Nulmeting

Als mijn IBA/CBA bij één of meer van de stoffen een overschrijding op de vergunde norm laat zien is deze dan afgekeurd door het waterschap?
Nee, de nulmeting is uitsluitend een referentiemeting, geen handhavingsmeting. Het gaat dus niet om een goed- of afkeuring.

Waarom is mijn IBA gemeten en die van mijn buurman niet?
De nulmeting is uitgevoerd bij IBA/CBA’s die minimaal een half jaar in bedrijf zijn. Deze IBA/CBA’s zijn door de leveranciers aan het waterschap doorgegeven. In totaal is bij circa 400 IBA/CBA’s een nulmeting gedaan.

Volgen er nog meer bemonsteringen door het waterschap na deze nulmeting en wanneer?
Ja, voorjaar 2022 is de nulmeting van de IBA/CBA’s die nog niet zijn bemonsterd en inmiddels minimaal een half jaar in bedrijf zijn. Voor de IBA/CBA’s die al bemonsterd zijn volgen gedurende de verbeterperiode geen metingen meer om te bepalen of deze wel of niet (voldoende) functioneert.

Waarom zijn er verschillen in metingen tussen leverancier en waterschap?
In de eerste plaats kan dit voorkomen omdat elke meting een momentopname is. Tevens kunnen er verschillen in het veld zijn door de keuze van meetmethode (monstername) en het meetpunt. Het waterschap verricht zijn metingen op basis van/overeenkomstig de NEN6600. Mogelijk heeft de leverancier na de meting van het waterschap (kleine) aanpassingen aan de IBA gedaan.

Privacyregels in de AVG

Wie is in het bezit van mijn gegevens en de uitslag van de nulmeting?
De gebiedsorganisatie Oosterwold is opdrachtgever en heeft de nulmeting uitbesteed aan het waterschap. De brief van d.d. 25 augustus 2021 is verstuurd namens de gemeente Almere en het waterschap. Zij beschikken over jouw gegevens en de uitslag van de nulmeting.

Beschikken de IBA-coach en leverancier over de uitslag nulmeting?
Nee, de IBA-coach en de leverancier zijn niet in het bezit van de uitslag van de nulmeting. Je bepaalt zelf met wie je je gegevens deelt, maar zonder de gegevens kunnen zij je niet helpen. Een grote groep bewoners heeft de leverancier een machtiging gegeven voor het inzien van de resultaten van de nulmeting. Voor die gevallen krijgen leveranciers de analysecertificaten rechtstreeks doorgestuurd van het waterschap. Let wel: dit gebeurt alleen als het waterschap in het bezit is van een ondertekende of goedgekeurde machtiging van de bewoner.

Vervolgtraject

Wat zijn de vervolgstappen na de nulmeting en wat mag ik verwachten de komende maanden/jaar?
Het vervolgtraject is mede afhankelijk van de uitslag van de nulmeting, dus of je IBA/CBA voldoet. De vervolgstappen kan je zelf bepalen of kan je uitwerken met je leverancier en/of de IBA-coach. Zie de interactieve Routekaart (afval)water Oosterwold: https://bit.ly/3l5tTyz.

Mijn IBA/CBA voldoet, wat moet ik nu doen?
Voldoet je IBA/CBA aan de lozingsnormen, houden zo! Maak een onderhoudsplan en/of sluit een onderhoudscontract met je leverancier zodat die blijvend voldoet. Toch is het wenselijk dat je ook mee doet aan het verbeter-/vervolgtraject. Hierdoor wordt ook jouw IBA in het geheel meegenomen. Bovendien zou je het onderhoudsplan met de IBA-coach kunnen bespreken. Toch op het riool? Zie vragen onder aansluiten riool.

Mijn IBA/CBA voldoet niet, wat moet ik doen?
Als uit de nulmeting blijkt dat er een overschrijding is van één of meer van de stoffen dan kun je het verbeter-/vervolgtraject ingaan:

  • Je kunt starten met het verbetertraject van de werking van je IBA/CBA zodat deze wel aan de lozingsnormen gaat voldoen;
  • Voorbereidingen treffen voor het aansluiten op het transportriool van de gemeente in de meest nabij gelegen polderweg;
  • Of kiezen voor alternatieven.

