De nieuwe wethouders Julius Lindenbergh van Almere en Helmut Hermans van Zeewolde gaan een belangrijke rol spelen bij de besluitvorming in het najaar 2022 over de doorontwikkeling van Oosterwold. Vanaf afgelopen januari zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd zoals de ruimtelijke studie naar de mogelijkheden in deelgebied 2, de ervaringen van bewoners in deelgebied 1A en de effecten van Oosterwold op de gemeente Almere. Een deel van de onderzoeken is afgerond.

De rapporten ‘Een vernieuwende insteek’ van Ravenkop en het ‘Schetsboek doorontwikkeling Oosterwold deelgebied 2’ van H+N+S+ Woonpioniers zijn beschikbaar.

Het rapport van Ravenkop biedt een aanbevolen insteek voor de ontwikkelfilosofie en -spelregels van deelgebied 2 in Oosterwold. Daarnaast biedt het een overzicht van alle mogelijke oplossingen met aanbevelingen voor een aantal thema’s die specifiek relevant zijn voor het aanpassen van de ontwikkelstrategie van Oosterwold richting de toekomst. De synthese, enquêteresultaten en verslagen van bijeenkomsten zijn daarbij als input gebruikt. Op een aantal thema’s zoals voorzieningen, infrastructuur, stadslandbouw, betaalbaar wonen en de schaal van het initiatief is extra inzet vanuit de overheid vereist om een sterker gebied te creëren:

H+N+S Landschapsarchitecten is gevraagd om ontwerpend onderzoek te verrichten, met o.a. een gebiedsanalyse, een verkenning van structurerende maatregelen en inspirerende ingrediënten voor de komende ontwikkelfase. Parallel aan het ruimtelijke onderzoek is gewerkt aan het in kaart brengen van de grondposities en condities, de doorontwikkeling van de ontwikkelfilosofie en de ontwikkelregels op basis van de ervaringen in deelgebied 1 en de inpassing van specifieke functies (betaalbaar wonen, voorzieningen, stadslandbouw). H+N+S constateert dat de belofte van Oosterwold niet vanzelf tot stand komt. Deelgebied 2 is een uitgestrekt gebied. Er is sprake van sturende condities die de mogelijkheden beïnvloeden, zoals bodemdaling, de versnipperde eigendomssituatie (naast het Rijksvastgoedbedrijf ook particulieren, ontwikkelaars, langdurige agrarische pacht), hindercontouren van windmolens en snelweg, locaties met hoge archeologische verwachtingswaarde rond de oeverwallen van de Eem etc. De bedoeling was nadrukkelijk om niet toe te werken naar één resultaat, maar om kansrijke opties en aanvliegroutes in beeld te brengen.

De onderzoeken zijn onafhankelijke adviezen, waarvan we bekijken wat we overnemen in de ontwikkelstrategie. We hebben in verschillende gespreksrondes gediscussieerd met veel betrokkenen over de volgende fase. Op basis van alles wat we gelezen, gehoord en besproken hebben, werken we aan een voorlopig beslisdocument. Deze zomer is er een consultatieronde langs de bestuurders van het Bestuurlijk Overleg Oosterwold en we willen ook de nieuwe colleges van B&W en de raden informeren en betrekken.