De gebiedsorganisatie verwacht in de zomer van 2022 een definitief voorstel voor de openstellingsdatum van deelgebied 2 Oosterwold voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. Een half jaar later dan gepland omdat voor een zorgvuldige voorbereiding iets meer tijd nodig is. Deelgebied 2 aan de overzijde van de A27, behoort grotendeels tot de gemeente Zeewolde (2500 ha) en voor een kleiner deel tot de gemeente Almere (500 ha). De raden van gemeente Almere en gemeente Zeewolde willen de organische/groene en duurzame ontwikkeling van Oosterwold voortzetten. Deelgebied 2 van Oosterwold biedt daarmee ruimte voor ruim 10.000 woningen.

Lessen eerste fase

De voorbereidingen voor de openstelling van fase 2 zijn in volle gang. Met de resultaten in de hand van de in 2020 afgeronde evaluatie Oosterwold en de raadbesluiten op basis van die evaluatie, werkt de gebiedsorganisatie de bevindingen van de afgelopen jaren verder uit; Welke ambities en spelregels uit deelgebied 1A, dat nu in ontwikkeling is, nemen we mee in deelgebied 2. Hoe staat het met de wandel- en fietsroutes (doorwaadbaarheid), stadslandbouw, afvalwaterinzameling, supermarktontwikkelingen, clustering van woningen, maatschappelijke voorzieningen en de betaalbaarheid voor midden en lagere inkomens.

Ook de aansturing van de gebiedsorganisatie en de rol van de betrokken overheden en bewoners wordt onder de loep genomen. Daarbij houdt de gebiedsorganisatie rekening met het onderzoek naar de samenlevingsopbouw in Oosterwold, een advies van de ombudsman en brieven van het Platform Oosterwold over de rol en positie van bewoners.

Bouwmogelijkheden tweede fase

Deelgebied 2 is wezenlijk anders dan deelgebied 1A. Het eigendom van de gronden in deelgebied 2 is grofweg voor de helft in handen van de overheid. De overige gronden zijn in handen van marktpartijen of particuliere eigenaren (met name agrariërs). Om een beeld te krijgen waar gebouwd kan worden brengt de gebiedsorganisatie de (on)mogelijkheden in kaart. Denk aan de hinderzones van de windturbines en de snelweg, de Eemvallei, gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde, bodemdaling en de aanvliegroute van vliegveld Lelystad.

Raadsinformatiebrief gemeente Almere Besluitvorming deelgebied 2 Oosterwold 

Raadsinformatiebrief gemeente Zeewolde Voortgang uitwerking opdrachten evaluatie Oosterwold