De komende jaren groeien Nobelhorst, Oosterwold en Vogelhorst verder door als woongebied. De groei van deze drie wijken levert een belangrijke bijdrage aan de Almeerse nieuwbouwopgave. Om verder te kunnen met de ontwikkeling van de nieuwbouw in stadsdeel Hout is het nodig om de verkeersstructuur vast te stellen.

Optimale voorkeursroute

De meest optimale route voor Almere Hout loopt van de Grote Denkersdreef, via de verlengde Nobellaan naar de reeds bestaande Kievitsweg. Het college heeft op basis van het onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar de verkeersstructuur voor stadsdeel Hout een voorkeursroute benoemd. De voorkeursroute scoort het beste op de bosbeleving, bostoegankelijkheid en heeft daarmee het minste impact op flora en fauna. Daarnaast is deze route ten opzichte van andere routes wat beter oversteekbaar voor langzaam verkeer. De voorkeursroute past binnen de plannen die eerder door de gemeenteraad voor Nobelhorst zijn vastgesteld (grondexploitatie, het ontwikkelingsplan en het bestemmingsplan).

Verkeersonderzoek

Er is een onderzoek gedaan naar zestien mogelijke routes. Na onderzoek vielen er negen routes af omdat ze niet realistisch en/of haalbaar zijn. Zeven routes zijn op hoofdlijnen uitgewerkt en inhoudelijk beoordeeld op een aantal objectieve criteria. Het onderzoek toont aan dat van die zeven een drietal ontsluitingsroutes beter scoort dan de andere opties, namelijk:

  1. Ontsluitingsroute via de verlengde Nobellaan (scenario 4 in het onderzoek). Dit heeft volgens het college de voorkeur.
  2. Ontsluitingsroute langs de zuidzijde van fase 4 noord van Nobelhorst (scenario 5 in dit onderzoek)
  3. Ontsluitingsroute langs de zuidzijde van fase 4 zuid van Nobelhorst (scenario 7 in dit onderzoek).

Informatiebijeenkomst

Op 14 maart 2023 is het verkeersonderzoek aangekondigd tijdens een informatiebijeenkomst voor bewoners van Oosterwold. Omdat er zorgen waren over de uitkomsten van het onderzoek is destijds afgesproken om na het onderzoek nog een moment te organiseren om de uitkomsten toe te lichten aan bewoners.

Agendering in de gemeenteraad

In juni 2023 hebben drie fracties het initiatief genomen om de planvorming te agenderen en hebben bezorgde bewoners vanuit Oosterwold ingesproken. Het college heeft daarop de raad voorgesteld om op basis van de uitkomsten van het onderzoek een inhoudelijke politieke bespreking te organiseren. Daarmee is er afgeweken van de afspraak om na het verschijnen van het onderzoek alleen met de omwonenden verder te praten. Er is meer ruimte genomen om inhoudelijk te kijken naar de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke scenario’s.

Volgende inhoudelijke politieke bespreking

Op Raad van Almere kun je zien wanneer en hoe de gemeenteraad de uitkomsten van het onderzoek bespreekt. Hier verschijnt ook het rapport dat de basis is van de politieke bespreking. Belangrijk om te weten is dat iedereen met een belang mag inspreken tijdens de behandeling. De regels rondom inspreken zijn te vinden op deze pagina van Raad van Almere. Ook kun je schriftelijk de gemeenteraad benaderen om een belang kenbaar te maken.

Volgende stap

Na de bespreking kan de definitieve besluitvorming worden afgerond. Op basis hiervan wordt vervolgens het concept inrichtingsplan van de overgangszone Nobelhorst en Oosterwold uitgewerkt naar een concept inrichtingsplan. Op basis van het voorkeursscenario van het college omvat dit inrichtingsplan de nieuwe watergang (overeenkomstig afspraken met waterschap) en een kabels & leidingen strook (overeenkomstig afspraak met nutspartijen).

Indien op basis van de politieke bespreking in de raad gekozen wordt voor een ander voorkeursscenario kan dit leiden tot een inrichtingsplan inclusief ontsluitingsweg.

Streven is dit concept november/december 2023 af te kunnen ronden en met de bewoners te delen.