Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg

In het Bestuurlijk Overleg van 8 april 2021 is afgesproken om na elke vergadering de agenda en een besluitenlijst met een publiekssamenvatting openbaar te maken. Inzage in de vergaderstukken geeft initiatiefnemers en bewoners de mogelijkheid om eerder op de hoogte te zijn van plannen en ontwikkelingen. Het laat zien op basis van welke achterliggende informatie uiteindelijk tot besluiten wordt gekomen.

 

Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 16 december 2021

 

Agenda

Punt Onderwerp Bijlage
1 Ontwikkelstrategie deelgebied 2  
2 Richtinggevende uitspraken governance  
3 Actualisatie exploitatiebegroting Bijlage 4
4 Werkplan Oosterwold 2022 Bijlagen 5a-5d
5 Stand van zaken Windpark Zeewolde  

 

Besluitenlijst

​[showhide type=”uitklap16-121″ more_text=”Besluitenlijst:” less_text=”Besluitenlijst:” hidden=”yes”]Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg 16 december 2022 [/showhide] [showhide type=”uitklap16-124″ more_text=”Agendapunt 4 Actualisatie exploitatiebegroting Oosterwold:” less_text=”Agendapunt 4 Actualisatie exploitatiebegroting Oosterwold:” hidden=”yes”]

De exploitatiebegroting Oosterwold is geactualiseerd op basis van huidige inzichten. 

Bijlage 4 Actualisatie exploitatiebegroting Oosterwold
[/showhide] [showhide type=”uitklap16-125″ more_text=”Agendapunt 5 Werkplan Oosterwold 2022:” less_text=”Agendapunt 5 Werkplan Oosterwold:” hidden=”yes”]

Het Werkplan Oosterwold 2022 is in samenwerking tussen gebiedsorganisatie en de partners opgesteld en brengt de activiteiten voor 2022 in beeld.

Bijlage 5a memo Werkplan Oosterwold 2022 inclusief begroting
Bijlage 5b Werkplan Oosterwold 2022 bestuursversie
Bijlage 5c Werkplan Bijlage 1 Begroting Oosterwold 2022
Bijlage 5d Werkplan Bijlage 2 Meerjarenbegroting Oosterwold 2022-2025

[/showhide]

Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 30 september 2021

 

Agenda

Punt Onderwerp Bijlage
1 Ontwikkelstrategie deelgebied 2  
2 Besluitvorming start deelgebied  
3 Governance Oosterwold  
4 Programma Nieuwe Natuur en Eemvallei  
5 Stand van zaken taxatie  
6 Stand van zaken gesprekken Eemvallei Stad  

 

Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 8 juli 2021

 

Agenda

1 Brief Platform Oosterwold: inzet exploitatiemiddelen Oosterwold Bijlage 1a–1d
2 Stand van zaken Eemvallei en voorstellen voor vervolg  
3 Eemvallei Stad – woordvoeringslijn Bijlage 3a–3c
4 Water  
5 Taxatie grondprijzen  

 

Besluitenlijst

​[showhide type=”uitklap8-71A” more_text=”Besluitenlijst:” less_text=”Besluitenlijst:” hidden=”yes”]Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg 8 juli 2021 [/showhide] [showhide type=”uitklap8-71B” more_text=”Agendapunt 1 Brief Platform Oosterwold – inzet exploitatiemiddelen Oosterwold:” less_text=”Agendapunt 1 Brief Platform Oosterwold – inzet exploitatiemiddelen Oosterwold:” hidden=”yes”]

Het Platform Oosterwold heeft het Bestuurlijk Overleg (BO) op 21 mei 2021 een brief gestuurd over het financiële systeem van Oosterwold. Het Platform vraagt het BO bestuurlijke zeggenschap over bestedingen in de exploitatiebegroting Oosterwold van bouwsteen 2. Uit bouwsteen 2 wordt vooral de infrastructuur gefinancierd. Ook wil het Platform invulling geven aan bouwsteen 3 ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling (vrijwillige bijdrage), zodat financiering voor maatschappelijke voorzieningen mogelijk wordt. Het Bestuurlijk Overleg geeft initiatiefnemers geen zeggenschap geven over bestedingen van bouwsteen 2, maar zal de invloed van initiatiefnemers betrekken bij de uitwerking van de governance van Oosterwold. Bouwsteen 3 wordt in overleg met initiatiefnemers/Platform verder uitgewerkt bij de jaarlijkse actualisatie van de exploitatiebegroting. Het Platform is in een brief op de hoogte gesteld.

