Op 5 juli heeft het college van burgemeester en wethouders van Almere op basis van verschillende onafhankelijke juridische adviezen geconstateerd dat de experimentele omgang met de afvalwaterzorg in Oosterwold door de betrokken overheden heeft geleid tot een onvoldoende invulling van de zorgplicht voor afvalwater. De bewoners van Oosterwold zouden niet zelf hun afvalwater moeten zuiveren zoals nu het geval is. De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalwaterzorg. Een belangrijke conclusie die hieruit volgt is dat de gemeente zo snel als mogelijk -net als in de rest van Almere- een riool moet aanleggen tot de perceelgrens (kavel) van de bewoners in Oosterwold. De kavelwegriolering komt in de strook van 1,5 meter naast de verharding (van standaard 5,5 meter) met de bestemming ‘infra’. Dat riep een hoop vragen op bij bewoners en aandacht van de media. Veel vragen gingen over het beheer en onderhoud van de huidige IBA’s, de tijdelijke voorzieningen voor nieuwe initiatiefnemers, de aanleg van de (kavelweg)riolering en welke kosten de bewoners krijgen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de individuele en collectieve IBA’s/CBA’s (Behandeling Afvalwater) in Oosterwold. Dat volgde onlangs uit het advies van advocatenkantoor Dirkzwager. Een second opinion bij advocatenkantoor Stibbe bevestigde dit laatste punt. Dit betekent dat de gemeente zo snel als mogelijk deze zorgplicht moet invullen door het aanleggen van riool tot de perceelgrens (kavel) van de bewoners; net als in de rest van Almere. Dit is dus inclusief het kavelwegriool. De gemeente bekijkt op dit moment hoe zij daar invulling aan kan gaan geven. Voor de huidige bewoners met een IBA/CBA verandert er op dit moment nog niet zoveel. We vragen om afvalwater te zuiveren zoals de bewoners al doen. We bieden de bewoners daarbij ondersteuning aan.

Tijdelijke voorziening in deel van het gebied

Nieuwe initiatiefnemers kunnen, omdat ze niet meer een IBA of CBA mogen aanleggen en het riool er nog niet ligt, gebruikmaken van een tijdelijke voorziening. Deze wordt door de gebiedsorganisatie verzorgd. Dit is maatwerk, maar meestal gaat het om tijdelijke opslagvoorzieningen. Belangrijk is dan dat de smalle berm (waar de nutsvoorzieningen niet liggen) van de kavelweg en je doorwaadbare zone als afgesproken aangelegd en bereikbaar zijn. Het verzamelde afvalwater wordt vervolgens door de gemeente afgevoerd.

Omgevingsmanager André Kamp

André Kamp is speciaal aangetrokken voor het maatwerkontwerp en de aanleg van het kavelwegriool. Natuurlijk gaat dat in overleg met de betreffende kavelwegvereniging en alle betrokkenen. Vooruitlopend hierop helpt André ook met de aanleg van tijdelijke voorzieningen. Dus wil je een tijdelijke voorziening aanvragen of heb je een andere vraag over je eigen situatie? Dan kun je contact opnemen met de nieuwe omgevingsmanager André Kamp via afvalwateroosterwold@almere.nl

Hoe wordt de riolering nu aangelegd?

De gemeente legt de komende twee jaar een hoofdriool in de polderwegen aan conform een besluit van de gemeenteraad in december 2021. De werkzaamheden hiervoor zijn begin 2022 gestart. De aanleg van het kavelwegriool tussen hoofdriool in de polderweg en de perceelsgrens van de bewoners, wordt momenteel technisch voorbereid zodat dit maatwerk per kavelweg zo spoedig mogelijk opgepakt kan worden. De aanleg van riolering geldt in het deelgebied 1A waar nu zo’n 1.250 woningen zijn opgeleverd én in deelgebied 1B en 2, de nog te ontwikkelen delen van Oosterwold. De huidige bewoners in deel 1A zullen moeten aansluiten zodra het gemeentelijke riool er ligt. Naar verwachting zijn alle bestaande woningen over circa vier jaar à vijf jaar aangesloten op het riool. 

Er is een bedrag begroot van vier miljoen euro voor de aanleg van het (hoofd)riool. Voor de aanleg van het kavelwegriool moet aanvullend budget beschikbaar gesteld worden. Uit een eerste raming van de kosten blijkt dat dit een bedrag van 11 tot 15 miljoen euro betreft. De komende tijd wordt deze raming gepreciseerd en aan de raad voorgelegd.

Decentrale zuivering afvalwater: innovaties circulair watergebruik

Besloten is door gemeente en waterschap een decentrale waterzuivering aan te leggen in deelgebied 1B totdat de riolering is aangesloten op de centrale AWZI (algemene waterzuivering inrichting) in Almere Buiten. Dat duurt naar verwachting nog zo’n zeven jaar. Deze installatie zal ook worden gebruikt voor het ontwikkelen van innovaties op het gebied van circulair watergebruik en terugwinning van grondstoffen. Deze pilot lokale zuivering is inmiddels aanbesteed en gegund. De planning is dat deze eind 2022 en eerste helft van 2023 wordt gerealiseerd en gaat werken voor ca. 400 tot 800 woningen.  

Actuele informatie over afvalwater vind je op maakoosterwold.nl/afvalwater. Hier vind je alle achtergrondinformatie en kun je de gestelde vragen en antwoorden inzien. Bekijk hier ook hoe je kunt deelnemen aan de brede informatiebijeenkomst, de klankbordgesprekken en/of spreekuren. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de gebiedsorganisatie via afvalwateroosterwold@almere.nl. Voeg je initiatiefnummer en locatie op tekening alvast toe. We bekijken dan de situatie en nemen contact met je op.

Foto aanleg tijdelijke voorziening bij Nebi Kenger: “Ik woon samen met mijn vrouw en kinderen aan de Toekomstweg en ons huis grotendeels zelf afbouwen.De put was binnen een week geregeld.”