelen van de IBA’s zoals bijvoorbeeld de pomp, riool en bezinkput zoveel mogelijk te gebruiken op het perceel. Het helofytenfilter heeft geen toepassing. Of je gezuiverd water (effluent) mag lozen op het riool wordt onderzocht en besproken met het waterschap. 

 1. Is er een volgorde bij de aanleg van het riool?

A: De planning van de realisatie van het kavelwegriool is op basis van prioritering. Deze wordt door de gemeente bepaald. Tot op heden zijn er drie zaken sturend in deze prioritering: de planning en aanleg van het hoofdriool, of het een kavelweg betreft die (overwegend) bestaat uit bewoners/initiatiefnemers die geen IBA/CBA hebben en de mate van functioneren van de huidige IBA’s/CBA’s. Inschatting is dat de aanleg van alle riolering in deelgebied 1A vier tot vijf jaar in beslag neemt. Wanneer wij het kavelwegriool aanleggen wordt hierover vooraf gecommuniceerd met betrokkenen. Daarna gaan we met het principe ontwerp kavelwegriool kavelweg voor kavelweg (contact en overleg met de betreffende kavelwegvereniging) en kavel voor kavel (contact met individuele of klein collectieve bewoners) langs om deze op maat aan te passen aan de lokale situatie. Hierbij worden maatwerkaanpassingen als bijvoorbeeld gedeeltelijke aanleg in de doorwaadbare zone en /of rioleringssysteem onderzocht en in overleg toegepast.

 1. Wat zijn de effecten op de kavelweg van het onderhoud aan het riool dat t.z.t. uitgevoerd wordt?

A: Aangezien het riool niet onder maar naast de kavelweg ligt zal het effect nihil zijn. Zie ook antwoord op vraag 8. Ook voor het onderhoud aan het uiteindelijk op maat aangelegde kavelwegriool is voorzien dat dit vanaf de weg (bijvoorbeeld (vracht)wagen) kan worden gedaan en niet in of onder de weg.

 1. Moet de IBA nu worden uitgezet?

A: Nee, voor bewoners met een IBA verandert er op dit moment nog niet zoveel. We vragen om je afvalwater te zuiveren zoals je al doet. Wat verandert is dat niet jij als bewoner maar de gemeente verantwoordelijk is voor de afvalwaterzorg. De nulmetingen om te bepalen of je IBA voldoende werkt, stellen we voorlopig uit. Het lijkt logisch om ook een pas op de plaats te maken met toezicht en de handhaving. Maar dat besluit is aan het bestuur van het waterschap. Het waterschap verleent in navolging van en eendrachtig met de gemeentelijke zorgplicht in ieder geval geen nieuwe toestemmingen meer voor het zelf zuiveren van het afvalwater en het lozen in oppervlaktewater. 

 1. Hoe ziet de sanering van de IBA’s eruit, hoe pak je dat aan en wat zijn de gevolgen?

A: De sanering van de IBA/CBA is de verantwoordelijkheid van de bewoners. Onderdelen van je IBA/CBA en riolering kunnen wellicht met maatwerk worden ingezet bij de aansluiting op het kavelwegriool (zie ook antwoord op vraag 12). De gemeente geeft hiervoor tips op maat. Bijvoorbeeld dat: “je je septictank c.q. bezinkput goed kan gebruiken als regenwateropslag”. Een helofytenfilter vraagt om meer maatwerk dat varieert van gewoon laten liggen tot volledig afgraven en herinrichten.

 1. Hoe snel worden de tijdelijke voorzieningen aangelegd als initiatiefnemers daarom vragen?

A: De aanleg van tijdelijke voorzieningen hangt af van de situatie. De aanvraag voor aansluiting en de mogelijkheid van een tijdelijke voorziening kun je als nieuwe bewoner of initiatiefnemer die nog geen IBA heeft of nog niet heeft geïnstalleerd melden bij de gebiedsorganisatie via afvalwateroosterwold@almere.nl. Wij maken dan een maatwerkoplossing met de garantie dat wij voor de tijdelijke afvoer van je afvalwater zorgen. De tijdelijke voorziening wordt alleen geplaatst als het noodzakelijk is, dus bijvoorbeeld bij oplevering van het huis en ook daadwerkelijke bewoning. De gemeente heeft de plicht om aansluiting op riool mogelijk te maken voor oplevering en in gebruik name van de woning. Tijdens de bouw leidt de tijdelijke huisvesting, bouwstroom, water en sanitatie niet tot deze verplichting. Dus in principe legt de gemeente tijdens de bouw geen tijdelijke voorziening aan. De tijdelijke voorziening wordt op dit moment op onze kosten geplaatst. Dit geldt niet wanneer je moet aansluiten op het kavelweg- en hoofdriool: hiervoor brengen we aansluitkosten in rekening. De hoogte van deze aansluitkosten en of deze aansluitkosten voor mensen die al hebben geïnvesteerd in een IBA/CBA worden verrekend wordt nog onderzocht en uiteindelijk besloten door de raad.