Bijlage 1A. Memo Reactie brief Platform d.d.21 mei 2021
Bijlage 1B. Brief Platform De inzet van exploitatiemiddelen Oosterwold
Bijlage 1C. Brief Platform De groeistuipen van Oosterwold
Bijlage 1D. Antwoordbrief Platform Oosterwold d.d. 21 mei 2021
[/showhide] [showhide type=”uitklap8-71C” more_text=”Agendapunt 2 Stand van zaken Eemvallei en voorstellen voor vervolg:” less_text=”Agendapunt 2 Stand van zaken Eemvallei en voorstellen voor vervolg:” hidden=”yes”]

Sinds 2017 werken Staatsbosbeheer en Flevolandschap aan Nieuwe Natuur in de Eemvallei Oosterwold. De ligging van de Eemvallei is in overeenstemming met de Structuurvisie Oosterwold bevestigd aan de grondeigenaren. Staatsbosbeheer en het Flevolandschap zijn in gesprek met de grondeigenaren over grondaankopen. Ondertussen onderzoeken de overheden wat er verder nog geregeld moet worden om de natuur in de Eemvallei aan te leggen. [/showhide] [showhide type=”uitklap8-71E” more_text=”Agendapunt 3 Eemvallei Stad:” less_text=”Agendapunt 3 Eemvallei Stad:” hidden=”yes”]

Het Bestuurlijk Overleg heeft kennisgenomen van ‘Toekomstperspectief Eemvallei’ van ontwikkelaars en het EIB-rapport ‘Ruimtelijke Ordening en Bouwlocaties: De potentie van woningbouw in de groene omgeving’. Het Bestuurlijk Overleg houdt vast aan de Intergemeentelijke structuurvisie van Oosterwold en de besluiten over de voorbereidingen voor de tweede fase die afgelopen winter zijn genomen in de raden van Almere en Zeewolde. Het gebiedsteam gaat verder met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de tweede fase Oosterwold volgens het concept van Oosterwold met een organische gebiedsontwikkeling. De gebiedsorganisatie gaat wel in gesprek met het consortium van ontwikkelaars, omdat zij grondeigenaren in fase 2 zijn en dus een rol hebben bij de ontwikkeling van de tweede fase van Oosterwold.

Bijlage 3a. Memo Eemvallei Stad woordvoeringslijn
Bijlage 3b. Eemvallei April 2021
Bijlage 3c. Ruimtelijke ordening en woningbouwlocaties [/showhide] [showhide type=”uitklap8-71G” more_text=”Agendapunt 4 Water:” less_text=”Agendapunt 4 Water:” hidden=”yes”]

Het Bestuurlijk Overleg heeft gesproken over de hybride oplossingen van lokale en centrale afwaterzuivering. In het volgende Bestuurlijk Overleg komt een nadere uitwerking terug. De Samenwerkingsovereenkomst Water wordt later dit jaar geagendeerd in de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland. De lopende werkgroepen water worden voortgezet.

[/showhide] [showhide type=”uitklap8-71H” more_text=”Agendapunt 5 Taxatie grondprijzen:” less_text=”Agendapunt 5 Taxatie grondprijzen:” hidden=”yes”]

Een nieuwe taxatieronde wordt voorbereid. Marktconforme grondprijzen zijn van belang om staatssteun te voorkomen. Het bestuurlijk overleg gaat akkoord met uitgangspunten voor de taxatieopdracht ten behoeve van de vaststelling van de grondprijzen 2022.

