Kaart uitvouwen  

 1. De Mary Ritter Beardweg
  In oktober/november2023 voeren we diverse werkzaamheden uit aan de Marie Ritter Beardweg. Zo passen we de kruising Mary Ritter Beardweg met het Paradijsvogelpad, de Beaufortlaan en de Horizon aan. De betonplaten verdwijnen en er wordt een plateaudrempel aangelegd op de kruising met het Paradijsvogelpad. We zagen een meter van de asfaltweg af om de wegbreedte te versmallen naar een profiel passend bij een 30 km weg. Voor het verbeteren van de waterhuishouding in het gebied worden watergangen opgeschoond en voorzien van nieuwe duikers onder de weg door. Ook de watergang langs de Grote Denkersdreef wordt verlegd. Ook daar komt een nieuwe duiker naar de Paradijsvogeltocht. 
   
 2. Kievitsweg
  De boring voor de aanleg van een persleiding onder de berm bomen aan de vogeldreef naar goudvinkweg wordt momenteel voorbereid en komende maand uitgevoerd.
   
 3. Tureluurweg
  De laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
   
 4. Hippias van Elisweg
  In het derde en vierde kwartaal van 2023 vinden aanvullende werkzaamheden plaats voor de aanleg van de vacuümriolering. Het verkeer kan daar enige hinder van ondervinden. De weg blijft gedurende die werkzaamheden toegankelijk voor het verkeer. Onlangs is er openbare verlichting geplaatst ter hoogte van de aansluitende kavelwegen. In overleg met de gemeente wordt de verlichting gedimd gedurende de nachtelijke uren. In Almere is dat na 23.00 uur. 
   
 5. De Goudplevierweg
  De laatste werkzaamheden worden verricht aan de persleidingen die zijn aangelegd van en naar de nieuwe zuivering aan het Kathedralenpad. In het vierde kwartaal2023 starten we met de aanleg van de vacuümriolering langs de Goudplevierweg. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in het tweede kwartaal 2024 afgerond. In het derde kwartaal van 2024 start de aannemer met de aanleg van de toplagen en de plateaudrempels, na afronding van de meeste bouwwerkzaamheden.  
  Aanleg bouwweg  
  Ter hoogte van de Goethelaan leggen we een bouwweg aan vanaf de Goudplevierweg richting de A27. Deze weg dient o.a. als toekomstige ontsluiting voor twee scholen en verder uit te geven kavels.  
 6. Paradijsvogelweg
  De voorbelasting is aangebracht en het inklinken van de grond wordt regelmatig gecontroleerd. Er is een afscheiding aangebracht tussen het fietspad en de weg met houten palen en reflectoren. Inmiddels is ook gestart met herstelwerkzaamheden aan het wegdek. Gaten worden gevuld en er komt een oplossing voor de verzakkende chicanes (bochten in de weg met als doel het verkeer te vertragen). Voor het eind van het jaar breken we de Paradijsvogelweg (m.u.v de 30 km zone) op en leggen de nieuwe weg aan met een breedte van 6,5 meter. De aannemer is bezig met de voorbereiding. De aangebrachte voorbelasting wordt in delen verwerkt in de nieuwe aan te leggen bouwweg richting de A27, die een verbinding krijgt met de Harriet Martineauweg. Die voorbelasting blijft ongeveer 6 maanden liggen. Tussen de Vogelweg en het Houtsnippad langs de Paradijsvogelweg brengen we een persleiding aan. Deze zorgt voor de afvoer van schoon water van de zuivering aan het Kathedralenpad naar open water, nabij de A27. 
  Eind januari 2023 is gestart met het bouwrijp maken van De Kreekvelden door de ontwikkelaar Koopmans en woningcorporatie Goede Stede ter hoogte van het landbouwbedrijf. De eerste fase bestaat uit het aanbrengen van de voorbelasting met zand. De aannemer is gestart met het rijden van zand. Deze werkzaamheden duren tot en met december 2023. Fietsers worden omgeleid via het Paradijsvogelpad en via de andere kant, in het verlengde van het houtsnippad. 
   
