Kaart uitvouwen

 1. De Mary Ritter Beardweg
  De Mary Ritter Beardweg is, vanwege een verkeersbesluit, een 30km-zone geworden. Het moment van inrichting van de 30km-zone stemmen we af op het weggebruik door bouwverkeer en de aanleg van het riool. De kruising met het fietspad (Paradijsvogelpad) en de Francis Beaufortlaan is veiliger gemaakt. Deze is tijdelijk en wordt in het tweede kwartaal van 2023 definitief gemaakt.
    
 2. Kievitsweg
  Momenteel geen bijzonderheden.
     
 3. Tureluurweg
  De Tureluurweg is opengesteld voor het verkeer. De aannemer gaat nog enkele werkzaamheden uitvoeren ter afronding van het werk. Het is mogelijk dat het verkeer hiervan enige hinder kan ondervinden.
    
 4. Hippias van Elisweg
  De Hippias van Elisweg is opengesteld voor het verkeer. De bomen zijn geplant.
  In het tweede en/of derde kwartaal van dit jaar vinden nog aanvullende werkzaamheden plaats met betrekking tot de aanleg van vacuümriolering. Mogelijk dat het verkeer daar enige hinder van kan ondervinden.
  De weg blijft gedurende die werkzaamheden open voor het verkeer.
   
 5. De Goudplevierweg
  De Goudplevierweg is tijdelijk hersteld. De gaten in de weg zijn gevuld met asfalt en er komen extra en langere passeerstroken. De komende maanden vinden er nog diverse werkzaamheden plaats.
  In het weekend van 2, 3 en 4 juni breekt de aannemer de volledige wegverharding op en voorziet de gehele Goudplevierweg van nieuw asfalt van 6,50 meter breed. Voor deze werkzaamheden maakt de aannemer momenteel een uitgebreid plan met omleidingsroutes. Het definitieve plan voor de werkzaamheden aan de Goudplevierweg delen wij door middel van een bewonersbrief.
  Voor 1 juli worden er in de bermen persleidingen aangelegd van en naar de nieuwe zuivering aan het Kathedralenpad.
  In september/oktober 2023 wordt gestart met de aanleg van de vacuümriolering langs de Goudplevierweg. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in maart/april 2024 afgerond.
  In het derde kwartaal van 2024 start de aannemer met de aanleg van de toplagen en de plateaudrempels, na afronding van de meeste bouwwerkzaamheden.
    
 6. Paradijsvogelweg
  De voorbelasting is aangebracht en het inklinken van de grond wordt regelmatig gecontroleerd. Er komt een afscheiding tussen het fietspad en de weg met houten palen en reflectoren. Ook worden er borden in de bochten van het fietspad aangebracht.
  Voor 1 augustus wordt tussen de Vogelweg en het Houtsnippad langs de Paradijsvogelweg en het Houtsnippad een persleiding aangebracht. Deze heeft als doel het schone water van de zuivering aan het Kathedralenpad af te voeren naar open water nabij de A27.
  Eind januari 2023 is er een start gemaakt met het bouwrijp maken van De Kreekvelden door de ontwikkelaar Koopmans en woningcorporatie Goede Stede ter hoogte van het landbouwbedrijf. De eerste fase bestaat uit het aanbrengen van de voorbelasting met zand. De aannemer is gestart met het rijden van zand. Deze werkzaamheden duren tot en met december 2023. Fietsers worden omgeleid via het Paradijsvogelpad en tijdelijk over het fietspad langs de Paradijsvogelweg en het fietspad door het bos van Staatsbosbeheer.
   
 7. Harriët Martineauweg
  De voorbelasting van de aansluiting van de Harriët Martineauweg op de Ibisweg is aangebracht. In mei 2023 begint de aanleg van de definitieve weg. Deze werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden. Tot en met de oplevering blijven de aanwonenden van de Harriët Martineauweg via de huidige nood-/bouwweg (toekomstig fietspad) bereikbaar.
   
