Vragen bewonersbijeenkomst 

 1. Gaat het om de aanleg van riolering naar de kavel of het perceel?
 2. Mag er weer geparticipeerd worden in het proces om tot riolering te komen?
 3. Komt er compensatie voor de investeringen die er zijn gedaan?
 4. Wordt de aanleg van het riool door de gemeente tot aan de woning betaald?
 5. Hoe worden de kavelwegverenigingen betrokken bij de aanleg van het riool? Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de weg en aansprakelijk.
 6. Komt er een aparte sessie voor de kavelwegverenigingen?
 7. Wordt het riool altijd in de smalle berm aangelegd?
 8. Hoe voorkom je een desinvestering als je nu je kavelweg aanlegt en er over een tijdje riolering aangelegd wordt?
 9. Wat is de status van de antwoorden die nu worden gegeven in de uitingen en berichten van de gebiedsorganisatie over riolering?
 10. Komt er een (voorlopige) disclaimer bij de Q en A’s?
 11. Hoe wordt omgegaan met appartementsrechten in relatie tot de aanleg van riolering?
 12. Wordt er gebruikt gemaakt van bestaande rioleringen die door bewoners zijn aangelegd?
 13. Was de zorgplicht niet al van kracht voor 7 juli 2022?
 14. Wordt er een onafhankelijk bureau ingehuurd voor de rioolkeuze per kavelweg?
 15. Kunnen bestaande IBA’s worden ingepast/aangesloten op het aan te leggen riool?
 16. Is er een volgorde bij de aanleg van het riool?
 17. Kan de collectieve installatie van Wetlantec op veld E worden overgedragen aan de gemeenten/rechtspersoon?
 18. Wordt de kavelweg onteigend? Hoe groot is de kans daar op?
 19. Wat zijn de effecten op de kavelweg van het onderhoud aan het riool dat t.z.t. uitgevoerd wordt?
 20. Moet de IBA nu worden uitgezet?
 21. Hoe ziet de sanering van de IBA’s er uit, hoe pak je dat aan en wat zijn de gevolgen?
 22. Hoe wordt omgegaan met de afschrijving van de IBA’s en de onderbouwing daarvan?
 23. Hoe wordt omgegaan met de belangen van bewoners als de kavelweg nog niet door de projectontwikkelaar is overgedragen aan de bewoners maar wel het riool wordt ontworpen?
 24. Wat zijn de verantwoordelijkheden en risico’s bij de aanleg van het riool op eigen perceel? Kan dit worden uitgezocht?
 25. Hoe vult de gemeente de komend 3-4 jaar het onderhoud van de IBA’s in, gegeven haar zorgplicht voor afvalwater?
 26. Hoe snel worden de tijdelijke voorzieningen aangelegd als initiatiefnemers daar om vragen?
 27. Wat is het tijdspad van de besluitvorming en aanleg?
 28. Hoe ziet de ontbinding van de anterieure overeenkomst voor het onderwerp afvalwater er uit?
 29. Wat is de onderbouwing van de uitspraak dat er nihil schade is?
 30. Hoe vult de gemeente in overleg met het waterschap en de provincie het toezicht en de handhaving in?
 31. Is het verbetertraject van de IBA’s van de baan?
 32. Hoe wordt de waterkwaliteit geborgd in het gebied?
 33. Wordt er een onafhankelijk bureau ingehuurd om de schade en compensatie te bepalen ?Wordt daarbij ook gekeken naar planschade en de waarde van de woning/opstal?
 34. Wanneer is er een uitvoeringsplanning?
 35. Waarom is er pas een onderzoek uitgevoerd na vragen van de raad terwijl het onderzoek van AKD Advocatuur er al lag?
 36. Hoe gaat de gemeente om met compensatie, gevolgschade en emotionele impact voor de bewoners (onzekerheid/onduidelijkheid)?
 37. Hoe wordt er bij eventuele onteigening van de kavelweg omgegaan met schade die door derden op dat deel van de weg wordt veroorzaakt?
 38. Wordt er gekeken naar de mogelijkheid om Wetlantec de CBA’s en IBA’s die ze hebben geleverd te laten beheren?
 39. Kan de CBA van Wetlantec in bedrijf blijven?
 40. Kunnen we de deklaag van onze weg nu aanleggen of moeten we vier jaar wachten tot het riool is aangelegd?
 41. Waren de IBA’s een experiment voor de gemeente? Voor de bewoners was dit niet zo.
 42. Zijn de IBA’s technisch gezien bruikbaar als wateropslag?
 43. Wat is de status van het besluit dat op 6 juli 2022 is genomen door het demissionaire college?
 44. Wordt het collegebesluit van 6 juli 2022 bekrachtigd door het nieuwe college?
 45. Wanneer neemt de raad een besluit over de riolering en kan de raad ook anders besluiten?
 46. Hoe ziet het besluitvormingsproces en de communicatie daaromtrent er uit?
 47. Wat is de impact van de riolering op het waterbeheer in Oosterwold (er komt minder water terug het gebied in)? Is dat onderdeel van het totale plan?
 48. Is de gemeente bereid een proefproces te starten om duidelijk te krijgen wie verantwoordelijk is voor welke schade?
 49. Wanneer komt het Gemeentelijke Rioleringsplan?
 50. Is er bij de start van Oosterwold onderzocht of de invulling van de afvalwaterzorg met helofytenfilters/IBA’s een levensvatbare oplossing was?
 51. Steken de overheden de hand in eigen boezem ten aanzien van de manier waarop de afvalwaterzorg is georganiseerd in Oosterwold?
 52. Is de korting op de grondprijs de juiste weergave van de werkelijkheid? Waarom wordt dit zo gecommuniceerd?
 53. Is er sprake van een marktconforme grondprijs of goedkopere grond?
 54. Wat is het effect van de voorgenomen aanleg riolering en de huidige onduidelijke situatie op de verkoopbaarheid van de woningen in Oosterwold?
 55. Hoe gaan we om met eventuele planningsoverschrijdingen in de aanlegfase? Hoe houd je ook in dat geval het proces en de onderlinge relatie ‘fris’.
 56. Betrekken jullie altijd de individuele leden bij de aanleg van het riool om onduidelijkheden (in relatie tot de kavelwegvereniging) te voorkomen?
 57. Worden zowel de kavelwegvereniging als de bewoners/initiatiefnemers bij het aanlegproces betrokken?
 58. Wie neemt het voortouw bij de planvorming en het leggen van de contacten per kavelweg? De kavelwegvereniging of de gemeente?
 59. Kan de gemeente een rol spelen als er sprake is van onrust/ruzies binnen de straat?
 60. Wil de gemeente de bestaande IBA’s goed blijven meten en monitoren om recht te doen aan de inspanningen en trots van de IBA eigenaren die hard werken om hun IBA voldoende te laten werken?
 61. Mogen leveranciers niets meer doen?
 62. Wat kan de rol van de leveranciers zijn de komende jaren?
 63. Kunnen we tijdens dit proces ook goede ideeën verzamelen voor het hergebruik van de IBA’s?
 64. Mag aflopend wegwater en ander regenwater voortaan ook op het riool geloosd worden?
 65. Kunnen we door aan met de aanleg van onze weg? We zijn al begonnen.
 66. Moeten we nog een onderhoudscontract voor onze IBA afsluiten?
 67. Worden mensen met een composttoilet ook verplicht om aan te sluiten?
 68. Wordt er een missie/visie/aanpak ontwikkeld voor de participatie gedurende het gehele traject?