De inwerkingtreding van de 1ste partiële herziening van het bestemmingsplan Oosterwold is uitgesteld. De gemeenteraad heeft de herziening op 7 juli 2022 vastgesteld en deze zou vanaf 19 oktober 2022 in werking treden.

Reden aanhouding

Tegen de herziening is beroep ingediend met daarbij het verzoek voor een voorlopige voorziening. Het verzoek tot voorlopige voorziening houdt in dat er een speciale maatregel is aangevraagd en zal op korte termijn worden behandeld door de Raad van State. Vergunningaanvragen die na 7 juli 2022 zijn aangevraagd en die passen in het ‘oude’ (nog geldende) bestemmingsplan, moeten bij wet worden aangehouden. Als ze ook passen in het nieuwe bestemmingsplan, kan de aanhouding worden doorbroken en de vergunning worden verleend. Als ze niet passen in het nieuwe bestemmingsplan, kan pas later op de aanvraag worden beslist. Wanneer dat is, is afhankelijk van de rechterlijke uitspraak op de voorlopige voorziening of wanneer het bestemmingsplan in werking treedt.

Aanleiding partiële herziening

Aanleiding voor de partiële herziening van het bestemmingsplan Oosterwold zijn de ervaringen met de vergunningverlening, wensen vanuit bewoners of initiatiefnemers en nieuwe inzichten vanuit beleid en regelgeving. De aanpassingen zijn verwerkt in één integrale regeling. Ook het wijzigingsplan uit januari 2022, waarin vooral de beslisbomen (zoals voor slagschaduw, geluid, water en archeologie) zijn aangepast, is verwerkt in deze partiële herziening van het bestemmingsplan.

Wat is er gewijzigd?

In de 1ste partiële herziening zijn de regels op onderdelen aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn: 

Overgangsregeling

Initiatieven die al een vergunning hebben ontvangen hoeven niet te voldoen aan gewijzigde ontwikkelregels.Het blijft mogelijk om na de verleende vergunning een wijziging aan te brengen op de kavel (indienen revisietekening). Het nieuwe initiatief moet dan wel voldoen aan de nieuwe ontwikkelregels. 

Kavelindeling

In het nieuwe bestemmingsplan is een vergunningplicht toegevoegd voor wijzigingen in de kavelindeling, ook als er niet gebouwd wordt.  

Roodkavel

De definitie van de roodkavel is verduidelijkt. Deze dient voortaan minimaal 5 meter breed te zijn. Alleen in bijzondere situaties kan hier van worden afgeweken, bijvoorbeeld van kavels voorzien van archeologische vindplaatsen.

Uitruil roodkavel

In de huidige situatie is het al mogelijk om roodkavel uit te ruilen met je direct aangrenzende buren, mits het saldo (m2 en %) van beide kavels weer aan de eisen voldoet. In het nieuwe bestemmingsplan wordt deze regel verruimd en is het mogelijk om uit te ruilen met een ander kavel binnen Oosterwold.  

Floor area ratio (FAR)

De wijze waarop de FAR wordt berekend is aangepast. Daarbij is niet langer het aantal bouwlagen van belang, maar de hoogte van het gebouw.  

Doorwaadbare zone en aaneengesloten waterstructuur

De herziening van het bestemmingsplan geeft meer mogelijkheden voor invulling van de doorwaadbare zone en de aaneengesloten waterstructuur.  

Supermarkten

Nieuwe supermarkten van minimaal 500 m2 winkelvloeroppervlakte zijn niet toegestaan in Oosterwold.

Exploitatiegebied

Het exploitatiegebied was eerst alleen in de regels opgenomen en is nu ook in het kaartje van het bestemmingsplan aangegeven.

Plangebied

Het plangebied is aan de noordzijde beperkt uitgebreid (de scheg naast de Lidl), omdat een reservering voor infrastructuur niet langer nodig is in dat gebied.  

Vloerpeil

Ter bescherming tegen (toekomstige) wateroverlast is een minimale hoogte voor het vloerpeil en de wegen opgenomen.  

Verruimen bouwmogelijkheden stadslandbouw

Op het gedeelte waar stadslandbouw plaatsvindt, wordt meer ruimte geboden voor bebouwing. In de nieuwe situatie mogen kassen en dierverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw worden opgericht.  

Clustering openbaar toegankelijk gebied kleine kavels

Bij kleine standaardkavels met een oppervlakte van maximaal 400 m2 kan voortaan het benodigde groen – verspreid geclusterd op de eigen kavel of binnen 500 meter van de kavel zelf aangelegd worden. Bij deze kavels geldt niet langer de eis dat de buitenranden van de kavel ten minste 2 meter breed openbaar toegankelijk moeten worden ingericht.  

Overige aanpassingen

Naast de hierboven beschreven aanpassingen zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd. Deze dienen om de leesbaarheid te vergroten en interpretatieverschillen te voorkomen. In de bijlage van het herziene bestemmingsplan zijn deze aanpassingen te vinden.