De gemeente Almere, de gemeente Zeewolde en het Rijksvastgoedbedrijf hebben een verdeling afgesproken voor de uitgifte van gronden voor wonen, bedrijven, kantoren, voorzieningen, landschap en landbouw. Zo zorgen we ervoor dat Oosterwold zich ontwikkelt tot een divers woon- en werkgebied.

In april 2021 zijn tijdens de lotingsronde de laatste hectares voor wonen en voorzieningen van deelgebied 1A verkocht. Hiermee zijn de afgesproken oppervlaktes voor ‘wonen’ en voor ‘voorzieningen’ voor deelgebied 1A bereikt. Er is in dit gebied op basis van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst nog wel ruimte voor bedrijven en kantoren. En nog een klein aandeel landbouwkavels en veel landschapskavel.

Meedenken

Er is een grote behoefte aan woon- en voorzieningenkavels. En kavelwegverenigingen en buurten willen hun buurt afmaken. De gebiedsorganisatie Oosterwold werkt aan ideeën om ruimte te zoeken binnen de afgesproken maxima in deelgebied 1A. De voorlopige denkrichtingen wil de gebiedsorganisatie op 16 mei in een meedenkavond presenteren en toetsen bij de bewoners en geïnteresseerden. De reacties van bewoners worden vervolgens meegegeven aan de bestuurders die beslissen over het uitgifteplan.

Huidige afspraken

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeenten Almere en Zeewolde hebben de percentuele verdeling van functies in hectares (geen aantallen) in deelgebied 1A in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. De afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst zijn specifieker dan het bestemmingsplan Oosterwold. We onderzoeken de mogelijkheden om de samenwerkingsovereenkomst aan te passen. Dat kan betekenen dat er minder woon- en voorzieningen in de volgende deelgebieden komen.

Hoeveel hectare is beschikbaar?

In deelgebied 1A is in totaal nog zo’n 62 hectare beschikbaar. Pakweg de helft van de grond (ruim 32 hectare) ligt in de blauwe (hinder)zones. De blauwe zone is op open inschrijving beschikbaar voor bedrijven en kantoren.

In de reguliere ontwikkelzones van deelgebied 1A is 31 hectare beschikbaar. Het gaat om percelen tussen uitgegeven (woon)kavels in. Rond de Hippias van Elisweg is een groter aaneengesloten gebied nog niet uitgegeven. Een deel van de beschikbare grond betreft ‘archeologiepercelen’. Deze bieden beperktere mogelijkheden voor bouwen vanwege een archeologische vindplaats. Wat daar de uitgiftemogelijkheden van zijn, maakt ook onderdeel uit van het te maken uitgifteplan.

De planning is na de zomer hiervoor een nieuw uitgifteplan te introduceren.