In Oosterwold wordt alsnog een riool aangelegd door de gemeente. Het wordt een vacuümriool. Want dat kan naast de kavelweg worden aangelegd zonder voorbelasting. Op die manier kunnen we het riool met zo min mogelijk overlast voor jou als bewoner aanleggen. Het college wil dit zo snel als mogelijk doen, maar dat is ingewikkeld. Ook op andere plekken in de stad wordt er volop gebouwd en moeten bestaande riolen worden vervangen. De gemeente kan niet alles tegelijk. Daarom willen we in gesprek gaan met aannemers om te kijken hoe snel zij het riool kunnen aanleggen. Over de resultaten van die consultatie gaan we in gesprek met de provincie. Dat gesprek moet leiden tot definitieve planningsafspraken. De provincie heeft namelijk gevraagd om een planning, als onderdeel van een plan van aanpak, voor het riool. Liefst zo snel mogelijk. Dat plan is aan de gemeente gevraagd omdat we onder bestuurlijk toezicht staan van de provincie (IBT).

Het duurt vervolgens nog een tijd voordat het riool er ligt. In de tussentijd bieden we nieuwe bewoners noodoplossingen aan en nemen we het beheer en onderhoud van de bestaande voorzieningen van bewoners over; dat is het voorstel aan de gemeenteraad. Voor deze tijdelijke maatregelen heeft het college de gemeenteraad gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen van 24 miljoen euro. Het ontwerpen en aanleggen van het riool, de tijdelijke maatregelen en de projectorganisatie vragen om een grote investering van bij elkaar opgeteld ongeveer 60 miljoen euro. Daarbij zijn nog niet alle kosten in beeld. Er loopt nog een onderzoek naar eventuele verrekeningen. De gemeente heeft echter geen keuze, deze investeringen zijn noodzakelijk. Het college kijkt de komende tijd hoe deze kosten gedekt kunnen worden en praat daarover ook met de provincie, het waterschap en het rijk over wat zij kunnen bijdragen aan het oplossen van dit probleem.

Stap voor stap

Het college heeft het eerste voorstel voor afvalwater in Oosterwold aan de raad gestuurd, uit een reeks van vier. Het gaat om het beschikbaar stellen van middelen om het plan van aanpak voor de afvalwaterzorg Oosterwold te maken en om de benodigde overbruggingsmaatregelen te kunnen financieren totdat de riolering er ligt. In het plan van aanpak is uitgewerkt wat er nodig is om riool aan te leggen, de fasering en welke overbruggingsmaatregelen precies nodig zijn.

In maart 2023 wordt het plan van aanpak aan de raad voorgelegd. Als de raad heeft ingestemd met dat plan dan bespreekt de raad dat najaar het voorstel voor de verrekening met de bewoners in deelgebied 1A van Oosterwold en een financieel kader voor de realisatie van het rioolsysteem en alle maatregelen en activiteiten die daarmee samenhangen. Eind 2023 wordt de raad gevraagd om in te stemmen met het Gemeentelijk Rioleringsplan. Hierin wordt wettelijk vastgelegd dat de gemeente ook in Oosterwold een riool aanlegt en welke tijdelijke maatregelen er worden getroffen.

In 2024 wordt de realisatie van het rioolsysteem Europees aanbesteed. Zo’n traject duurt ongeveer driekwart jaar. We gaan zo snel als mogelijk, maar het zal waarschijnlijk nog een aantal jaren duren voordat alle woningen in Oosterwold deelgebied 1A zijn aangesloten.

Beheer en onderhoud

Vooruitlopend op het besluit door de gemeenteraad bekijken we op dit moment hoe de gemeente het beheer en onderhoud van de bestaande IBA’s en CBA’s van bewoners kan overnemen. Ook praten we met het waterschap over de manier waarop we het onderhoud moeten uitvoeren. Op basis hiervan wordt het onderhoud Europees aanbesteed. Dus pas in de loop van 2023 zijn we zo ver. Voor de korte termijn zijn of gaan we in gesprek met je huidige leverancier om het onderhoud te verzorgen in opdracht en voor rekening van de gemeente totdat de Europese aanbesteding rond is. Zodra hier meer over bekend is word je hiervan op de hoogte gebracht.

Spreekuur

Nieuwe initiatiefnemers die al gekocht hebben en nog in procedure zijn kunnen een tijdelijke voorziening aanvragen bij de gebiedsorganisatie via afvalwateroosterwold@almere.nl. Wij maken dan een maatwerkoplossing met de garantie dat wij voor de tijdelijke afvoer van je afvalwater zorgen. Heb je vragen over afvalwater dan kun je ook terecht bij het spreekuur afvalwater. Meld je hiervoor aan  via https://maakoosterwold.nl/afvalwater/.

Werk in uitvoerig

Sinds 7 juli hebben onze collega’s Jessica Smit, Henk Brouwer en Andre Kamp samen met Knipscheer al bijna vijftig bewoners aan een tijdelijke oplossing geholpen. We zijn ook al volop bezig met de aanleg van het riool. Dat doen we gekoppeld aan de aanleg van de polderwegen. In 2023 ligt het merendeel van het hoofdriool er in (Paradijsvogelweg 2024). Nadat de gemeenteraad heeft besloten over het eerste raadsvoorstel gaan we kijken welke bestaande riolen in Oosterwold (grote CBA’s) we zo snel mogelijk op het riool kunnen aansluiten. Op die manier verwachten we al in 2023 een kleine dertig procent van de bewoners in Oosterwold op het riool aan te sluiten.

Tijdlijn en beschikbare documenten afvalwater

In de tijdlijn afvalwater Oosterwold vind je alle relevante besluiten, onderzoeken, (juridische) adviezen en documenten op een rij. De tijdlijn is aangevuld met de volgende nieuwe documenten:

 • Beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater Flevoland, 2011
 • Besluit Provinciale Staten, 2013
 • Terugvaloptie nodig, verslag informeel bestuurlijk overleg, 2016
 • Alarmerende monitoringsresultaten IBA’s. Verslag Bestuurlijk Overleg, 2018
 • Memo afvalwatersystematiek AKD, 2018
 • Notitie handelingsperspectief afvalwater, Bestuurlijk Overleg, 2018
 • Voornemen aanvragen ontheffing, Bestuurlijk Overleg Oosterwold, 2018
 • Memo alternatieve invulling gemeentelijke zorgplicht afvalwater, Bestuurlijk Overleg, 2019
 • Besluit aanleg polderwegriolering en invulling afvalwaterzorg fase 1A BO Oosterwold, 2020
 • Raadsbrief riolering & afvalwater Oosterwold, 2020
 • Raadsbesluit krediet aanleg hoofdriolering Oosterwold, 2021
 • Standpunt waterschap over centraal zuiveren afvalwater Oosterwold, januari 2022
 • Antwoordbrief Bestuurlijk overleg Oosterwold op brief waterschapsbestuur, mei 2022
 • Memo beantwoording vragen raadsinformatiebrief afvalwater Oosterwold, Dirkzwager Advocaten, juni 2022
 • PS-mededeling interbestuurlijk toezicht afvalwater (IBT), juni 2022
 • Raadsbrief afvalwaterzorg Oosterwold, juli 2022
 • Brief Interbestuurlijk Toezicht afvalwater (IBT), juli 2022