In Oosterwold zijn de bewoners/ondernemers verantwoordelijk voor het waterbeheer van de watergangen. In de praktijk komt dit in het al ontwikkelde deel van Oosterwold (deelgebied 1A) nog niet overal van de grond en kampen kaveleigenaren met wateroverlast of een tekort. Kaveleigenaren zijn zelf aan zet om hier oplossingen voor te bedenken en te realiseren. De betrokken overheden maken zich hier zorgen over en hebben het gebiedsteam Oosterwold gevraagd de kaveleigenaren hierbij te helpen. Dat doen ze door gezamenlijk een waterplan met een uitvoeringsprogramma op te stellen voor Oosterwold. De wijze waarop en de vorm is aan kaveleigenaren zelf. Bureau EMMA is als onafhankelijke partner ingehuurd voor de begeleiding van dit proces in 2024. De gemeente en het waterschap zijn hier onderdeel van.

Werkateliers

EMMA is gestart met een verkenning wat belangrijk is voor de waterhuishouding in Oosterwold. Op basis van die verkenning stelt het gebiedsteam Oosterwold een vertrekpuntnotitie op waarmee ze in gesprek gaan met kaveleigenaren. Binnenkort ontvangen alle huishoudens van Oosterwold een brief met daarin een uitnodiging om je aan te melden voor de werkateliers. Door middel van een loting, op basis van demografische kenmerken stellen we een diverse groep van 50 kaveleigenaren samen die een afspiegeling vormen van Oosterwold. De werkateliers vinden tussen de meivakantie en de zomervakantie 2024 plaats en worden begeleid door EMMA. Na de zomer gaat een aantal deelnemers samen aan de slag met het uitwerken en daadwerkelijk schrijven van het Waterplan.

Maatregelen

De kaveleigenaren werken eventuele maatregelen tijdens het planproces uit. Als er wateroverlast of droogte issues zijn die kaveleigenaren niet zelf of gezamenlijk kunnen oplossen, dan kunnen ze een beroep doen op de overheden. Zij beoordelen of het tot de mogelijkheden behoort om de voorgestelde maatregelen te treffen.

Gedragen Waterplan

Met het faciliteren van het proces om gezamenlijk een waterplan op te stellen geeft de gebiedsorganisatie invulling aan:

  • De motie ‘Maak toevoer van oppervlaktewater voor stadslandbouw mogelijk (RG-118/2022);
  • Het verbetervoorstel om een strategie voor bodemdaling en watersysteem op te stellen;
  • De constatering dat in deelgebied 1A van Oosterwold een doorontwikkeling (herstel) van het watersysteem nodig is en er in deelgebied 1B waar nodig tijdig bijgestuurd kan worden.

Gebruik maken van de Omgevingswet

Het geniet de voorkeur om nodigde kaders en afspraken die volgen uit het Waterplanproces, ook die tussen kaveleigenaren onderling, publiekrechtelijk te regelen en te borgen waar kan. Dan is er ook toezicht en handhaving mogelijk. Daar zullen we de nieuwe omgevingswet voor gebruiken.

Over EMMA

EMMA is een onderzoeks-, communicatie- en adviesbureau met veel kennis en kunde omtrent participatieve en deliberatieve processen. EMMA organiseert onder andere burgerberaden en participatieprocessen en faciliteert samenwerking tussen partijen over de meest uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaat en energie, democratie en bestuur, ruimte en wonen, gelijke kansen en gelijkwaardigheid, veiligheid en criminaliteit.