De zogenaamde verbeterperiode voor jouw IBA/CBA is op 1 september 2021 ingegaan en duurt 2 jaar. Wij adviseren om na 1 jaar een keuze te maken of je verder gaat met verbeteren van je IBA/CBA of dat je een andere oplossing kiest. Dan heb je nog 1 jaar om de nieuwe oplossing te realiseren. Zie ook de interactieve Routekaart (afval)water Oosterwold met behulp van de IBA-coach: https://bit.ly/3l5tTyz.

Is deelname aan het verbeter-/vervolgtraject verplicht?
Nee, deelnemen aan het verbeter-/vervolgtraject is op vrijwillige basis, het blijft je eigen keuze. Meedoen is wel aan te raden. Je verbeterperiode van je IBA/CBA is 1 september 2021 ingegaan en die twee jaar zijn zo om. Dus ga vooral aan de slag. Een alternatief is aansluiten op het transportriool.

Hoe weet de gemeente/waterschap dat ik wel/niet meedoe aan het verbeter-/vervolgtraject? Moet ik mij registreren?
Doorgeven of je deelneemt aan het verbeter-/vervolgtraject (aan de slag met je IBA, aansluiten op riool of keuze voor een alternatief) is op vrijwillige basis. Als je het meldt bij Waterschap Zuiderzeeland dan schort het waterschap het toezicht en handhaving op. Geef je deelname voor 30 oktober 2021 door via: verbetertrajectoosterwold@zuiderzeeland.nl. Je dient dan je naam, adres en IBA-leverancier te vermelden. De melding en registratie voor deelname is alleen bekend bij het waterschap en de gemeente en wordt niet gedeeld met andere partijen. Als je je niet aanmeldt gaat het waterschap ervan uit dat je niet meedoet.

Moet ik mijn aanpak verantwoorden? Zo ja, hoe ziet zo’n verantwoording eruit?
Nee, je hoeft je aanpak niet te verantwoorden. Hoe je het verbeter-/vervolgtraject vormgeeft is aan jou. Het wordt aangeraden om met je leverancier en/of IBA-coach de route van dit traject te bespreken en tot overeenstemming te komen.

Wat zijn de consequenties als ik niet wil deelnemen aan het verbeter-/vervolgtraject?
Indien je besluit om niet deel te nemen dan dient de IBA/CBA te voldoen aan de lozingsnormen uit de watervergunning van het waterschap. Het waterschap zal hierop toezien.

Kan het waterschap handhaven op mijn niet werkende IBA/CBA?
Ja dat klopt, maar dat is altijd al de bevoegdheid van waterschap geweest! Voor deelnemers aan het verbetertraject schort het waterschap het toezicht en handhaving op.

Aansluiten op riool

Ik wil op het riool, waar kan ik mij aanmelden?
Voor aansluiten op het riool krijg je 2 jaar de ruimte dit te regelen (binnen de verbeterperiode van 2 jaar), eventueel met hulp van de coach. Geef het door aan de IBA-coach en je leverancier.

Wat kan/moet ik de tussenliggende periode doen aan mijn IBA als ik wil gaan aansluiten op het riool, maar mijn IBA voldoet wel/niet. Aansluiting kan zo nog 1,5 jaar duren?
Als er nog geen aansluiting op het riool mogelijk is dan kun je met je buren tot die tijd op eigen kosten een tijdelijke oplossing voor de opslag, afvoer of zuivering van je afvalwater realiseren. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de zuivering dan wel afvoer van je afvalwater. Bespreek het met je buren, IBA-coach en leverancier.

Wie betaalt deze tussenoplossing?
Je bent in Oosterwold zelf verantwoordelijk voor het verwerken van je afvalwater en bij het lozen je te houden aan de lozingsnormen uit de watervergunning. Zolang je dit afvalwater niet kan lozen op het riool om wat voor reden dan ook, ben je dus zelf verantwoordelijk (voor eigen rekening en risico) voor de tijdelijke afvoer van je afvalwater.

