Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg

In het Bestuurlijk Overleg van 8 april 2021 is afgesproken om na elke vergadering de agenda en een besluitenlijst met een publiekssamenvatting openbaar te maken. Inzage in de vergaderstukken geeft initiatiefnemers en bewoners de mogelijkheid om eerder op de hoogte te zijn van plannen en ontwikkelingen. Het laat zien op basis van welke achterliggende informatie uiteindelijk tot besluiten wordt gekomen.

 

Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 16 december 2021

 

Agenda

Punt Onderwerp Bijlage
1 Ontwikkelstrategie deelgebied 2  
2 Richtinggevende uitspraken governance  
3 Actualisatie exploitatiebegroting Bijlage 4
4 Werkplan Oosterwold 2022 Bijlagen 5a-5d
5 Stand van zaken Windpark Zeewolde  

 

Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 30 september 2021

 

Agenda

Punt Onderwerp Bijlage
1 Ontwikkelstrategie deelgebied 2  
2 Besluitvorming start deelgebied  
3 Governance Oosterwold  
4 Programma Nieuwe Natuur en Eemvallei  
5 Stand van zaken taxatie  
6 Stand van zaken gesprekken Eemvallei Stad  

 

Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 8 juli 2021

 

Agenda

1 Brief Platform Oosterwold: inzet exploitatiemiddelen Oosterwold Bijlage 1a–1d
2 Stand van zaken Eemvallei en voorstellen voor vervolg  
3 Eemvallei Stad – woordvoeringslijn Bijlage 3a–3c
4 Water  
5 Taxatie grondprijzen  

 

Besluitenlijst

Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 8 april 2021

 

Besluitenlijst