1. De Mary Ritter Beardweg:
  Wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer en ter zijner tijd de aanleg van het riool.
 2. Kievitsweg:
  De watergang langs de Kievitsweg is op diverse locaties geblokkeerd of dichtgeslibd door grond. De watergang wordt hersteld zodat het water weer afvoert naar de watergangen
  richting de A27. Bij de dammen naar de kavelwegen worden de ontbrekende duikers aangelegd. In juli informeren we de kavelwegverenigingen en aanwonenden per brief over de plannen.
 3. De Tureluurweg:
  Als gevolg van vertraging aan de Goudplevierweg wordt nu op maandag 22 augustus gestart met de reconstructie van de Tureluurwegweg. In 6 fasen verwijdert de aannemer de huidige asfaltlaag. Daarnaast worden de Big Bags naar de Goudplevierweg verplaatst en wordt de weg verbreed met nieuw asfalt. Ook wordt het hoofdriool aangelegd. De kavelwegen blijven zoveel als mogelijk toegankelijk. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in januari 2023 volledig afgerond. Een detailplanning en een omleidingsplan komt beschikbaar op deze website. Tevens wordt er voorafgaand de daadwerkelijke uitvoering en omleiding aan de betreffende kavelwegverenigingen en de betrokken bewoners een brief met de uitvoering gestuurd.
 4. Hippias van Elisweg:
  Het laatste deeltracé van de Hippias van Elisweg wordt de komende maanden voorbelast. Op dit moment leggen de nutsbedrijven hun kabels en leidingen aan. Naar verwachting wordt dit najaar gestart met de aanleg van dit deel van de Hippias van Elisweg. Vervolgens wordt de huidige tijdelijke verbinding via de Pompoenweg verwijderd. Mensen die nog geen rioolaansluiting hebben en ook nog geen IBA kunnen worden aangesloten op het hoofdriool langs de Hippias van Elisweg. Je kan je hiervoor aanmelden via afvalwateroosterwold@almere.nl.
 5. De Goudplevierweg:
  Medio februari 2023 starten wij met definitieve aanleg van de Goudplevierweg inclusief de aanleg van het hoofdriool.
  Inmiddels is er een tijdelijk veilig fiets- voetpad aangelegd die gebruikt kan worden bijvoorbeeld voor het bereiken van de winkels aan de Margareth Cavendishweg en de Goethelaan. 
 6. Paradijsvogelweg- tussen Paradijsvogelpad en de boerderij met huisnummer 6:
  Dit najaar wordt een tijdelijk voet-fietspad aangelegd in halfverharding langs de Paradijsvogelweg. Ook worden dit najaar kabels en leidingen om- en aangelegd. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting gereed rond november 2022.
  Kort daarna starten wij met het ontgraven en aanvullen van de fundering voor de wegverbreding en plaatsen wij de voorbelasting in Big Bags. Die blijven ten minste 3 maanden staan.
  In mei 2023 starten wij met het in fasen opbreken en weer aanleggen van dit deel van de Paradijsvogelweg. 
 7. Harriet Martineauweg:
  Binnenkort starten wij met het voorbelasten van de aansluiting Harriet Martineauweg op de Ibisweg. Deze voorbelasting blijft 6 maanden liggen. Eind maart 2023 starten wij met de aanleg van de definitieve weg. Die werkzaamheden duren ongeveer 2 maanden. Tot en met de oplevering blijven de initiatieven aan deze Harriet Martineauweg via de huidige nood/bouwweg (toekomstig fietspad) bereikbaar.
 8. Margaret Cavendishweg:
  De tijdelijke toegang vanaf de Vogelweg / Vogeldreef naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg (locatie het Groene Wold) is uitsluitend bedoeld voor het autoverkeer.Voor fietsers en voetgangers wordt in juli 2022 een oversteekplaats aangelegd ter hoogte van de Goudplevierweg. De vorm van de oversteek is tijdelijk in verband met voorbelasting en mogelijke verlegging van kabels en leidingen. In maart 2023 wordt een definitieve oversteek gemaakt met een middengeleider.
  Bezoekers die de winkels te voet of met de (brom)fiets willen bereiken worden dringend verzocht via die oversteek bij de Goudplevierweg naar de winkels te gaan. Door de berm van de Vogelweg/dreef de weg oversteken is gevaarlijk i.v.m. de hogere snelheden van het verkeer. 

Algemeen 

A. Steeds meer kavelwegen krijgen hun definitieve verharding en aankleding. Als dit gepland wordt, neem contact op via realisatieOosterwold@Almere.nl. Dan kunnen wij de weg op de voorwaarden controleren en bijvoorbeeld de aansluiting op de polderweg aanpassen/meenemen. Bovendien kijken wij mee of de bereikbaarheid, veiligheid en het parkeren tijdens de aanleg op orde is.

B. Dit voorjaar is er een aantal 30 km zone borden geplaatst bij de aansluiting Polderwegen naar de kavelwegen. Het plaatsen van de borden zijn een direct gevolg van het verkeersbesluit, genomen door de gemeente Almere, om alle kavelwegen binnen Oosterwold tot 30 km zone te benoemen. Die borden worden geplaatst buiten de kavelwegen op openbaar terrein. Diverse kavelwegen hebben zelf een bord geplaatst met daarop een aangegeven gewenste snelheid, veelal 15 km/ uur. Dat is uiteraard mogelijk, maar die borden dienen geplaatst te zijn op eigen terrein. Deze borden zijn privé borden en niet handhaafbaar door de gemeente. Daarmee staan ze na de instelling 30 km zone! Omdat de polderwegen vallen onder het verkeersbesluit 60 km zone, plaatsen wij bij de uitgang van de kavelwegen de borden 60 km zone.   

C. De straatnaamborden zijn in juli besteld en worden zo spoedig mogelijk na ontvangst geplaatst.

D. Steeds meer (nieuwe) initiatiefnemers vragen informatie of willen aansluiten op het hoofdriool. Wij adviseren om contact met ons op te nemen via AfvalwaterOosterwold@Almere.nl. Wij helpen jullie graag. Inmiddels staat er uitleg over het aanleggen van een kavelwegriool in het handboek op Handboek Oosterwold | (maakoosterwold.nl)

E. De gebiedsorganisatie voert bij de brandkranen op diverse locaties aanpassingen door om de toegankelijkheid van de brandkranen te verbeteren en/of de schade aan de aanwezige brandkraan te verhelpen.