 1. Is het verbetertraject van de IBA’s van de baan?

A: Een aantal verbetermaatregelen voor de IBA kunnen naar verwachting gebruikt worden tijdens de overbruggingsperiode (4 tot 5 jaar) totdat de riolering er ligt. Maar tot nader orde is het verbetertraject opgeschort.

 1. Kunnen we de deklaag van onze weg nu aanleggen of moeten we vier jaar wachten tot het riool is aangelegd?

A: Zie antwoord op vraag 7 en 8 en voor de aanleg planning vraag 16. Te doen gebruikelijk is dat de veroorzaker van de schade ook betaalt voor die schade. Dus als de gemeente aantoonbaar schade aan de weg of berm heeft (laten) veroorzaakt zal zij ook de kosten hiervoor vergoeden.

 1. Zijn de IBA’s technisch gezien bruikbaar als wateropslag?

A: Zowel de put als ook het helofytenfilter zijn in principe als wateropslag geschikt te maken. Een goede reiniging voorafgaand aan de ingebruikname is dan wel verstandig. Zie ook antwoord op vraag 21.

 1. Wat is de impact van de riolering op het waterbeheer in Oosterwold (er komt minder water terug het gebied in)? Is dat onderdeel van het totale plan?

Waterbeheer in Oosterwold en het terugbrengen van water in het gebied is een aandachtspunt dat naar verwachting gezamenlijk door het waterschap, de provincie en de gemeente wordt opgepakt. Dit onderwerp valt buiten de scope van het regelen van de afvalwaterzorg in Oosterwold. Ondanks dat riolering impact heeft op het waterbeheerplan dat de gemeente dient te hebben, en op het peilbesluit voor hoge en lage waterstanden in het gebied Oosterwold is dit is geen onderdeel van dit deelproject. Voor de periode van totdat de riolering ook daadwerkelijk op de centrale AWZI in Almere Buiten aangesloten kan worden (circa zeven jaar) is er gekozen voor het aanleggen van een pilot lokale zuivering in deelgebied 1B. Hierbij is de circulariteit een van de belangrijkste redenen. 

 1. Wil de gemeente de bestaande IBA’s goed blijven meten en monitoren om recht te doen aan de inspanningen en trots van de IBA-eigenaren die hard werken om hun IBA voldoende te laten werken?

A: De gemeente zal, nu zij de zorgplicht niet meer over kan laten aan de bewoners, en de IBA’s nog niet direct kunnen afschakelen (zolang het riool er nog niet is) regelmatig meten als signaal wat je met je IBA kunt doen. De inspanningen zijn dus niet voor niets. De nulmetingen om te bepalen of de individuele IBA’s voldoende werken, stellen we wel voorlopig uit.

 1. Kunnen we tijdens dit proces ook goede ideeën verzamelen voor het hergebruik van de IBA’s?

A: Ja, dat zullen we samen met de bewoners doen/organiseren. Zie ook antwoord op vragen 12 en 21.

 1. Mag aflopend wegwater en ander regenwater voortaan ook op het riool geloosd worden?

A: Zoals in heel Almere mag er geen hemelwater geloosd worden op het riool. Bovendien is regenwater de grootste toeleverancier van water in het watersysteem in Oosterwold en dus voor hergebruik in Oosterwold (stadslandbouw maar wellicht ook voor wasmachine, toilet enz.)

 1. Kunnen we doorgaan met de aanleg van onze weg? We zijn al begonnen.

A: Zie antwoord op vraag 7 en 8 en voor de aanleg planning vraag 16. Kavelweg verenigingen of bewoners kunnen altijd contact opnemen met ons via afvalwateroosterwold@almere.nl of een van de digitale of inloopspreekuren. Zie maakoosterwold.nl en nieuwsbrieven hierover.

