Om deelgebied 1A af te ronden, bereidt het Team Oosterwold nieuwe uitgifterondes voor. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de precieze data en spelregels. In dit artikel vertellen we wat tot nu is besloten en wat we nog uitwerken.

Nog beschikbare percelen

In deelgebied 1A van Oosterwold is nog beschikbaar:
– Ruim 30 hectare blauwe zone (onder invloed van geluidhinder windmolens en snelweg)
– Ruim 30 hectare reguliere zone voor gemengd woon/werkgebied, waaronder

  • ‘kleine’ percelen (<2000 m2)
  • middelgrote percelen (tussen 2.000 m2 en 20.000 m2)
  • grote percelen (>20.000 m2).

Doel

Vooral nog beschikbare percelen aan bestaande kavelwegen en ingeklemd tussen uitgegeven kavels vragen om prioriteit voor invulling. Zo kunnen we de bestaande gemengde woon-/werkbuurten afronden. Bij het verkopen van de nog beschikbare percelen komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de actuele wensen voor (betaalbare) woningen, publieke ruimte en (maatschappelijke) voorzieningen.

Besluitvorming

Gemeente Almere, gemeente Zeewolde en de grootgrondeigenaar Rijksvastgoedbedrijf hebben in het verleden afspraken gemaakt over de verdeling van functies over deelgebied 1A om te komen tot een toekomstbestendig, gemengd gebied met ruimte voor wonen, werken en recreëren. In de Samenwerkingsovereenkomst Grondoverdracht is dezelfde mix van functies vastgelegd als in de Structuurvisie en het Bestemmingsplan. Voor wonen en voorzieningen was na de loting van april 2021 het maximum in deelgebied 1A behaald. Het afgelopen jaar was het daarom niet mogelijk kavels voor wonen en voorzieningen te verkopen. Hiervoor zijn besluiten nodig van de samenwerkende overheden.
Het Bestuurlijk Overleg Oosterwold is van mening dat afwijking van de standaard functieverdeling mogelijk is voor extra woonkavels en voorzieningenkavels. Dat heeft een effect op de rest van Oosterwold, maar om deelgebied 1A af te ronden is dat effect acceptabel. Het ruilen, schuiven en overschrijden van programmaonderdelen is wel ingekaderd.

Verkooprondes voorbereiden

Nu bekend is dat er ruimte is voor ruilen, schuiven en overschrijden van de programmatische onderdelen voor deelgebied 1A kan Team Oosterwold samen met het Rijksvastgoedbedrijf de verkooprondes vormgeven. De spelregels worden in detail uitgewerkt. We verwachten na de zomer de volgende inschrijvingen en lotingen te gaan uitvoeren:
– landschapskavels voor initiatieven met publieke ruimte op de middelgrote percelen,
– standaardkavels voorzieningen op de middelgrote percelen en in de blauwe zone,
– standaardkavels wonen, met voorrang voor sociale koop en middeldure koop aan de eindgebruikers, op de ‘kleine percelen’.
Omdat er nog ruim voldoende grond beschikbaar is voor bedrijven en kantoren in de blauwe zone, staat de inschrijving daarvan doorlopend open.

Nadere uitwerking tijdelijk gebruik archeologiepercelen

De bouwmogelijkheden op archeologiepercelen zijn beperkt. Daarom bestuderen Team Oosterwold en Rijksvastgoedbedrijf de denkrichting om die percelen tijdelijk in gebruik te geven aan (lokale) initiatieven met een (lokale) meerwaarde (publieke buitenruimte en/of voorzieningen). Het idee is dat (groepen) initiatiefnemers in een pilotperiode de grond in gebruik krijgen en slagkracht ontwikkelen voor het aankopen, financieren en organiseren voor een definitieve aankoop. We verdiepen ons nog in de BTW, de prijs, het mededingingsrecht en de termijn. Dit werken Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Almere en gemeente Zeewolde samen in het najaar uit.

Nadere verkenning grote percelen Veld J

In Veld J liggen nog wat grote percelen. In overleg met de aanwonenden verkennen we de invulling daarvan.

Veld J