Samenwerken

Oosterwold is geen typische nieuwbouwwijk. Je leeft hier met je buren samen als in een dorp. Je werkt jaar in jaar uit met elkaar samen. Vanaf het schetsen van je idee tot en met gezamenlijk onderhoud, beheer en reparaties. Dat stelt eisen aan de manier waarop je de samenwerking inricht en langere tijd met elkaar optrekt via onder andere de kavelwegverenigingen, werkgroepen en themagroepen. In Oosterwold en omgeving zijn veel organisaties en kennisplatforms actief. Zij dragen bij aan de regionale voedselproductie en de woon-, zorg- en recreatieaspecten die bij een nieuw gebied horen.

Kijk voor een selectie van organisaties en platforms die actief zijn in Oosterwold in het Handboek Oosterwold/Naslag.

Het sociale netwerk Oosterwolders.nl

Het sociale netwerk Oosterwolders.nl is van Oosterwolders en voor Oosterwolders. Wil informatie met elkaar delen en foto’s plaatsen. Zoek je een oppas? Heb je bouwmaterialen over? Of ben je op zoek naar een stukadoor? Organiseer je een filmavond, yogales of een speelmiddag voor de kinderen? Laat het andere bewoners weten.

Platform Oosterwold

Het Platform Oosterwold is opgericht door een groep betrokken Oosterwolders. Zij houden zich bezig met alles wat nog ontdekt, beter geregeld en ontwikkeld kan worden in het gebied. Het Platform is er voor alle huidige en toekomstige bewoners van Oosterwold. Ze staan in direct contact met de Gebiedsorganisatie Oosterwold en de gemeente Almere. Het Platform Oosterwold informeert, agendeert, faciliteert en komt graag met Oosterwolders in contact. http://www.platformoosterwold.nl.

Werkgroepen

Hier volgt het overzicht van nu lopende werkgroepen. De werkgroepen opereren zelfstandig, het platform behoudt het overzicht, bewaakt de voortgang en neemt het initiatief om onderwerpen te agenderen en daar werkgroepen voor te starten. Dat laatste naar aanleiding van knelpunten die in de praktijk opduiken of onderwerpen die te maken hebben met de verdere ontwikkeling van Oosterwold, zoals het tot stand brengen van collectieve voorzieningen.

30-km kavelwegen

Oosterwold ligt in het buitengebied, dus buiten de bebouwde kom. Daar geldt in het algemeen een maximumsnelheid van 80 km. In een pilot-groep met bewoners uit het beoogde pilotgebied is verkend of voor het buitengebied een verkeersbesluit kan worden genomen voor een maximumsnelheid van 30 km en welke eisen dan voor de weginrichting gelden. Is het nodig om snelheid remmende maatregelen te treffen en, zo ja, aan wat voor maatregelen dan kan worden gedacht? Voor het pilotgebied VTZ (Emile Durkheimweg en achterland) werd inmiddels een verkeersbesluit genomen en is een maximumsnelheid van 30 km ingevoerd. De pilotgroep verkent momenteel de wenselijkheid en de mogelijkheid om dit voor alle bestaande en toekomstige kavelwegen in Oosterwold in een keer te realiseren.

Waterzuivering 1A

Een van de experimenten van Oosterwold is het ontbreken van riolering. In het gebied van Oosterwold dat momenteel in ontwikkeling is (gebied 1A) betekent dit dat overwegend met individuele installaties (IBA’s) afvalwater wordt gezuiverd. De technische en natuurlijke IBA’s zijn nog volop in ontwikkeling. In de meeste gevallen wordt geloosd op de bodem (vijver, wadi, kavelsloot) en de vraag is of deze vorm van zuivering en de schaal waarop dat gebeurt voldoende werkt en veilig is. Momenteel doet LeAf dataonderzoek naar de werking van de IBA’s om adviezen tot verbeterde werking te geven en onderzoekt Deltares het effect van bodemlozing. Bewoners, die zich al enkele jaren met dit onderwerp bezighouden, zijn hierbij via het Platform Oosterwold nauw betrokken.

