1. De Mary Ritter Beardweg: wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer.

2. Kievitsweg: De watergang langs de Kievitsweg is op diverse locaties geblokkeerd door grond of dichtgeslibd. De watergang wordt hersteld zodat het water weer afvoert naar de watergangen richting de A27. Bij de dammen naar de kavelwegen worden de ontbrekende duikers aangelegd. Binnenkort informeren we de kavelwegverenigingen en aanwonenden over de plannen.

3. De Tureluurweg: op maandag 27 juni wordt gestart met de reconstructie van de weg. In 6 fasen verwijdert de aannemer de huidige asfaltlaag, verplaatst de Big Bags naar de Goudplevierweg en legt de weg verbreed aan met nieuw asfalt. De toegang naar de kavelwegen houden we bereikbaar. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind november volledig afgerond. Een detailplanning komt beschikbaar op de website.

4. Hippias van Elisweg: een deeltracé van de Hippias van Elisweg wordt de komende maanden voorbelast. Op dit moment leggen we hier het nutstracé aan. Zodra dit stuk Hippias van Elisweg is aangelegd en verbonden met de Goudplevierweg wordt de huidige tijdelijke verbinding via de Pompoenweg verwijderd.

5. De Goudplevierweg: de passeerstroken zijn aangebracht net als de overlaging nabij de Vogelweg. Maandag 23 mei is gefaseerd gestart met de aanleg van de toekomstige verbreding van de weg. Er wordt fundering aangelegd en voorbelasting met Big Bags geplaatst. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 24 juni.
Gedurende de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via de Vogeldreef, Tureluurweg en Hippias van Elisweg. De kavelwegen blijven gedurende de werkzaamheden, zo nodig via de omleiding bereikbaar. Naar verwachting volgt in de tweede helft van 2022 de definitieve aanleg van de Goudplevierweg inclusief de aanleg van het hoofdriool. De nutsbedrijven zijn inmiddels de kabels en leidingen aan het omleggen. Een planning van de fasering is beschikbaar op de website.

6. Paradijsvogelweg: de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden voor de voorbelasting van de Paradijsvogelweg worden zoveel mogelijk naar voren gehaald. De definitieve aanleg van de Paradijsvogelweg inclusief de aanleg van het hoofdriool is gepland eind 2022 en in het eerste kwartaal van 2023.

7. Harriet Martineauweg: in oktober 2022 is de start van de aanleg gepland van de Harriet Martineauweg. Deze weg wordt momenteel voorbelast met zand. Die voorbelasting moet ten minste 6 maanden blijven liggen.

8. Margaret Cavendishweg: sinds half april is de tijdelijke toegang naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg (locatie het Groene Wold) beschikbaar voor het autoverkeer. Deze toegang ontlast de Goudplevierweg en houdt de winkels bereikbaar tijdens de toekomstige werkzaamheden.

Algemeen

A1. Steeds meer kavelwegen krijgen hun definitieve verharding en aankleding. Als dit gepland wordt, neem contact op via realisatieOosterwold@Almere.nl. Dan kunnen wij bijvoorbeeld de aansluiting op de polderweg aanpassen/meenemen. Bovendien kijken wij mee of de bereikbaarheid en het parkeren tijdens de aanleg op orde is.

A2. Dit voorjaar 2022 worden alle 30 km zone borden geplaatst bij de aansluiting Polderwegen naar de kavelwegen. De straatnaamborden worden binnenkort besteld en zo spoedig mogelijk na ontvangst geplaatst.

A3. Steeds meer (nieuwe) initiatiefnemers vragen informatie of willen aansluiten op het hoofdriool. In dat geval neem dan gerust contact op met ons via AfvalwaterOosterwold@Almere.nl. Wij helpen jullie graag. Inmiddels staat er uitleg over het aanleggen van een kavelwegriool in het handboek op de site.