De 1ste partiële herziening van het bestemmingsplan Oosterwold is grotendeels in werking. De gemeenteraad heeft de herziening op 7 juli 2022 vastgesteld. Tegen de herziening is beroep ingediend met daarbij het verzoek voor een voorlopige voorziening. De Raad van State heeft op 21 november 2022 uitspraak gedaan over de voorlopige voorziening https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@133887/202205909-2-r1/. De voorlopige voorziening is alleen toegekend aan de percelen van de personen die de voorlopige voorziening hadden aangevraagd. Voor de rest van Oosterwold vormt de herziening nu het toetsingskader. Dit betekent ook dat vergunningen die zijn aangevraagd niet langer worden aangehouden, maar nu beoordeeld gaan worden. Overigens is de herziening nog niet onherroepelijk. De Raad van State moet nog (inhoudelijk) uitspraak doen op de ingebrachte beroepen.

Aanleiding voor de partiële herziening van het bestemmingsplan Oosterwold zijn de ervaringen met de vergunningverlening, wensen vanuit bewoners of initiatiefnemers en nieuwe inzichten vanuit beleid en regelgeving. De aanpassingen zijn verwerkt in één integrale regeling. Ook het wijzigingsplan uit januari 2022, waarin vooral de beslisbomen (zoals voor slagschaduw, geluid, water en archeologie) zijn aangepast, is verwerkt in deze partiële herziening van het bestemmingsplan.

Zie voor een samenvatting van de belangrijkste aanpassingen https://maakoosterwold.nl/herzien-bestemmingsplan-oosterwold-2/