Hier volgt een overzicht van de werkzaamheden:

 1. De Mary Ritter Beardweg:
  Wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer en te zijner tijd de aanleg van het riool.
 1. Oversteek Kievitsweg ter plaatse van de Burghard de Volderweg
  De oversteek wordt gerealiseerd om de leerlingen van de in aanbouw zijnde school veilig te laten oversteken. Deze tijdelijke oversteek wordt voor eind 2022 gereed gemaakt. Einde 2023/begin 2024 wordt een rotonde aangelegd ter plaatse van de Goudvinklaan. Wanneer deze gereed is komt de tijdelijke oversteek te vervallen.
 2. Tureluurweg:
  In 6 fasen verwijdert de aannemer de huidige asfaltlaag. Daarnaast worden de Big Bags naar de Goudplevierweg verplaatst en wordt de weg verbreed met nieuw asfalt. Ook wordt het hoofdriool aangelegd. Vanwege omstandigheden met de kabels en leidingen zijn de werkzaamheden aan de Tureluurweg vertraagd. Hierdoor is de planning voor fase 3 tot en met 6 aangepast. Fase 3 gaat eind oktober van start. De Tureluurweg wordt van 31 oktober t/m 15 november 2022 afgesloten tussen de Hildegard van Bingenweg en de Reimslaan/Kathedralenpad. De aanliggende kavelwegen blijven toegankelijk, al dan niet via een omleiding. Verwachting is dat de werkzaamheden medio maart 2023 gereed zijn. Zie voor meer informatie reconstructie Tureluurweg [LINK https://maakoosterwold.nl/reconstructie-van-de-tureluurweg/ ]
 3. Hippias van Elisweg:
  Het laatste deeltracé van de Hippias van Elisweg wordt voorbelast. Op dit moment leggen de nutsbedrijven hun kabels en leidingen aan. Verwachting is dat de voorbelasting eind november/begin december kan worden verwijderd. Het is de bedoeling, dat deze polderweg einde van dit jaar gereed is. Naar verwachting wordt dit najaar gestart met de aanleg van dit deel van de Hippias van Elisweg. Vervolgens wordt de huidige tijdelijke verbinding via de Pompoenweg verwijderd. Mensen die nog geen rioolaansluiting hebben en ook nog geen IBA, kunnen worden aangesloten op het hoofdriool langs de Hippias van Elisweg. Je kan je hiervoor aanmelden via afvalwateroosterwold@almere.nl.Werkzaamheden lopen conform planning. Verwachting is dat het laatste gedeelte van de Hippias van Elisweg eind 2022 gereed is.
 4. De Goudplevierweg:
  Medio maart 2023 starten wij met definitieve aanleg van de Goudplevierweg inclusief de aanleg van het hoofdriool. Inmiddels is er een tijdelijk veilig voet-fietspad aangelegd dat gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor het bereiken van de winkels aan de Margareth Cavendishweg en de Goethelaan. De oversteek bij de Goudplevier naar de winkels is tijdelijk. In maart 2023 leggen we een definitieve oversteek aan met een middengeleider. Bezoekers die de winkels te voet of met de (brom)fiets willen bereiken worden dringend verzocht van de oversteek gebruik te maken. Door de berm van de Vogelweg/dreef de weg oversteken is gevaarlijk i.v.m. de hogere snelheden van het verkeer.
 5. Paradijsvogelweg, tussen het Paradijsvogelpad en de boerderij met huisnummer 6:
  Net als bij de Goudplevierweg zijn passeerstroken aangelegd voordat de toekomstige verbreding wordt voorbelast. Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarnaast is gestart met het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting gereed rond november 2022.
  Voor het ontgraven en aanvullen van de fundering voor de wegverbreding en het plaatsen van de voorbelasting in bigbags is de Paradijsvogelweg afgesloten van 7 november tot en met 9 december. De woningen blijven bereikbaar. Indien nodig wordt er een tijdelijke oplossing door middel van rijplaten gemaakt.Fietsverkeer kan vanaf de Kievitsweg gebruik maken van de Paradijsvogelbrug. Vanaf januari 2023 wordt een tijdelijk, halfverhard voet-fietspad aangelegd langs de Paradijsvogelweg. Naar verwachting start in mei 2023 het in fasen opbreken en weer aanleggen van dit deel van de Paradijsvogelweg.
 6. Harriet Martineauweg:
  Het voorbelasten van de aansluiting Harriet Martineauweg op de Ibisweg is gereed. Deze voorbelasting blijft 6 maanden liggen. Begin mei 2023 starten wij met de aanleg van de definitieve weg. Die werkzaamheden duren ongeveer 2 maanden. Tot en met de oplevering blijven de aanwonenden aan deze Harriet Martineauweg via de huidige nood/bouwweg (toekomstig fietspad) bereikbaar.
 7. Margaret Cavendishweg:
  De tijdelijke toegang vanaf de Vogelweg/Vogeldreef naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg (locatie ‘t Groene Wold) is uitsluitend bedoeld voor het autoverkeer. Echter deze wordt ook door fietsers gebruikt hetgeen een gevaarlijke situatie geeft. Voor fietsers en voetgangers wordt in december 2022 daarom een veiliger oversteekplaats aangelegd ter hoogte van de Goudplevierweg. Voorlopig wordt fietsers en voetgangers aangeraden om gebruik te maken van de bestaande oversteek.

Algemeen

 1. Steeds meer kavelwegen krijgen hun definitieve verharding en aankleding. Als dit gepland wordt, neem contact op via realisatieOosterwold@Almere.nl. Dan kunnen wij de weg op de voorwaarden controleren en bijvoorbeeld de aansluiting op de polderweg aanpassen/meenemen. Bovendien kijken wij mee of de bereikbaarheid, veiligheid en het parkeren tijdens de aanleg op orde is.
 2. Dit voorjaar is er een aantal 30 km zone borden geplaatst bij de aansluiting Polderwegen naar de kavelwegen. Het plaatsen van de borden zijn een direct gevolg van het verkeersbesluit, genomen door de gemeente Almere, om alle kavelwegen binnen Oosterwold tot 30 km zone te benoemen. Die borden worden geplaatst buiten de kavelwegen op openbaar terrein. Diverse kavelwegen hebben zelf een bord geplaatst met daarop een aangegeven gewenste snelheid, veelal 15 km/ uur. Dat is uiteraard mogelijk, maar die borden dienen geplaatst te zijn op eigen terrein. Deze borden zijn privé borden en niet handhaafbaar door de gemeente. Daarmee staan ze na de instelling 30 km zone! Omdat de polderwegen vallen onder het verkeersbesluit 60 km zone, plaatsen wij bij de uitgang van de kavelwegen de borden 60 km zone.
 3. Steeds meer (nieuwe) initiatiefnemers vragen informatie of willen aansluiten op het hoofdriool. Wij adviseren om contact met ons op te nemen via AfvalwaterOosterwold@Almere.nl. Wij helpen jullie graag. Inmiddels staat er uitleg over het aanleggen van een kavelwegriool in het handboek op Handboek Oosterwold | (maakoosterwold.nl)
 4. De gebiedsorganisatie voert bij de brandkranen op diverse locaties aanpassingen door om de toegankelijkheid van de brandkranen te verbeteren en/of de schade aan de aanwezige brandkraan te verhelpen.