 1. Worden mensen met een composttoilet ook verplicht om aan te sluiten?

A: Een composttoilet is voor het zwarte water. Dan heb je voor je grijze water nog steeds een zuivering nodig. Dus als het grijze water door middel van IBA/CBA gezuiverd wordt is er een verplichting tot aansluiting.

Juridisch

 1. Komt er een (voorlopige) disclaimer bij de Q en A’s?

A: Ja, voor de antwoorden geldt dat ze onder voorbehoud zijn van de bestuurlijke besluitvorming.

 1. Hoe wordt omgegaan met appartementsrechten in relatie tot de aanleg van riolering?

A: Dit wordt momenteel uitgezocht.

 1. Wat is de status van de antwoorden die nu worden gegeven in de uitingen en berichten van de gebiedsorganisatie over riolering?

A: De antwoorden die momenteel worden gegeven volgen uit het besluit dat het college van Burgemeester en Wethouders hebben genomen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voor de antwoorden geldt dat ze onder voorbehoud zijn van de bestuurlijke besluitvorming.

 1. Wordt de kavelweg onteigend? Hoe groot is de kans daarop?

A: De kavelweg wordt niet onteigend. Dus dit is niet van toepassing. De kavelweg blijft in eigendom bij de kavelwegvereniging of bij particuliere eigenaren. Indien van toepassing moet ten behoeve van het leggen en liggen van de kavelwegriolering maar ook de ontvangstputten een opstalrecht gevestigd worden, hetzelfde als nu het geval is bij de nutsvoorzieningen.

 1. Wat zijn de verantwoordelijkheden en risico’s bij de aanleg van het riool op eigen perceel? Kan dit worden uitgezocht?

A: Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de aanleg van riolering van de woning naar de perceelgrens.

 1. Hoe ziet de ontbinding van de anterieure overeenkomst voor het onderwerp afvalwater er uit?

A: Dit moeten we nog bekijken.

 1. Hoe wordt er bij eventuele onteigening van de kavelweg omgegaan met schade die door derden op dat deel van de weg wordt veroorzaakt?

A: De kavelweg wordt niet onteigend.

 1. Wat is de status van het besluit dat op 6 juli 2022 is genomen door het demissionaire college?

A: Dit besluit heeft een reguliere status.

 1. Wordt het collegebesluit van 6 juli 2022 bekrachtigd door het nieuwe college?

A: Dit besluit heeft een reguliere status. Er is geen aanleiding om dit te laten bekrachtigen door het nieuwe college.

 1. Wanneer neemt de raad een besluit over de riolering en kan de raad ook anders besluiten?

A: In overleg met de gemeenteraad wordt de planning voor de besluitvorming bepaald. Het is aan de gemeenteraad om de kaders voor de afvalwaterzorg in Oosterwold te bepalen.

Overbrugging

 1. Hoe vult de gemeente in overleg met het waterschap en de provincie het toezicht en de handhaving in?

A: De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de IBAs en CBA’s in Oosterwold. Dit najaar wordt met het waterschap en de provincie besproken op welke manier we deze verantwoordelijkheid moeten invullen. In dat kader spreken we ook over het toezicht en de handhaving.

 1. Hoe vult de gemeente de komende 3-4 jaar het onderhoud van de IBA’s in gegeven haar zorgplicht voor afvalwater?

A: We bezien op dit moment op welke manier we dit kunnen organiseren. We horen graag van bewoners welke aandachtspunten zij willen meegeven voor het beheer en onderhoud.

 1. Was de zorgplicht niet al van kracht voor 7 juli 2022?

A: Ja.

 1. Kan de collectieve installatie van Wetlantec op veld E worden overgedragen aan de gemeenten/rechtspersoon?

A: Deze mogelijkheid wordt momenteel verkend.

 1. Hoe wordt de waterkwaliteit geborgd in het gebied?

A: De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt gemonitord door Waterschap Zuiderzeeland. Daarnaast wordt de kwaliteit van het water dat wordt geloosd (effluent) door de IBA’s en CBA’s gemonitord.

 1. Wordt er gekeken naar de mogelijkheid om Wetlantec de CBA’s en IBA’s die ze hebben geleverd te laten beheren?

A: We bezien op dit moment op welke manier we het beheer en onderhoud kunnen organiseren. Deze mogelijkheid wordt daarbij betrokken.

 1. Kan de CBA van Wetlantec in bedrijf blijven?

A: We verwachten dat dit mogelijk is. We zijn momenteel met Wetlantec in gesprek om te bekijken hoe we dit kunnen organiseren.

