Dinsdagavond 5 november 2019. De Buurtschuur is goed gevuld met initiatiefnemers uit Oosterwold. Ze zijn gekomen voor de inloopavond over de concept Beleidsregel Slagschaduw Oosterwold en de voorgenomen wijzigingen van de beslisbomen in het Chw bestemmingsplan Oosterwold. In de Buurtschuur staan thematafels waar medewerkers van de gemeente Almere, het gebiedsteam Oosterwold, Waterschap Zuiderzeeland en Windpark Zeewolde uitleg geven over de voorgenomen wijzigingen. De bezoekers stellen vragen over de voorgenomen wijzigingen in de beslisbomen: slagschaduw, geluid, archeologie, natuur en water. Wat houden die wijzigingen nu precies in en wat betekent dat voor mijn initiatief?

Keuzepalet voor Slagschaduw
Aan de thematafel slagschaduw licht de gemeente de ontwerp beleidsregel Slagschaduw Oosterwold toe. Hiermee kun je eenvoudiger bepalen of je slagschaduwonderzoek moet doen. Het palet aan keuzemogelijkheden om een woning te laten voldoen aan de regeling wordt groter: De maatregelen worden nu nog bepaald op basis van metingen op de gevel. In de ontwerp beleidsregel gaat het om metingen op de gevelopeningen. Ook maakt de ontwerp beleidsregel duidelijk hoe het toepassen van een maatregel precies werkt. De beleidsregel lag tot en met 26 november 2019 ter inzage voor zienswijzen. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en verwerkt deze waar nodig in de definitieve beleidsregel. Naar verwachting stellen burgemeester en wethouders de beleidsregel in januari 2020 vast. Het nieuwe beleid voor slagschaduw kan niet direct worden toegepast. Daarvoor moeten eerst het rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde en het Chw bestemmingsplan Oosterwold worden gewijzigd.

Wijzigingen beslisbomen
De inloopavond bood ook gelegenheid om meer informatie te vragen over de voorgenomen wijzigingen in de beslisbomen van het Chw bestemmingsplan voor slagschaduw, geluid, archeologie, water en ecologie.

Geluid
De huidige beslisboom voor geluid gaat uit van een geluidsbelasting op de gevel van 48 dB. Met de nieuwe beslisboom wordt het mogelijk om bij de realisatie van nieuwe woningen en de aanleg van nieuwe wegen in Oosterwold uit te gaan van een hogere geluidbelasting op de gevel van 53 dB.

Archeologie
Het Chw bestemmingsplan Oosterwold verwijst naar het archeologiebeleid uit 2009. De nieuwe beslisboom archeologie gaat uit van het actuele archeologiebeleid (de Archeologieverordening Almere) en de reeds uitgevoerde archeologische onderzoeken in het gebied.

Water
In overleg met het waterschap is het voornemen om in de beslisboom Water de benodigde kubieke meter (m3) waterberging tot maximaal 1 meter onder maaiveld, in plaats van vierkante meter (m2) waterberging, als uitgangspunt te nemen. Bergingsloten en vijvers kunnen geen steile kanten hebben. Daarom is niet elke vierkante meter per definitie 1 kubieke meter. Een sloot of bergingsvijver moet een “flauw” talud hebben. Goed voor de ecologie, goed voor het onderhoud en goed voor de veiligheid. De beslisboom Water blijft voorschrijven dat de initiatiefnemer zoveel mogelijk moet aansluiten op bestaande watergangen dan wel via een aansluiting op die van de buren. Hiervoor wordt een aantal voormalige bestaande watergangen en sloten langs de polderwegen geschouwd en mogelijk hersteld.

Natuur
De beslisboom Natuur wordt aangepast aan de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Flevoland. Toegevoegd is dat bij gronden die drie jaar in agrarisch gebruik zijn geweest er geen sprake is van aantasting van beschermde soorten.

Hoe verder?
Het rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde en het Chw bestemmingsplan Oosterwold worden gewijzigd voor slagschaduw. Ook de voorgenomen wijzigingen voor geluid, archeologie, water en natuur worden verwerkt in het Chw bestemmingsplan Oosterwold.

De gemeente legt het ontwerp Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold naar verwachting in de periode april – mei 2020 gedurende zes weken ter inzage. Het is dan mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Als alles volgens planning verloopt wordt het rijksinpassingsplan in juni 2020 vastgesteld en kunnen initiatiefnemers in de tweede helft van 2020 met de nieuwe regeling voor slagschaduw en nieuwe beslisbomen werken.