Kaart uitvouwen

 1. De Mary Ritter Beardweg
  De Mary Ritter Beardweg is, vanwege een verkeersbesluit, een 30km-zone geworden. Het moment van inrichting van de 30km-zone stemmen we af op het weggebruik door bouwverkeer en de aanleg van het riool. De kruising met het fietspad (Paradijsvogelpad) en de Francis Beaufortlaan is veiliger gemaakt. Deze is tijdelijk en wordt in het tweede kwartaal 2023 definitief gemaakt.
   
 2. Kievitsweg
  Momenteel geen bijzonderheden.
    
 3. Tureluurweg
  De herindeling van de Tureluurweg is in volle gang. In fasen verwijdert de aannemer de huidige asfalt laag, verbreedt de Tureluurweg en brengt nieuw asfalt aan. Gelijktijdig wordt ook het hoofdriool aangelegd in de berm. Fase 6 is op 13 maart gestart. Het deel tussen de Vogelweg/Vogeldreef en Emile Durkheimweg is afgesloten voor verkeer. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april 2023 gereed. Het verkeer van en naar de Emiel Durkheimweg en alle daaraan aangesloten kavelwegen wordt omgeleid via de Platoweg en Hannah Arendsweg. De bewoners van de August Compteweg kunnen gebruikmaken van de omleiding via de Goudplevierweg. De Volgelakker en de Vuursteenhof zijn via een by-pass van de Tureluurweg wel bereikbaar.
   
 4. Hippias van Elisweg
  De Hippias van Elisweg is opengesteld voor het verkeer. De tijdelijke verbinding via de Pompoenweg is afgesloten en wordt verwijderd. Onderdeel van de nieuwe inrichting van de Hippias van Elisweg is het planten van een mix van verschillende soorten bomen zoals de zomerlinde, ruwe berk, els, moseik en de esdoorn in de berm van de weg. Daar ligt ook het fietspad. De beplanting is inmiddels gereed.
 5. De Goudplevierweg
  De Goudplevierweg is in slechte staat. Vanaf 20 maart is de aannemer gaten in de weg aan het vullen met asfalt en er komen extra en langere passeerstroken. Daarnaast blijft de weg onder toezicht van de aannemer om ernstige schade aan het wegdek zo spoedig mogelijk te kunnen herstellen. Zodra de Tureluurweg gereed is en weer wordt opengesteld voor het verkeer start de aannemer met de voorbereiding van het opbreken van de Goudplevierweg en het aanbrengen van de eerste lagen asfalt over de volle nieuwe breedte. Naar verwachting starten we hier midden mei mee. Voor deze werkzaamheden aan de Goudplevierweg, inclusief rioolaanleg wordt door de aannemer een uitgebreid faseringsplan met omleidingsroutes gemaakt. Dit via de nieuwsbrief en site gecommuniceerd worden.Het voet-fietspad is in februari 2023 doorgetrokken tot aan de Pompoenweg. De oversteek bij de Goudplevierweg naar de winkels aan de Margareth Cavendishweg is tijdelijk. Bij de reconstructie van de Goudplevierweg, gepland van mei tot eind 2023, leggen we een definitieve oversteek aan. Bezoekers die de winkels te voet of met de (brom)fiets willen bereiken worden dringend verzocht van de oversteek gebruik te maken. De Fietsoversteek over de Vogelweg, ter hoogte van de Goudplevierweg is ook veiliger gemaakt door middel van verkeersremmende maatregelen en signalering, ook is deze aangesloten op het fietspad langs de Goudplevierweg. 

  Onderzoek Iepen
  Het noodzakelijke vervolgonderzoek door advies- en ingenieursbureau Groenadvies Amsterdam naar het op latere leeftijd ‘afstoten’ van de ent (het bovengrondse deel van de onderstam) waardoor de bomen kunnen omvallen, is uitgevoerd. Er is een aantal bomen na dit onderzoek uit veiligheidsoverwegingen preventief verwijderd. De resultaten van dit onderzoek worden momenteel verwerkt en plannen en scenario’s onderzocht.
   