 7. Harriët Martineauweg
  De voorbelasting van de aansluiting van de Harriët Martineauweg op de Ibisweg is opgeruimd. De aannemer is gestart met de voorbereiding voor de aanleg van de definitieve weg. Deze werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden, en moeten voor het eind van dit jaar klaar zijn. Tot en met de oplevering blijven de aanwonenden van de Harriët Martineauweg via de huidige nood-/bouwweg (toekomstig fietspad) bereikbaar.  
   
 8. Vogeldreef
  De voorbereiding voor de aanleg van de rotonde aan de Vogeldreef ter hoogte van de ontsluiting naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg is in volle gang. Eerst is de voorbelasting aangebracht met zand en bigbags. De definitieve aanleg is gepland voor later dit jaar en tot het tweede kwartaal 2024. 
   
 9. Tijdelijke zuivering afvalwater
  De benodigde aan- en afvoerleidingen langs de Goudplevierweg en Paradijsvogelweg en Kathedralenpad zijn aangelegd. Met de bouw van de zuivering is vorige maand nadat de vergunning was verstrekt begonnen met de opstal bouw. (foto bouwbord?)
   
 10. Aansluiting Harriët Martineauweg
  De aansluiting van de Harriët Martineauweg, ten noorden van de Paradijsvogeltocht, met het gebied Oosterwold ten zuiden van de Paradijsvogeltocht, is in voorbereiding. Deze aansluiting wordt door middel van een geasfalteerde bouwweg aangesloten op de Paradijsvogelweg. Dit najaar wordt gestart met de uitvoering door de bouwweg voor te belasten met zand. 
   
 11. Bericht van de “buren” Nobelhorst.
  Er wordt volop met zand gereden om de voorbelastingen van Nodelhorst op te brengen. Er is gestart met de aanleg van een fietspad van de Kievitsweg naar de Paradijsvogelweg. Deze gaat door het open stuk van de bosstrook naar Nobelhorst en buigt naar links voor de grens van Oosterwold en vervolgt zijn weg naar de aangelegen weg naar de Paradijsvogelweg. Onder dit fietspad komt een persleiding van het riool van de Kreekvelden naar de Kievitsweg.   

  Aanleg riolering in Oosterwold

  Deze zomer is volop gewerkt aan de voorbereiding voor de aanleg van de riolering in Oosterwold. Diverse werkzaamheden zijn voorbereid en aanbesteed of nog in een aanbestedingsprocedure. Met de opdrachtnemers zullen afspraken worden gemaakt en planningen worden opgesteld voor het uitvoeren van die werkzaamheden. Het volgende kunnen we alvast delen:  De aanleg van het hoofdvacuümriool in de Goudplevierweg wordt aanbesteed. Naar verwachting zal eind oktober/ begin november worden gestart met de aanleg.   

 1. In november wordt ter hoogte van het Kathedralenpad een tijdelijk vacuüm-persgemaal geplaatst om het eerste afvalwater van o.a. de woningen in het gebied De Groene Eem af te voeren. In 2024 volgt vervolgens de aanleg van het hoofd vacuümriool in de Paradijsvogelweg en de Kievitsweg.  
 2. De aanbesteding van de definitieve vacuüm-persgemalen heeft inmiddels ook plaatsgevonden en de opdrachtnemer zal binnenkort starten met de voorbereiding. Naar verwachting wordt vanaf het tweede kwartaal van 2024 gestart met de bouw van de eerste gemalen.  
 3. Inmiddels hebben er nog twee aanbestedingen plaatsgevonden één voor het leegzuigen van de tijdelijke voorzieningen en één voor het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. Naar verwachting zullen beide opdrachten vanaf 1 november door deze opdrachtnemers worden uitgevoerd. Tot die tijd vinden de werkzaamheden door andere bedrijven plaats en vindt de coördinatie plaats via Afvalwateroosterwold@almere.nl.