Waterzuivering 1B

Het gebied tussen de Parijsvogelweg, de Goudplevierweg en de A27 is de volgende fase van Oosterwold die in ontwikkeling wordt genomen. Dit gebied, aangeduid als 1B, is voor 50% in handen van projectontwikkelaars. Bovendien zal een brede strook langs de A27 wegens slagschaduw en geluidsoverlast worden ingevuld met allerlei vormen van bedrijvigheid. Voor dit gebied wordt momenteel een verkennend onderzoek gedaan door bureau De Bont naar de mogelijkheid van een lokale waterzuivering voor het hele gebied waarop alle woningen en overige gebouwen met een rioolleiding worden aangesloten. Voordeel van lokale waterzuivering is dat het water in het gebied wordt gehouden, iets wat in verband met de verdroging van groot belang is. Bewoners, die zich al enkele jaren met dit onderwerp bezighouden, zijn hierbij via het Platform Oosterwold nauw betrokken.

Verbindende routes (Doorwaadbaarheid)

Een belangrijk onderdeel van de ‘organische ontwikkeling’ van Oosterwold is het gezamenlijk ontwikkelen van wandel- en fietsroutes door het gebied. Om die reden heeft elke bewoner zich verplicht een strook van twee meter ‘doorwaadbaar’ in te richten. Die strook aangevuld met 7% verspreid groen is in principe publiek beschikbaar. Op basis van nieuwe inzichten wordt daarbij ook gekeken naar het benutten van deze ruimte voor water, speelgelegenheid, sport, natuur en andere collectieve voorzieningen enz. Binnenkort gaat een pilotwerkgroep aan de slag om voor een pilotgebied (veld G) een procedure te ontwikkelen om samen met alle betrokken bewoners in dat gebied te kijken wat logische en wenselijke wandel- en fietsroutes kunnen worden en welke andere benutting kan worden gekozen. De ervaringen met deze pilot zullen daarna worden gebruikt voor de rest van Oosterwold.

Polderwegen

De bestaande polderwegen ondergaan een grote functieverandering. Van ontsluiting van grote akkergebieden voor boeren naar ontsluiting van een woongebied. Dat betekent veel verkeersbewegingen, tal van aansluitingen op kavelwegen, geluid e.d. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de gebiedsorganisatie, de gemeente en bewoners rond de verschillende polderwegen bespreken de huidige belasting van de wegen met bouwverkeer, de veiligheid en de geluidsoverlast, het huidige onderhoud van wegdek en bermen, het aanleggen van veilige fietspaden en het opschalen van de huidige polderwegen (zoals is gebeurd met de Kievitsweg). Verder wordt gekeken naar de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen delen van Oosterwold met nieuwe polderwegen. Bijzondere aandacht heeft het buurtschapje aan de Paradijsvogelweg, waarvan de bewoners eveneens zijn vertegenwoordigd.

Onderwijs

Organisch ontwikkelen van het gebied door bewoners betekent dat niet automatisch wordt voorzien in algemene voorzieningen zoals onderwijs. Zo heeft de gemeente op basis van haar zorgplicht een locatie gereserveerd voor een basisschool. Een werkgroep onderwijs onderzoekt en bespreekt wat voor onderwijs zich daar gaat vestigen. De werkgroep bestaat uit geïnteresseerde bewoners, vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties en de gemeente. De werkgroep heeft onder meer een enquête uitgezet onder (toekomstige) bewoners van Oosterwold.

Buurtbus en OV

In Oosterwold wordt het ontbreken van voldoende openbaar vervoer als een groot probleem ervaren, niet alleen om stad en school te kunnen bereiken maar ook voor de verbinding met het overige openbaar vervoer. Op initiatief van het Platform Oosterwold wordt nu een werkgroep samengesteld om te onderzoeken of de frequentie van de buslijnen langs de Vogelweg kan worden verhoogd maar ook of gezamenlijk met Nobelhorst en Vogelhorst een buurtbus voor geheel Almere Hout kan worden georganiseerd. Daarnaast wordt gekeken naar andere vormen zoals autodelen. Binnenkort zal een enquête naar de behoefte onder (toekomstige) bewoners worden uitgezet.