 6. Paradijsvogelweg
  De aanleg van de fundering voor de wegverbreding is gereed. Inmiddels is gestart met de aanleg van de voorbelasting met zand. Net als bij de Goudplevierweg zijn passeerstroken aangelegd. Voor de veiligheid raden wij aan hier gebruik van te maken. Begin 2023 is een tijdelijk, half-verhard voet-fietspad langs de Paradijsvogelweg aangelegd. Deze is inmiddels begaanbaar. De afscheiding tussen fietspad en weg, door houten palen en reflectoren en bebording in de bochten van het fietspad worden aangebracht. Dit voet-fietspad ligt niet op het definitieve tracé maar dichter bij de weg. Eerst wordt het hoofdriool aangelegd en vervolgens het definitieve fietspad. De planning volgt.Kreekvelden
  Eind januari 2023 is ook een start gemaakt met het bouwrijp maken van De Kreekvelden door de ontwikkelaar Koopmans en woningcorporatie Goedestede ter hoogte van het landbouwbedrijf. De eerste fase bestaat uit het aanbrengen van de voorbelasting met zand. De aannemer is gestart met het rijden van zand. Deze werkzaamheden duren tot en met december 2023. Fietsers worden omgeleid via het Paradijsvogelpad en tijdelijk over het fietspad langs de Paradijsvogelweg en het fietspad door het bos van Staatsbosbeheer.
 7. Harriet Martineauweg
  De voorbelasting van de aansluiting van de Harriet Martineauweg op de Ibisweg is aangebracht. In mei 2023 begint de aanleg van de definitieve weg. Deze werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden. Tot en met de oplevering blijven de aanwonenden van de Harriet Martineauweg via de huidige nood-/bouwweg (toekomstig fietspad) bereikbaar. 
 8. Vogeldreef
  Eind januari 2023 is begonnen met de aanleg van een nieuwe rotonde aan de Vogeldreef ter hoogte van de ontsluiting naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg. Eerst is de voorbelasting aangebracht met zand en bigbags. Deze blijft ten minste drie maanden liggen. Gedurende deze werkzaamheden blijft de Vogelweg/Vogeldreef open voor het verkeer. Houd rekening met verkeershinder. Eind juni start de definitieve aanleg van de rotonde. De werkzaamheden duren tot en met juli 2023. De huidige tijdelijke toegang vanaf de Vogeldreef naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg is uitsluitend bedoeld voor het autoverkeer! We adviseren fietsers/bromfietsers en voetgangers dringend om gebruik te maken van de oversteekplaats bij de Goudplevierweg.
    
 9. Aanleg tijdelijke zuivering
  Gemeente Almere legt, in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland, in deelgebied 1B van Oosterwold een lokale afvalwaterzuivering aan langs het Kathedralenpad ter hoogte van de A27. De bouwperiode is globaal van april tot oplevering begin juli. Deze tijdelijke zuivering wordt door de gemeente gebruikt ter overbrugging van de periode, tot het rioleringsysteem in Oosterwold (deelgebied 1A en 1B), wordt aangesloten op de centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van het waterschap in Almere.
   
 10. Aansluiting Harriet Martineauweg
  Dit voorjaar wordt de aansluiting van de Harriet Martineauweg, ten noorden van de Paradijsvogeltocht, met het gebied Oosterwold ten zuiden van de Paradijsvogeltocht, voorbereid. Deze aansluiting wordt door middel van een geasfalteerde bouwweg aangesloten op de Paradijsvogelweg. Het voornemen is om deze aansluiting en bouwweg in 2023 te realiseren. 
 11. Bericht van de “buren”Nobelhorst
  14 maart vond er een informatieavond plaats over de ontwikkeling van fase 4 in Nobelhorst. Er lopen onderzoeken in dit gebied naar hoe de hoofdstructuur voor de afwikkeling van het verkeer in Almere Hout moet lopen. Met het verkeersmodel worden berekeningen gemaakt om te bepalen hoeveel verkeer op de verschillende wegen in het gebied gaat rijden. Dit is een proces waarbij nieuwe inzichten ook weer nieuwe varianten opleveren.Grote hoeveelheden zand worden over de Grote Denkersdreef en dam over de Paradijsvogeltocht aangevoerd. Om dit veilig te kunnen doen worden de verkeersstromen gescheiden en bepaalde wegen en fietsroutes omgelegd. Op almere.nl/nobelhorstfasevier vind je meer informatie over de ontwikkeling van fase 4 en zijn er antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Meer informatie over de informatiebijeenkomst is te vinden op Informatiebijeenkomst Planvorming en werkzaamheden fase 4 Nobelhorst | Maak Oosterwold.  

Kaart Nobelhorst Fase 4

Vogelhorst 
In opdracht van de gemeente Almere start Jos Scholman BV deze week met de volgende fase van de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Vogelhorst. De werkzaamheden starten met het uitgraven van een cunet en daarna start de voorbelasting. Een cunet is een uitgegraven gedeelte in een niet draagkrachtige grondlaag. Voorbelasting is bedoeld om de bestaande grond in te laten zakken, zodat er een stabiele fundering ontstaat. Deze fundering zorgt ervoor dat er op een later moment een fietspad aangebracht kan worden dat niet meer verzakt. De uitvoerders van de werkzaamheden doen hun best om overlast voor de omgeving te beperken. Toch is dit niet te voorkomen. Het voetpad langs de groenstrook blijft toegankelijk tijdens de werkzaamheden.