 8. Vogeldreef
  De voorbereiding voor de aanleg van de rotonde aan de Vogeldreef ter hoogte van de ontsluiting naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg is in volle gang. Eerst is de voorbelasting aangebracht met zand en bigbags. Eind juni start de definitieve aanleg van de rotonde. De werkzaamheden duren tot en met juli 2023. Gedurende de huidige werkzaamheden blijft de Vogelweg/Vogeldreef open voor het verkeer. Houd rekening met verkeershinder.
     
 9. Aanleg tijdelijke zuivering
  De aanleg van de lokale afvalwaterzuivering in het gebied 1B, langs het Kathedralenpad ter hoogte van de A27, is gestart. De benodigde persleidingen voor aan- en afvoer langs de Goudplevierweg en Paradijsvogelweg zijn dan ook aangelegd. Volgens planning kan de zuivering eind juli in werking treden. De gemeente gebruikt deze tijdelijke zuivering ter overbrugging van de periode tot het rioleringssysteem in Oosterwold (deelgebied 1A en 1B) wordt aangesloten op de centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van het waterschap in Almere.
    
 10. Aansluiting Harriët Martineauweg
  Dit voorjaar wordt de aansluiting van de Harriët Martineauweg, ten noorden van de Paradijsvogeltocht, met het gebied Oosterwold ten zuiden van de Paradijsvogeltocht, voorbereid. Deze aansluiting wordt door middel van een geasfalteerde bouwweg aangesloten op de Paradijsvogelweg. Het voornemen is om deze aansluiting en bouwweg in 2023 te realiseren.
   
 11. Bericht van de “buren” Nobelhorst
  Op 14 maart vond een informatieavond plaats over de ontwikkeling van fase 4 in Nobelhorst. Over de aanstaande planvorming en werkzaamheden voor fase 4 Noord en fase 4 Zuid van Nobelhorst worden veel vragen gesteld door bewoners van Oosterwold. Deze vragen gaan vooral over het gebied dat ‘de haak’ kan worden genoemd. Kijk hier voor een verslag van de informatieavond en veel gestelde vragen.

Werkzaamheden Nobelhorst in mei

Op 2 mei is het asfalteren gestart van de nieuwe rotonde ter hoogte van het bestaande fietspad (bij de Kievitsweg). Ook het asfalteren van de rotonde richting de Grote Denkersdreef tot de bestaande weg is gestart. Op verzoek van de bewoners asfalteert de aannemer op deze dag ook het stuk fietspad bij de inrit naar de Gustav Hertzstraat. Ook asfalteren zij de helft van het fietspad ter hoogte van de rotonde Marie Curielaan-Nobellaan. De andere helft van het fietspad wordt daarna geasfalteerd.Vanaf vrijdag 5 mei is de Paradijsvogelweg weer open over de nieuwe route naar de A6. Ook de nieuwe weg (parallel aan de Kievitsweg) en rotonde zijn in gebruik genomen. De bestaande Grote Denkersdreef en Paradijsvogelweg blijven afgesloten.

Grote Denkersdreef

De werkzaamheden rondom de Grote Denkersdreef zijn in volle gang. Er is een duiker aangebracht die de wateren met elkaar verbindt. Tijdens de werkzaamheden in dit gebied blijft de fietsroute over de Kievitsweg begaanbaar.

Algemeen
Steeds meer kavelwegen krijgen hun definitieve verharding en aankleding. Als dit gepland wordt, neem contact op via realisatieOosterwold@Almere.nl. Dan kunnen wij de weg op de voorwaarden controleren en bijvoorbeeld de aansluiting op de polderweg aanpassen/meenemen. Bovendien kijken wij mee of de bereikbaarheid, veiligheid en het parkeren tijdens de aanleg op orde is. Heb je vragen over afvalwater en aanleg van riolering? Neem dan contact met ons op via afvalwateroosterwold@almere.nl. Wij helpen je graag.

Onderzoek Iepen: Geen aanvullend nieuws.