Tijdelijke lokale zuivering

1. Is de aanleg van de tijdelijke lokale zuivering geen kapitaalverspilling?
Nee, dit is een noodzakelijke tussenoplossing, omdat er nog geen afvalwatertransportsysteem is richting de AWZI. De tijdelijke zuivering fungeert tevens als waterlaboratorium en onderzoeksstation (met EFRO-subsidie);

Tijdelijke voorzieningen

2. De aannemer die de tijdelijke putten komt leegzuigen is regelmatig in Oosterwold en komt met een hele grote vrachtauto. Dat kan de weg beschadigen.
De wegconstructie moet deze asdruk (<10 ton) aan kunnen conform de opgelegde ontwerpeisen;

3. Hoe kunnen we de kosten van het afzuigen van de tijdelijke voorzieningen minimaliseren?
Dit is een (reguliere) taak van de gebiedsorganisatie. Basis is het zo snel mogelijk realiseren van het nieuwe rioleringssysteem, zodat dit kan worden afgekoppeld.

Riolering

4. Is het doortrekken van het vacuümriool naar een IBA/CBA mogelijk, in plaats van naar een put van de gemeente?
In principe niet. De gemeente verzorgt de riolering tot aan de erfgrens. Hierover treden wij met de bewoner nader in overleg.

5. Hoeveel vacuümgemalen komen er en waar komen deze?
Er komen er (zoals het nu lijkt) zes en deze worden geplaatst aan de polderwegen;

6. Waarom zijn er zoveel vacuümgemalen nodig?
Dat komt doordat Oosterwold organisch is gegroeid. Dat vraagt om een andere aanpak waarbij meer afzuigpunten nodig zijn (voor stabiliteit en zekerheid);

7. Tot waar is de gemeente verantwoordelijk voor de aanleg van het riool?
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg tot en met de ontvangstput. Op de kavel zelf is de bewoner verantwoordelijk. In de verrekening wordt hier rekening mee gehouden

Beheer en onderhoud IBA’s/CBA’s

8. Heeft de gemeente inzichtelijk waar welke IBA/CBA ligt?
Nee dat heeft ze niet vanwege de privacywetgeving. Langzamerhand zal de gemeente wel over deze informatie beschikken, omdat ze het beheer en onderhoud overneemt;

9. Neemt de gemeente het beheer over van maaiafval?
Het afvoeren dan wel als compost verwerken van het maaisel van de Helofyten is en blijft aan de eigenaar van de IBA;

10. Wat gebeurt er met de IBA’s waarvoor in het verleden geen onderhoudscontract is afgesloten?
Bij de IBA’s die in het verleden niet onderhouden zijn wordt gekeken naar de startsituatie maar ook hiervan wordt het beheer en onderhoud overgenomen. Niet alle reparaties worden zonder meer uitgevoerd. Deze worden eerst door de gemeente beoordeeld of ze noodzakelijk zijn en efficiënt in relatie tot de planning van de aanleg van de riolering.

Financiën

11. Wat houdt het advies van Troostwijk voor de verrekening in?
Er zijn twee sporen. Spoor 1 is de principale vergoeding en spoor 2 gaat over wat voor soort schade er is en welke bedragen daaraan vast hangen. Op dit moment wordt gewerkt aan een ambtelijk voorstel. Het is de intentie om deze voor de zomer te delen. Er is een collectief van ongeveer 100 bewoners in Oosterwold opgestart. Zij hebben voor de voorbereiding ook contact met de gemeente;

12. Worden de 800 putten met vacuümslurf meegenomen in de begroting?
De IBA’s worden niet leeggezogen en afgevoerd. Er worden alleen tijdelijke voorzieningen getroffen waar geen IBA’s kunnen worden aangebracht. Deze afvalwaterafvoer wordt zoveel als mogelijk voorkomen maar is uiteraard wel meegenomen in de begroting.