 1. Mogen leveranciers niets meer doen?

A: Leveranciers mogen geen nieuwe installaties meer plaatsen. Vooralsnog kunnen ze wel het beheer en onderhoud van jouw installatie verzorgen.

 1. Wat kan de rol van de leveranciers zijn de komende jaren?

A: Dit bezien we momenteel en daarover zijn we in gesprek met de leveranciers.

 1. Moeten we nog een onderhoudscontract voor onze IBA afsluiten?

A: Nee, incidenteel onderhoud uitgezonderd. Momenteel wordt bekeken hoe het beheer en onderhoud door de gemeente overgenomen kan worden.

Planning

 1. Wat is het tijdspad van de besluitvorming en aanleg?

A: De gemeenteraad besluit over de kaders voor de afvalwaterzorg in Oosterwold. Het college van Burgemeester en Wethouders doet daarvoor een voorstel aan de raad. Beoogd wordt om dit voorstel voor het kerstreces van 2022 aan te leveren bij de gemeenteraad. Vervolgens bepaalt de gemeenteraad op welke wijze en wanneer zij het voorstel wil bespreken en wanneer de besluitvorming plaatsvindt. Normaal gesproken zou dit proces in het eerste kwartaal van 2023 afgerond moeten zijn. Als de raad instemt met het kader kan de uitvoering van start gaan. Daarnaast nemen we het kader op in het Gemeentelijke Rioleringsplan. Hierover moet nog besluitvorming volgen. Naar verwachting kan dat in het tweede kwartaal van 2023 rond zijn. Na besluitvorming wordt gestart met de aanleg van het kavelwegriool. Dit zal circa 4 tot 5 jaar duren. In de tussentijd worden er tijdelijke voorzieningen aangeboden. Hier zijn we nu al mee bezig.

 1. Wanneer is er een uitvoeringsplanning?

A: Er wordt gewerkt aan het plan van aanpak voor de realisatie van de riolering in de kavelwegen. De realisatie is in sommige kavelwegen al gestart, dit i.v.m. de realisatie van het hoofdriool. Hierdoor is het gemakkelijker om op sommige plekken het kavelwegriool tegelijkertijd te leggen. Wanneer de overige kavelwegriolering gelegd wordt, wordt nog nader bepaald. Zodra hier meer duidelijkheid over is, vermelden we dit via de nieuwsbrief. Bij het treffen van de tijdelijke voorzieningen totdat het riool er ligt, gaat het om maatwerk en verschilt de planning per kavelweg. Samen met de kavelwegvereniging wordt er een plan gemaakt.

 1. Hoe ziet het besluitvormingsproces en de communicatie daaromtrent eruit?

A: De gemeenteraad besluit over de kaders voor de afvalwaterzorg in Oosterwold. Het college van Burgemeester en Wethouders doet daarvoor een voorstel aan de raad. Beoogd wordt om dit voorstel voor het kerstreces van 2022 aan te leveren bij de gemeenteraad. Vervolgens bepaalt de gemeenteraad op welke wijze en wanneer zij het voorstel wil bespreken en wanneer de besluitvorming plaats vindt. Normaal gesproken zou dit proces in het eerste kwartaal van 2023 afgerond moeten zijn. Als de raad instemt met het kader dan kan de gemeente starten met de uitvoering. Daarnaast wordt het kader opgenomen in het Gemeentelijke Rioleringsplan dat naar verwachting het tweede kwartaal van 2023 rond is. De bewoners van Oosterwold worden op de hoogte gehouden via de Nieuwsbrief Maak Oosterwold (https://maakoosterwold.nl/nieuwsbrief/). In de aanloop naar het raadsvoorstel organiseert de gemeente met de gebiedsorganisatie Oosterwold een informatiebijeenkomst en klankbordgroepen waar bewoners concrete input kunnen leveren voor de ontwikkeling van het voorstel. Bewoners worden verder op de hoogte. Het uiteindelijke voorstel is een openbaar stuk. De bespreking en de besluitvorming zijn openbaar toegankelijk. De Raadsgriffie publiceert daarnaast wekelijks een nieuwsbrief (https://mailchi.mp/almere/raadsnieuws) met de politieke actualiteiten.

