Maandag 3 oktober is er gestart met het herstellen van de watergang langs de kievitsweg. De watergang aan de oostzijde van de kievitsweg voert het water niet goed genoeg af naar de sloten langs de Paradijsvogelweg en de A27. De afvoer wordt belemmerd door onder andere grond en beplanting. Tijdens de herstelwerkzaamheden worden grond, beplanting en dammen die geen functie hebben verwijderd. De watergang wordt verbreed en dieper uitgegraven. Deze werkzaamheden duren in totaal 3 weken.

Tijdens het afgelopen voorjaar is gebleken dat de watergang/greppel aan de oostzijde van de Kievitsweg het water onvoldoende afvoert naar de sloten die het water afvoeren richting de Paradijsvogelweg en A27. Bij de inspectie is gebleken dat de afvoer via deze watergang deels wordt belemmerd door aanvullingen met grond, beplanting, en dammen zonder duiker. Om de situatie te herstellen is het noodzakelijk om deze watergang opnieuw te profileren waarbij deze enigszins wordt verbreed richting de kavel.

Werkzaamheden

Deze herprofilering van de watergang houdt in dat met behulp van een kraan de watergang op de juiste diepte wordt gebracht en wij aan beide zijden de kanten onder een talud gaan afwerken. Dammen die geen functie hebben worden verwijderd. Ontbrekende duikers onder de dammen ten behoeve van de kavelwegen worden aangelegd. Door het uitvoeren van deze werkzaamheden verwachten wij dat de waterafvoer in het gebied zal verbeteren. De werkzaamheden worden in opdracht en op kosten van de gebiedsorganisatie Oosterwold uitgevoerd. Ook draagt de gebiedsorganisatie voor nu en in de toekomst zorg voor het beheer- en onderhoud van de gehele watergang. De bewoner heeft daar geen omkijken naar en geen kosten. Als er nog obstakels zijn op een plek langs- of in de watergang, wordt de bewoners verzocht deze tijdig te verwijderen.

Het verkeer op de Kievitsweg kan gewoon doorgang vinden, maar het is mogelijk dat het verkeer ter plaatse van de werkzaamheden mogelijk enige hinder kan ondervinden van het bouwverkeer.

Bekijk hier het kaartje van de werkzaamheden aan de watergang Kievitsweg.