Op 10 oktober was de bijeenkomst over afvalwater Oosterwold over de stappen die worden gezet om van IBA’s naar riolering te komen, de tijdelijke maatregelen, handhaving en financiële consequenties. Op maakoosterwold.nl is de videoregistratie en de presentatie gepubliceerd: https://maakoosterwold.nl/afvalwater/.

Planning

De komende maanden bepaalt de gemeente hoe zij haar zorgplicht voor het afvalwater in Oosterwold precies gaat invullen: wat voor riolering gaan we aanleggen, hoe organiseren en financieren we dat en hoe zit het met beheer en onderhoud? Concreet werkt de gemeente op korte termijn vier acties uit:

  • Het ontwerpen een rioolsysteem. We denken daarbij aan een vacuumriolering.
  • Treffen van tijdelijke opslagvoorzieningen voor nieuwe initiatiefnemers omdat ze geen IBA of CBA mogen aanleggen en het riool er nog niet ligt. Op dit moment plaatsen we al ontvangstputten. Het verzamelde afvalwater voeren we af. De put kunnen we later hergebruiken als vacuumput voor de kavelwegriolering.
  • Opstellen van een financieel verrekeningskader dat recht doet aan de investeringen die al zijn gedaan in IBA’s/CBA’s.
  • Voorbereiden van een Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP).

In overleg met de provincie en het waterschap maken we een plan van aanpak. Dit plan van aanpak leggen we eerst ter goedkeuring voor aan de provincie vanuit haar rol als toezichthouder. Na akkoord kunnen we naar verwachting rond kerst naar de gemeenteraad. De afspraken leggen we vervolgens vast in het GRP en dan kan de realisatie starten.

Terugblik klankbordgroep 24 oktober

Op 24 oktober was het tweede klankbordgesprek met bewoners over het afvalwaterdossier. Dit ging met name over de toekomstige invulling van de zorgplicht van de gemeente Almere, de overbruggingsperiode en de financiële verrekening. Besluiten nemen we niet in deze klankbordgroep. Bekijk hier de presentatie en de bespreekpunten van het klankbordgesprek. Bewoners kunnen zich aanmelden via afvalwateroosterwold@almere.nl. Heb je advies nodig over je eigen situatie m.b.t. afvalwater, maak dan gebruik van de (inloop)spreekuren afvalwater.