1. De Mary Ritter Beardweg
  De Mary Ritter Beardweg is, vanwege een verkeersbesluit, een 30KM zone geworden. Het moment van inrichting van de 30KM zone wordt afgestemd op het weggebruik door bouwverkeer en de aanleg van het riool. In het eerste kwartaal van 2023 wordt de kruising met het fietspad (Paradijsvogelpad) en de Francis Beaufortlaan aangepast. De brug aan de Paradijsvogelpad wordt voorzien van nieuwe leuningen. Naar verwachting wordt hier 30 januari mee gestart en dit zal tot 6 februari duren.
 2. Kievitsweg
  De oversteek naar basisschool ”De Verbeelding” ter hoogte van de Burchard de Volderweg is gereed. Leerlingen kunnen hier veilig oversteken. Eind 2023/begin 2024 legt de gemeente een rotonde aan ter hoogte van de Goudvinklaan en de David Humeweg. Wanneer deze gereed is, komt de tijdelijke oversteek te vervallen.
 3. Tureluurweg
  De herindeling van de Tureluurweg is in volle gang. In fasen verwijdert de aannemer de huidige asfaltlaag, wordt de Tureluurweg verbreed en wordt nieuw asfalt aangebracht. Gelijktijdig wordt ook het hoofdriool aangelegd in de berm. Verwachting is dat de werkzaamheden eind april 2023 gereed zijn.
 4. Hippias van Elisweg
  De Hippias van Elisweg is opengesteld voor het verkeer. De tijdelijke verbinding via de Pompoenweg is afgesloten en wordt verwijderd. Onderdeel van de nieuwe inrichting van de Hippias Elisweg is het planten van een mix van verschillende soorten bomen zoals de Zomerlinde, Ruwe Berk, De els, de Moseik, en de Esdoorn in de berm van de weg waar ook het fietspad ligt. De beplanting is 25 januari gestart en bestaat uit 80 bomen.
 5. De Goudplevierweg
  Het voet-fietspad wordt in februari 2023 doorgetrokken tot aan de Pompoenweg. De oversteek bij de Goudplevierweg naar de winkels aan de Margareth Cavendishweg is tijdelijk. Bij de herindeling van de Goudplevierweg leggen we een definitieve oversteek aan. Bezoekers die de winkels te voet of met de (brom)fiets willen bereiken worden dringend verzocht van de oversteek gebruik te maken. Juli 2023 wordt gestart met de definitieve aanleg van de weg en de aanleg van de hoofdriolering. Deze werkzaamheden duren tot en met maart 2024. De Goudplevierweg is in slechte staat. De grootste gaten en onveilige situaties worden zo snel mogelijk hersteld. Er vindt de komende weken zandtransport plaats van ’t Groene Wold naar het einde van de Kathedralenpad. Dit transport heeft te maken met het bouwrijp maken van de kavel, gelegen tegen de A27, voor de tijdelijke waterzuivering.
  Onderzoek
   iepen Goudplevierweg en Paradijsvogelweg
  Het onderzoek door advies- en ingenieursbureau Groenadvies Amsterdam naar het op latere leeftijd ‘afstoten’ van de ent (het bovengrondse deel van de onderstam) waardoor de bomen kunnen omvallen, is uitgevoerd. Er zijn een aantal bomen na dit onderzoek uit veiligheidsoverwegingen preventief verwijderd. De resultaten van dit onderzoek worden momenteel verwerkt.
 6. Paradijsvogelweg
  De aanleg van de fundering voor de wegverbreding is gereed. Inmiddels is gestart met de aanleg van de voorbelasting met zand in bigbags. Net als bij de Goudplevierweg zijn passeerstroken aangelegd. Voor de veiligheid raden wij aan hier gebruik van te maken. In januari 2023 wordt gestart met de aanleg van een tijdelijk, half verhard voet-fietspad langs de Paradijsvogelweg. Dit voet-fietspad ligt niet op het definitieve tracé maar dichter bij de weg. Eerst wordt het hoofdriool  wordt aangelegd en vervolgens het definitieve fietspad. Naar verwachting start in mei 2023 het in fasen opbreken en weer aanleggen van dit deel van de Paradijsvogelweg. Eind januari 2023 wordt gestart met het bouwrijp maken van het woningbouwplan van De Kreekvelden ter hoogte van het landbouwbedrijf. De eerste fase begint met het aanbrengen van de voorbelasting met zand. Deze werkzaamheden duren tot en met december 2023.