Wanneer neemt de gemeente het afvalwater over?
Als het transportriool er ligt dan neemt de gemeente het afvalwater na de aansluitontvangstput (aansluiting punt op het transportriool) van je over. En daarmee vanaf dat punt ook je verantwoordelijkheid (rekening en risico gemeente). Zie planning aanleg transportriool. De aanleg van het transportriool en het daadwerkelijk in werking treden, dus de aansluiting op de afvalwaterzuiveringsinstallatie, kan afwijken.

Kan de IBA-coach daarover ook adviseren?
Ja de IBA-coach kan ook adviseren over het aansluiten op het transportriool, wat de mogelijkheden zijn om van uit je huis naar dat transportriool te komen en de tijdelijke voorzieningen. Sommige leveranciers bieden ook het collectieve rioleringswerk aan.

Wanneer kan ik aansluiten op het transportriool?
Zie prognose aanleg transportriool en de nieuwsspecial Water en Oosterwold – juni 2021: https://bit.ly/3nl9vw8.

Prognose aanleg transportriool

  • 1e/2e kwartaal 2021: Klein deel Goudplevierwe/Buurtschap Paradijsvogelweg/Vogelweg/Aansluiten op Vogelhorst
  • 3e/4e kwartaal 2021: Hippias van Elisweg
  • 4e kwartaal 2021/1e kwartaal 2022: Tureluurweg
  • 1e/2e kwartaal 2022: Goudplevierweg (rest)
  • 2e kwartaal 2022: Kievitsweg
  • 3e/4e kwartaal 2022: Paradijsvogelweg/Paradijsvogelpad

IBA-Coach

Wat is het voordeel van het inschakelen van de IBA-coach voor Oosterwold?
De IBA-coach bouwt op basis van zijn kennis en ervaring en mede aangevuld met de specifieke lokale ervaringen en nulmetingen van het waterschap aan een kennisbank met gereedschapskist. Hij stelt een conceptadvies herstelprogramma op voor de initiatiefnemer die zich heeft gemeld. Vervolgens maakt hij een afspraak per leverancier om de advies herstelprogramma’s en eventuele oplossingsrichtingen en innovaties t.a.v. techniek en monitoring per type IBA-systeem te bespreken. Hij neemt de vervolgacties mee in de gevraagde gesprekken maar ook met (kavelweg)verenigingen, het waterschap en leveranciers.

Is het inschakelen van de IBA-coach verplicht?
Nee, het inschakelen van de IBA-coach is op vrijwillige basis.

Moet ik betalen voor de IBA-coach/ondersteuning?
Nee, het wordt als service aangeboden door de gebiedsorganisatie.

Moet ik de uitslag nulmeting delen met de IBA-coach?
Niets moet, je mag je gegevens delen. Als je contact opneemt met de IBA-coach zal hij als eerste vragen of je je gegevens met hem wilt delen en hetzelfde geldt ook voor de leverancier. Als je de uitslag met de IBA-coach deelt gaat hij voor je aan de slag.

Moet ik alles aanleveren wat de IBA-coach vraagt, bijvoorbeeld ook het contract met mijn leverancier?
Hoe meer informatie de IBA-coach heeft hoe beter hij kan adviseren over welke keuze het beste past in jouw geval.

Welke hulp biedt de IBA-coach?
Op basis van de nulmeting stelt hij een conceptadvies herstelprogramma per type IBA-systeem op of hij adviseert bij aansluiting op het transportriool.

Moet ik betalen voor de verbeteringen?
Wie de kosten voor het verbeteren van je IBA/CBA betaalt is afhankelijk van het contract met je leverancier. De coach kan je helpen bij afweging van de financiële risico’s.

Wat als ik met een andere adviseur mijn IBA/CBA ga aanpakken?
Werk je liever met een andere adviseur, dan is dat mogelijk. De keuze is aan jou.

Wat zijn de contactgegevens van de IBA-coach?
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: 036-5359360.
Jos Timmer: jtimmer@civitas-advies.nl.
Johan Huiskamp: jhuiskamp@civitas-advies.nl.