[/showhide]

Vergaderstukken Bestuurlijk Overleg 8 april 2021

 

Besluitenlijst

[showhide type=”uitklap1A” more_text=”Besluitenlijst:” less_text=”Besluitenlijst:” hidden=”yes”]Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg 8 april 2021 [/showhide] [showhide type=”uitklap1B” more_text=”Agendapunt 1 Werving gebiedsregisseur:” less_text=”Agendapunt 1 Werving gebiedsregisseur:” hidden=”yes”]

Werner Brouwer heeft aangekondigd per 1 juni 2021 te stoppen als gebiedsregisseur Oosterwold. Daarom is een procesvoorstel voorgelegd over de werving van een nieuwe gebiedsregisseur. Op basis van de evaluatie Oosterwold is geadviseerd om voorafgaand aan de start van de tweede fase de positie van de gebiedsorganisatie te onderzoeken. Het is de verwachting dat dit proces eind 2021 wordt afgerond. Daarom is besloten om nu op zoek te gaan naar een waarnemend gebiedsregisseur.

Bijlage 1. Werving gebiedsregisseur [/showhide] [showhide type=”uitklap1C” more_text=”Agendapunt 2 Jaarrapportage:” less_text=”Agendapunt 2 Jaarrapportage:” hidden=”yes”]

Jaarlijks wordt voor Oosterwold een jaarrapportage gemaakt van het afgelopen jaar. Op basis van deze rapportage wordt een publiekssamenvatting gemaakt die via de reguliere communicatiekanalen zal worden verspreid. Het Bestuurlijk Overleg heeft kennisgenomen van de Jaarrapportage Oosterwold 2020.

Bijlage 2a. Memo Jaarrapportage Oosterwold 2020

Bijlage 2b. Jaarrapportage Oosterwold 2020 [/showhide] [showhide type=”uitklap1E” more_text=”Agendapunt 3 Meerjarenbegroting:” less_text=”Agendapunt 3 Meerjarenbegroting:” hidden=”yes”]

De herziene versie van de meerjarenbegroting 2021-2024 is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg. De begroting is op enkele punten aangepast en geactualiseerd.

Biljlage 3a. Memo Meerjarenbegroting Oosterwold 2021-2024

Bijlage 3b. Meerjarenbegroting Oosterwold 2021-2024 [/showhide] [showhide type=”uitklap1G” more_text=”Agendapunt 4 Grondstrategie:” less_text=”Agendapunt 4 Grondstrategie:” hidden=”yes”]

In juni 2020 heeft het Bestuurlijk Overleg de gebiedsorganisatie de opdracht gegeven om een grondstrategie op te stellen, vooruitlopend op een definitieve datum van openstelling van fase 2. Het Bestuurlijk Overleg heeft kennis genomen van de inhoudsopgave van het plan . Ook is besloten om een verkenner aan te stellen die informatie ophaalt over de wensen van eigenaren en (erf)pachters in fase 2. Deze informatie kan worden gebruikt bij de grondstrategie.
We verstrekken de stukken niet omdat het de onderhandelingspositie van partijen kan schaden.

Bijlage 4a. Memo Grondstrategie en aanstellen verkenner fase 2
Bijlage 4b. Grondstrategie fase 2  [/showhide] [showhide type=”uitklap1H” more_text=”Agendapunt 5 Samenwerkingsovereenkomst Water:” less_text=”Agendapunt 5 Samenwerkingsovereenkomst Water:” hidden=”yes”]

De Samenwerkingsovereenkomst Water gaat over de verkenning van het waterbeheer in Oosterwold. De overeenkomst, die in 2018 is getekend door de gemeente Almere, gemeente Zeewolde, het waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland, liep eind 2020 af. Omdat alle partijen de wens hebben geuit de samenwerkingsovereenkomst voort te zetten, is besloten om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op te stellen. In 2020 is een evaluatie gehouden van de samenwerkingsovereenkomst. Het Bestuurlijk Overleg heeft kennisgenomen van de resultaten daarvan, die zijn vastgelegd in het Oogstdocument SOK Water 2021. Ook heeft het Bestuurlijk Overleg besloten om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met een positief advies ter besluitvorming voor te leggen aan het college van B en W van Almere, het college van B en W van Zeewolde, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland en het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland.
We verstrekken de definitieve stukken als alle partijen hebben ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst.

Bijlage 5a. Samenwerkingsovereenkomst Water 2021-2024
Bijlage 5b. SOK Water 260221
Bijlage 5c. Bijlage 1 Organogram werkgroepen SOK
Bijlage 5d. Bijlage 2 Format Projectplan Uitvoeringsprogramma Waterplan
Bijlage 5e. SOK Oogstdocument 03022021 [/showhide]