14 maart vond informatieavond plaats over de ontwikkeling van fase 4 in Nobelhorst. Over de aanstaande planvorming en werkzaamheden voor fase 4 Noord en fase 4 Zuid van Nobelhorst worden veel vragen gesteld door bewoners van Oosterwold. Deze vragen gaan vooral over het gebied dat ‘de haak’ kan worden genoemd. In de afbeelding hier onder zie je Nobelhorst liggen met in het rode kader de ontwikkelgebieden die grenzen aan Oosterwold. De rode kaders hebben de vorm van een haak, zie afbeelding.
Er lopen onderzoeken in dit gebied naar hoe de hoofdstructuur voor de afwikkeling van het verkeer in Almere Hout moet lopen. Met het verkeersmodel worden berekeningen gemaakt om te bepalen hoeveel verkeer op de verschillende wegen in het gebied gaat rijden. Dit is een proces waarbij nieuwe inzichten ook weer nieuwe varianten opleveren.

Kaart Nobelhorst Fase 4

Tijdens de informatiebijeenkomst op 14 maart zijn 68 bewoners, overwegend uit Oosterwold, geïnformeerd over geplande werkzaamheden, planvorming in voorbereiding en welke procedures er moeten worden gevolgd. Bezoekers van de informatieavond hebben vragen gesteld, zorgen geuit en aandacht gevraagd. Bekijk de presentatie hier. Hier onder een overzicht van de reacties.

Tijdens de informatiebijeenkomst was er voor de aanwezigen ruimte om ook zorgen te delen. De zorgen zoals gedeeld zijn gehoord, genoteerd en worden meegenomen in de verdere planuitwerking.

  • Belangrijke zorg van bewoners uit Oosterwold is of de ambities uit het ontwikkelingsplan Stadsbos Almeerderhout gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders van het bestemmingsplan. https://almere20.nl/wp-content/uploads/2020/12/Stadsbos-Almeerderhout-Ontwikkelingsplan.pdf
  • Andere zorg die is uitgesproken is in hoeverre de realisatie van de watergang effect heeft op de bestaande waterhuishouding in het gebied Oosterwold. Bewoners vragen zich af of het toevoegen van deze watergang leidt tot het onttrekken van water in het gebied en daarmee invloed heeft op de waterstand in hun tuin en een mogelijk effect op hun woning.
  • Ook hebben aanwezigen de gemeente meegegeven gebruik te maken van de kennis en kunde van bewoners van Oosterwold bij ontwikkelingen die van invloed zijn op hun de woonkwaliteit en leefbaarheid. Bewoners informeren en actief mee laten doen waar dit mogelijk is.
  • Tot slot gaven de aanwezigen aan dat de communicatie is in het verleden niet altijd eenduidig en volledig geweest.

Eerder verscheen op Almere.nl/nobelhorstfasevier al informatie over een aantal werkzaamheden en planvorming. Daar is ook een vraag een antwoord overzicht opgenomen van de vragen die 14 maart zijn gesteld.