 1. Wanneer komt het Gemeentelijke Rioleringsplan?

A: Er is een gemeentelijk rioleringsplan voor Almere, het Waterplan Almere 2017-2022. Oosterwold is opgenomen in dat plan met de opmerking dat de bewoners zelf hun afvalwater zuiveren. Dat is achterhaald en moet worden aangepast. Als de gemeenteraad heeft besloten over de kaders voor de afvalwaterzorg in Oosterwold (riolering en overbruggingsmaatregelen) dan worden deze vastgelegd in het GRP door een actualisatie van het GRP. De verwachting is dat het besluit over de kaders in het eerste kwartaal van 2023 wordt genomen. Besluitvorming over het GRP is dan op zijn vroegst mogelijk in het tweede kwartaal van 2023.

Politiek

 1. Waarom is er pas een onderzoek uitgevoerd na vragen van de raad terwijl het onderzoek van AKD er al lag?

A: Het onderzoek dat AKD in 2018 heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente leerde dat er beperkt ruimte was om recht doen aan de experimentele invulling van de afvalwaterzorg en tegelijkertijd invulling te geven aan de gemeentelijke zorgplicht. Hierover is de gemeenteraad destijds ook geïnformeerd. Het onderzoek vormde voor de betrokken overheden de aanleiding om een nieuw handelingsperspectief te ontwikkelen voor de afvalwaterzorg in Oosterwold. Dit perspectief waarover besloten is in 2018 vormde de opmaat voor het besluit om de afvalwaterzorg in Oosterwold op alternatieve wijze in te vullen door riolering langs de polderwegen aan te leggen, te investeren in het verbeteren van de werking van de IBA/CBA’s en toe te werken naar uitfasering van de IBA’s medio 2035. De provincie Flevoland heeft tijdens de Bestuurlijke Overleggen waarbij besluiten zijn genomen over dit onderwerp altijd ingestemd met de aanpak en de invulling daarvan. Ook bij de meest recente besluitvorming tijdens het Bestuurlijk Overleg Oosterwold op 10 oktober 2020 heeft de provincie ingestemd in de wetenschap dat er geen ontheffing van de zorgplicht mogelijk was.

 1. Waren de IBA’s een experiment voor de gemeente? Voor de bewoners was dit niet zo.

A: De gezamenlijke overheden hebben met de Structuurvisie Oosterwold besloten of onderschreven om de afvalwaterzorg circulair en op individuele basis vorm te geven waarbij een zekere mate van collectiviteit werd voorzien. Die insteek had een experimenteel karakter maar van meet af aan was het de intentie om te leren, verbeteren en de individuele behandeling van afvalwater de structurele oplossing te maken voor Oosterwold met de intentie om de geleerde lessen ook elders in de stad en het land toe te passen. Om die reden zijn er ook maatwerkvoorschriften en eisen voor de afwatering ontwikkeld. Ook is er onderzoek gedaan (CEW en LeAF), geïnvesteerd in de verbetering van de IBA’s (Waterlab Flevoland, IBA-coaches) en wordt er langjarig gemonitord.

 1. Is er bij de start van Oosterwold onderzocht of de invulling van de afvalwaterzorg met helofytenfilters/IBA’s een levensvatbare oplossing was?

A: Dit moet uitgezocht worden.

 1. Steken de overheden de hand in eigen boezem ten aanzien van de manier waarop de afvalwaterzorg is georganiseerd in Oosterwold?

A: Op deze vraag dient de gemeenteraad een antwoord geven. Wat het antwoord van de andere overheden is op deze vraag is aan de leden van de Provinciale Staten van Flevoland en de leden van de algemene vergadering van Waterschap Zuiderzeeland.

Overige vraag:

Tot voorheen moesten we meedoen aan een verbeterperiode als onze IBA niet van voldoende kwaliteit was. Hierbij was afgesproken dat er een verbeterperiode van 2 jaar is en dat onze IBA dus uiterlijk in 2023 goed moet werken. Hoe zit het hier mee?

A: De verbeterperiode is tot nader orde opgeschort en dus niet meer aan de orde. De termijn van 2 jaar vervalt daarmee. Uiteindelijk moet je aansluiten op het riool. Maar omdat dit riool er niet van de een op andere dag ligt, vragen we je wel je IBA goed te onderhouden zodat de kwaliteit wordt gewaarborgd. We blijven wel monitoren in het gebied omdat het belangrijk is dat de waterkwaliteit voldoende scoort. Maar een verbetertraject is er dus (tot nader orde) niet meer.