Betaalbaar wonen

De gemeente heeft een stevige ambitie met betaalbaar wonen in Oosterwold. Met het aanzienlijk duurder worden van de grond en de oplopende bouwkosten is het zeer de vraag of die ambitie op basis van de huidige praktijk kan worden gehaald. Bewoners die zich daar zorgen over maken hebben dit via het Platform Oosterwold aangekaart. Dit heeft geleid tot het instellen van een werkgroep met de gemeente en de gebiedsorganisatie om te zien of en op welke wijze die ambitie (alsnog) verder kan worden ingevuld.

Nutsvoorzieningen

In de praktijk ondervinden initiatiefnemers nog steeds veel hinder rond de aanleg van hoofdtracés, transformatorhuisjes en individuele aansluitingen. Daarnaast blijkt het elektriciteitsnet te licht om (op termijn) alle stroom in Oosterwold te kunnen leveren en op te nemen bij terug levering. Rond deze problematiek heeft een groep bewoners zich verenigd om samen met de gemeente en de gebiedsorganisatie het overleg aan te gaan met de nutsbedrijven om te werken naar oplossingen voor de kortere en langere termijn.

Kunst en cultuur

De wijk Oosterwold is nog in opbouw. Nieuwe initiatiefnemers bekommeren zich eerst vooral om het inrichten van de eigen kavel en de bouw van hun woning. Inmiddels hebben al duizend bewoners zich gevestigd en zij ervaren het gemis van tal van voorzieningen, waaronder voorzieningen voor kunst en cultuur. Het gaat dan niet alleen om het ‘consumeren’ daarvan maar ook om het maken en produceren. Er blijken al veel uitvoerende kunstenaars te wonen in Oosterwold. Op initiatief van cultuurscout Noortje Braat en ondersteund door het Platform Oosterwold heeft zich een netwerkje gevormd van mensen die hiermee aan de slag willen in allerlei vormen. Een daarvan is het realiseren van een theaterzaal of cultuurhuis, al dan niet gecombineerd met andere voorzieningen zoals een bibliotheek. Dit gaat samen met de gemeente en de gebiedsorganisatie verder worden verkend.

Inloophuis/buurthuis

Voorzieningen die momenteel erg worden gemist zijn plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen ontwikkelen, kunnen vergaderen e.d. Een van de bewoners, Ben de Snoo, richt zich vooral op het realiseren van een inloophuis voor ouderen. Hij kan daarbij nog wel wat hulp gebruiken. Samen met de gemeente en de gebiedsorganisatie wordt gekeken naar een geschikte locatie en de verdere mogelijkheden.

Het licht voor de hand daarbij ook te kijken naar een combinatie met andere doelgroepen en functies om de haalbaarheid te vergroten.

Meer informatie of meedoen?

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie over deze onderwerpen,  heb je ideeën voor andere thema’s en/of werkgroepen, of wil je eventueel deelnemen in een werkgroep, dan kun je dat melden bij:

Platform Oosterwold deelt informatie over deze onderwerpen en activiteiten op de website www.platformoosterwold.nl


Deze foto illustreert op een prachtige manier hoe bewoners intensief samenwerken. Noortje Braat en Egon Kracht, Emile Durkheimweg: “Onze voornaamste bouwstenen (autobanden) arriveren en komen plompverloren op de weg te liggen… Binnen no time komen van alle kanten buren en buurtgenoten aan die voortvarend de gigantische stapel autobanden de fundering op rollen. Het was zo gepiept. 1100 stuks. Ongelooflijk adequaat, behulpzaam en hartverwarmend. Welkom in Oosterwold.”

 

Beheer 10 tips voor beheer en onderhoud Zorg dat je zichtbaar en bereikbaar bent
Events Events In en om Oosterwold groeit het aantal evenementen.
Waterkwaliteit (Afval)water en waterkwaliteit Zuiveren van afvalwater en innovaties via WaterLab Flevoland
Leven Samenwerken Werk- en themagroepen en Platform van bewoners