Op maandag 16 mei 2022 kwamen ruim 150 mensen naar het stadhuis om mee te denken over het afronden van Oosterwold, deelgebied 1A. De gebiedsorganisatie Oosterwold staat voor een dilemma. We zijn namelijk ‘uitverkocht’ voor wonen en voorzieningen, terwijl de behoefte aan wonen en voorzieningen groot is. Ook is er behoefte aan initiatieven in de buitenruimte, waar vanwege de uitgiftestop ook geen (landschaps)kavels voor worden uitgegeven nu. Tot slot is het van belang dat de woonbuurten kunnen worden afgerond. Een aantal medewerkers van de gebiedsorganisatie Oosterwold hebben hun denkrichtingen gepresenteerd en de bezoekers uitgenodigd om hierop te reageren. Met de opgehaalde input werken zij aan een uitgifteplan dat aan het Bestuurlijk Overleg Oosterwold wordt voorgelegd.

Kaders

Oosterwold wordt een suburbaan gemengd woon/werkgebied met stadslandbouw als groene drager bij elke functie en elk kavel. De eindgebruiker staat centraal en is zelf ontwikkelaar (ook van de buitenruimte). In deelgebied 1A worden daarvoor gronden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en van gemeente Almere verkocht. In het verlengde van de structuurvisie en het bestemmingsplan hebben de verkopende partijen onderling afgesproken dat er een spreiding van functies in deelgebied 1A komt. Dat is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Grondoverdracht tussen het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Almere en gemeente Zeewolde. Aan die afspraken is de gebiedsorganisatie Oosterwold gebonden. Daarom zijn bij de inschrijving en loting in het voorjaar van 2021 de laatste hectares voor wonen en voorzieningen in beeld gebracht en uitgegeven. Er volgde een uitgiftestop omdat voor wonen en voorzieningen de maxima waren behaald.

Blauwe zone

De blauwe zone is een andere situatie. Dat is de zone in de hinder van geluid van de windmolens en snelweg en daarom niet geschikt voor woningbouw. Die is open voor inschrijving voor bedrijven en kantoren (met 50% stadslandbouw). Wanneer we ruimte weten te maken voor voorzieningen, kunnen ook niet-gevoelige voorzieningen daar landen.

Denkrichtingen

De denkrichtingen zijn om de bestuurders uitzonderingen te vragen op de uitgangspunten van de samenwerkingsovereenkomst. We denken kortweg aan extra’s, ruilen en schuiven.

  • Eerst meer voorzieningen. Enerzijds door een overschrijding toe te laten en anderzijds door de ruimte van kantoren in te zetten voor voorzieningen.
  • Daarnaast willen we wat extra wonen van deelgebied 1B naar deelgebied 1A halen. De zes kavels tot 2.000 m2 zijn daarvoor goed inzetbaar. We zouden graag voorrang geven aan initiatiefnemers die sociale en middeldure woningen weten te realiseren. Ook perceel E1, tussen de Spinozalaan/Meanderlaan/Paradijsvogelweg leent zich voor (betaalbaar) wonen. Over de specifieke situatie van dat perceel gaan we met de omwonenden nog nader in overleg.
  • Dan het toevoegen van projecten in de buitenruimte. Dat kan via het type landschapskavel, waarvan nog voldoende beschikbaar is binnen het afsprakenkader.
  • Tot slot moet er een besluit vallen over het uitgiftebeleid van de acht archeologiepercelen. Die kunnen niet volgens de Oosterwold-kavelindeling worden ontwikkeld. Ze zijn wel zeer geschikt om als (publiek toegankelijke) buitenruimte of voorzieningenkavel te functioneren. Dat vereist een (collectief van) initiatiefnemer(s) met een sterke businesscase. Op voorhand kan het lastig zijn eigenaarschap en financiering hiervoor te organiseren. Daarom denken we eraan een inschrijving en loting te openen voor initiatieven met lokale meerwaarde voor deze percelen. Zij krijgen de grond tijdelijk in gebruik tegen een relatief laag bedrag om slagkracht te ontwikkelen en het perceel op termijn te kunnen aankopen (of teruggeven in originele staat).

Hoe alles handen en voeten kan krijgen, mede in het licht van het strenge mededingingsrecht, wordt uitgewerkt wanneer de denkrichtingen gesteund worden door de bestuurders.

Input meedenkavond

Op de meedenkavond zijn veel vragen gesteld en enkele stevige pleidooien gehouden. De analyse van de behoeftes van het gebied werd gesteund. Niet gebleken is dat met de denkrichtingen grote risico’s of kansen buiten beeld zijn gebleven. Er is veel input gegeven voor de besluitvorming en uitwerking. Eén en ander wordt verwerkt in het uitgifteplan en het vervolgproces. Hartelijk dank voor het meedenken!

Planning

De betrokken medewerkers van het gebiedsteam Oosterwold (waaronder het RVB) streven ernaar dat de denkrichtingen in de zomer worden afgekaart met de bestuurders. Daar zullen we dan in de nieuwsbrief over berichten. Vervolgens start de uitwerking en voorbereiding van verschillende uitgifterondes. We hopen in het najaar met de eerste ronde te starten. Houd de nieuwsbrief in de gaten!