Na meerdere besprekingen keurde de raad op 7 juli 2022 de eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Oosterwold goed. Verschillende wensen van bewoners zijn in het bestemmingsplan opgenomen, zoals: verruiming van gebruik en inrichting van de doorwaadbare zone, toestaan van bruggen buiten de roodkavel en toestaan van dierenverblijven en kassen op het stadslandbouwdeel van de kavel. De herziening regelt ook wijzigingen in de minimale breedte van het roodkavel (5 meter) en een maximum aan supermarkten in Oosterwold.

De motie van Leefbaar Almere over de toevoer van oppervlaktewater ten behoeve van de stadslandbouw werd met brede steun aangenomen. Het college kreeg de opdracht om samen met Waterschap Zuiderzeeland en bewoners, te zoeken naar mogelijkheden om oppervlaktewater beschikbaar te maken voor stadslandbouw.

De ervaringen met de vergunningverlening van de initiatieven in Oosterwold en de nieuwe inzichten vanuit beleid en regelgeving vormden aanleiding om het Chw bestemmingsplan Oosterwold uit 2016 op onderdelen te herzien. Omdat inmiddels diverse ruimtelijke plannen in Oosterwold van kracht zijn, is gekozen voor één integrale herziening van het bestemmingsplan: het ‘Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening’. In het bestemmingsplan zijn alle geldende planologische regels van de gemeente Almere overgenomen en zijn de wijzigingen verwerkt in één integrale regeling voor Oosterwold. Ook is er een nieuwe planregeling opgenomen voor supermarkten in Oosterwold. Het maximale ontwikkelprogramma voor Oosterwold is niet verruimd in het bestemmingsplan.

Het herzien bestemmingsplan treedt in werking na de beroepstermijn.Tot die tijd worden vergunningaanvragen aan het oude én nieuwe plan getoetst.