De gemeenteraad heeft de 1ste partiële herziening van het bestemmingsplan Oosterwold op 7 juli 2022 vastgesteld. Nadat de provincie en Rijk in de gelegenheid zijn gesteld om de wijzigingen in het plan te beoordelen, is het nu nog mogelijk om beroep tegen dit plan in te stellen.  

Aanleiding voor de aanpassingen zijn de ervaringen met de vergunningverlening, wensen vanuit bewoners of initiatiefnemers en nieuwe inzichten vanuit beleid en regelgeving. De aanpassingen zijn verwerkt in één integrale regeling. Het is dus niet nodig het eerdere bestemmingsplan uit 2016 te raadplegen. Ook het wijzigingsplan uit januari 2022, waarin vooral de beslisbomen (zoals voor slagschaduw, geluid, water en archeologie) zijn aangepast, is verwerkt in deze nieuwe versie van het bestemmingsplan. 

Wat is er gewijzigd?

In de 1ste partiële herziening zijn de regels op onderdelen aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn: 

Overgangsregeling

Initiatieven die al een vergunning hebben ontvangen hoeven niet te voldoen aan gewijzigde ontwikkelregels.Het blijft mogelijk om na de verleende vergunning een wijziging aan te brengen op de kavel (indienen revisietekening). Het nieuwe initiatief moet dan wel voldoen aan de nieuwe ontwikkelregels. 

Kavelindeling

In het nieuwe bestemmingsplan is een vergunningplicht toegevoegd voor wijzigingen in de kavelindeling, ook als er niet gebouwd wordt.  

Roodkavel

De definitie van de roodkavel is verduidelijkt. Deze dient voortaan minimaal 5 meter breed te zijn. Alleen in bijzondere situaties kan hier van worden afgeweken, bijvoorbeeld van kavels voorzien van archeologische vindplaatsen.

Uitruil roodkavel

In de huidige situatie is het al mogelijk om roodkavel uit te ruilen met je direct aangrenzende buren, mits het saldo (m2 en %) van beide kavels weer aan de eisen voldoet. In het nieuwe bestemmingsplan wordt deze regel verruimd en is het mogelijk om uit te ruilen met een ander kavel binnen Oosterwold.  

Floor area ratio (FAR)

De wijze waarop de FAR wordt berekend is aangepast. Daarbij is niet langer het aantal bouwlagen van belang, maar de hoogte van het gebouw.  

Doorwaadbare zone en aaneengesloten waterstructuur

De herziening van het bestemmingsplan geeft meer mogelijkheden voor invulling van de doorwaadbare zone en de aaneengesloten waterstructuur.  

Supermarkten

Nieuwe supermarkten van minimaal 500 m2 winkelvloeroppervlakte zijn niet toegestaan in Oosterwold.

Exploitatiegebied

Het exploitatiegebied was eerst alleen in de regels opgenomen en is nu ook in het kaartje van het bestemmingsplan aangegeven.

Plangebied

Het plangebied is aan de noordzijde beperkt uitgebreid (de scheg naast de Lidl), omdat een reservering voor infrastructuur niet langer nodig is in dat gebied.  

Vloerpeil

Ter bescherming tegen (toekomstige) wateroverlast is een minimale hoogte voor het vloerpeil en de wegen opgenomen.  

Verruimen bouwmogelijkheden stadslandbouw

Op het gedeelte waar stadslandbouw plaatsvindt, wordt meer ruimte geboden voor bebouwing. In de nieuwe situatie mogen kassen en dierverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw worden opgericht.  

Clustering openbaar toegankelijk gebied kleine kavels

Bij kleine standaardkavels met een oppervlakte van maximaal 400 m2 kan voortaan het benodigde groen – verspreid geclusterd op de eigen kavel of binnen 500 meter van de kavel zelf aangelegd worden. Bij deze kavels geldt niet langer de eis dat de buitenranden van de kavel ten minste 2 meter breed openbaar toegankelijk moeten worden ingericht.  

Overige aanpassingen

Naast de hierboven beschreven aanpassingen zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd. Deze dienen om de leesbaarheid te vergroten en interpretatieverschillen te voorkomen. In de bijlage van het herziene bestemmingsplan zijn deze aanpassingen te vinden.  

Waar kunt u het plan inzien?

U kunt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Van 7 september tot en met 18 oktober 2022 is het mogelijk om een beroepschrift in te dienen bij de Raad van State. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking, ook als beroep is ingesteld. Mocht er naast het beroep ook een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Raad van State, dan wordt de inwerkingtreding opgeschort. Vergunningaanvragen worden aangehouden totdat het plan in werking is getreden en worden dan beoordeeld op de regels van het nieuwe plan.