De gebiedsorganisatie verwacht in de zomer van 2022 een definitief voorstel voor de openstellingsdatum van fase 2 (deelgebied 2) Oosterwold voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. Een halfjaar later dan gepland, omdat we voor een zorgvuldige voorbereiding iets meer tijd nodig hebben. Vanzelfsprekend nemen we de lessen uit de evaluatie van de eerste fase mee bij de voorbereiding van deelgebied 2. De ontwikkelstrategie, grondstrategie en aansturing (governance) vormen daarbij belangrijke onderdelen. De latere besluitvorming heeft geen invloed op de openstellingsdatum van deelgebied 2. Het uitstellen van de besluitvorming geeft meer ruimte voor het politieke debat en plek voor inspraak door bewoners en belanghebbenden.

Het gebied aan de overzijde van de A27, behoort grotendeels tot de gemeente Zeewolde (2.500 ha) en voor een kleiner deel tot de gemeente Almere (500 ha). De raden van gemeente Almere en gemeente Zeewolde willen de organische/groene en duurzame ontwikkeling van Oosterwold voortzetten. Deelgebied 2 van Oosterwold biedt daarmee ruimte voor zo’n 10.000 woningen.

Lessen eerste fase

De voorbereidingen voor de openstelling van fase 2 zijn in volle gang. Met de resultaten in de hand van de in 2020 afgeronde evaluatie Oosterwold en de raadsbesluiten op basis van die evaluatie, werken we de bevindingen van de afgelopen jaren verder uit. Welke ambities en spelregels uit de eerste fase nemen we mee in deelgebied 2? Hoe staat het met de wandel- en fietsroutes (doorwaadbaarheid), stadslandbouw, afvalwaterinzameling, commerciële voorzieningen (zoals supermarkten), clustering van woningen, maatschappelijke voorzieningen en de betaalbaarheid voor midden- en lagere inkomens. Ook de aansturing van de gebiedsorganisatie en de rol van de betrokken overheden en bewoners wordt onder de loep genomen (governance). Daarbij houdt de gebiedsorganisatie rekening met het onderzoek naar de samenlevingsopbouw in Oosterwold, een advies van de ombudsman en brieven van het Platform Oosterwold over de rol en positie van bewoners.

Bouwmogelijkheden tweede fase

Deelgebied 2 is wezenlijk anders dan deelgebied 1A. Het eigendom van de gronden in deelgebied 2 is grofweg voor de helft in handen van de overheid. De overige gronden zijn in handen van marktpartijen of particuliere eigenaren (met name agrariërs). Dat maakt de ontwikkelstrategie tot een puzzel die we in overleg met de vele grondeigenaren moeten leggen. Om een beeld te krijgen waar gebouwd kan worden, brengen we ook de (on)mogelijkheden in kaart. Denk aan de hinderzones van de windturbines en de snelweg, de Eemvallei, gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde, bodemdaling en de aanvliegroute van vliegveld Lelystad.

Raadsinformatiebrief gemeente Almere Besluitvorming deelgebied 2 Oosterwold 

Raadsinformatiebrief gemeente Zeewolde Voortgang uitwerking opdrachten evaluatie Oosterwold