 7. Harriet Martineauweg
  De voorbelasting van de aansluiting van de Harriet Martineauweg op de Ibisweg is aangebracht. Deze voorbelasting blijft zes maanden liggen. In mei 2023 wordt gestart met de aanleg van de definitieve weg. Deze werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden. Tot en met de oplevering blijven de aanwonenden aan de Harriet Martineauweg via de huidige nood-/bouwweg (toekomstig fietspad) bereikbaar. Ook de aansluiting van de Harriet Martineauweg op de Paradijsvogelweg wordt dit voorjaar voorbereid en voorbelast. Het is de bedoeling dat deze ontsluiting dit jaar als geasfalteerde bouwweg wordt gerealiseerd.
 8. Vogeldreef
  Eind januari 2023 wordt gestart met de aanleg van een nieuwe rotonde aan de Vogeldreef ter hoogte van de ontsluiting naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg. Gestart wordt met het aanbrengen van de voorbelasting met zand en bigbags die ten minste drie maanden blijft liggen. Gedurende deze werkzaamheden blijft de Vogelweg/Vogeldreef open voor het verkeer, houdt rekening met verkeershinder. Eind mei wordt gestart met de definitieve aanleg van een rotonde. De werkzaamheden duren tot en met juli 2023. De huidige tijdelijke toegang vanaf de Vogeldreef naar de winkels aan de Margaret Cavendishweg is uitsluitend bedoeld voor het autoverkeer! Fietsers/bromfietsers en voetgangers worden dringend geadviseerd gebruik te maken van de oversteekplaats bij de Goudplevierweg. Deze oversteekplaats is donderdag 15 december aangelegd en beschikbaar.
 9. Aanleg tijdelijk zuivering. 
  In het eerste kwartaal van 2023 wordt gestart met de aanleg van een tijdelijke zuivering voor Oosterwold. Deze zuivering wordt aangelegd tegen de A27, links van het Kathedralenpad en de fietstunnel onder de A27.  Deze tijdelijke zuivering zal tijdelijk (max. 7 jaar) het rioolwater zuiveren voor c.a. 800 woningen in deelgebied 1B van Oosterwold. Eerst wordt er een start gemaakt aan het bouwrijp en bereikbaar maken van het kavel en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Het hoofdriool in de Goudplevierweg zal tot deze zuivering worden doorgetrokken.

(10) Bericht van de “buren”
Nobelhorst
In het tweede kwartaal van 2023 start de ontwikkeling van fase 4 van Nobelhorst die grenst aan Oosterwold. Dit grondgebied wordt eerst voorbelast. De aannemer brengt grote hoeveelheden zand aan zodat er een stevige basis komt om straks woningen en wegen op te bouwen. Zandauto’s zullen elke minuut het gebied in- en uitrijden om dit mogelijk te maken. Om dit veilig te kunnen doen worden de verkeersstromen gescheiden en bepaalde wegen omgelegd. De zandauto’s rijden over de Grote Denkersdreef en rijden via een dam aan de Paradijsvogelweg het veld in.

 Omleidingsroutes

Vogelhorst noord 18 januari 2023 is de gemeente Almere gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Vogelhorst Noord. Op het terrein worden struiken en bosschages verwijderd en voorbelasting aangebracht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin februari 2023.  We doen ons best om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Toch is dit niet helemaal te voorkomen. We verwijderen het groen op deze ontwikkellocatie en brengen grote partijen zand aan. Daarvoor rijden we met groot materieel naar de locatie toe. Ook kan het zijn dat je geluidsoverlast ervaart door de werkzaamheden. Wij hopen op je begrip.