Samenwerken

Een gewaarschuwd mens telt voor twee….

De vrijheid om in Oosterwold je eigen ‘droomhuis’ te kunnen (laten) bouwen en je eigen droomplek in te richten is wat velen aantrekt. In Oosterwold vind je mensen die letterlijk hun eigen huis bouwen, mensen die zich volledig laten ontzorgen en er pas sleutelklaar in trekken en alles daar tussenin.

Vrijheid en regels

Er is een grote mate van vrijheid om je eigen kavel te kiezen, je plek en de omvang te bepalen en er gelden geen welstandseisen. Zolang je huis aan het bouwbesluit voldoet kun je alles bouwen. Wie door Oosterwold rijdt of loopt ziet daarvan talloze voorbeelden. Tegenover die vrijheid staan echter ook regels en verplichtingen hoe je je eigen kavel en omgeving inricht, samen met (toekomstige) buren. Kortom, Oosterwold is bepaald geen doorsnee wijk. Hoewel je tegenwoordig niet meer zoveel hoeft te pionieren als de eerste bewoners, is het proces voor iedereen uitdagend tot zeer uitdagend!

Veel mensen verkijken zich daarop. Zelfs als je je volledig laat ontzorgen kun je nog allerlei hobbels tegenkomen en is geduld een schone zaak….

Om die reden geeft het gebiedsteam Oosterwold hier een podium aan een aantal bewoners. Zij willen je wijzen op veel voorkomende hobbels en valkuilen. Niet om je te ontmoedigen, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee….. Uiteindelijk wonen in Oosterwold inmiddels duizenden mensen met zeer veel plezier!

Plussen en minnen

Klik op ‘Ervaringen bewoners’ voor een uitvergroting. 

Kosten kunnen tegenvallen

Een kostenraming voor de noodzakelijke investering in je droomplek is heel wat ingewikkelder dan bij de aanschaf van een bestaande of nieuwbouwwoning. De ervaring leert dat het vaak tegenvalt. Tegenvallers en kosten die je vooraf niet had voorzien komen beslist op je pad. Laat je dus goed informeren, begroot realistisch of ruim en zeker niet te krap. Diverse bewoners moesten tijdens de bouw afhaken omdat ze het financieel niet rond kregen. In die situatie wil je liever niet terechtkomen.

Investeren in de wijk en je eigen buurt

In Oosterwold koop je niet alleen je eigen kavel, maar investeer je ook in publieke ruimte en publieke (wijk)voorzieningen. Dat begint al met de aanleg van de kavelweg en de nutsvoorzieningen, samen met je (toekomstige) buren. De kosten voor de kavelweg beperken zich niet tot de aanleg van de bouwweg met puin en granulaat. Als iedereen zo’n beetje klaar is met bouwen komt de bestrating aan de orde. Dat betekent dat je daar voldoende geld voor moet reserveren, want als je met de bouw van je huis al aan het eind van je budget zit, heb je anders een probleem. Bovendien kan dat een bron van conflict zijn met je buren, die mede afhankelijk zijn van jouw financiële bijdrage.

In een gewone wijk legt de gemeente de ‘publieke ruimte’ aan en richt deze in. Dan gaat het onder andere om de wegen, de verlichting, de stoepen, de parkjes en plantsoenen, speelplekken, extra parkeerplekken, enz.
In Oosterwold is dat de taak van bewoners gezamenlijk. Dat betekent niet alleen investeren, maar ook samen met je buren en andere wijkbewoners de aanleg en de inrichting organiseren. Hou daar dus financieel rekening mee.

Oosterwold betekent ook investeren in overleg en samenwerking met je buren en andere wijkbewoners. Je verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven in de wijk. Kortom, komen wonen in Oosterwold vraagt – veel meer dan in een ‘gewone wijk’ – een sociale inzet! Dat maakt de wijk leuk en spannend, maar het vergt ook tijd en ruimte en aandacht. In dit opzicht is Oosterwold een sociaal experiment. Wees je daarvan bewust!

Hou je relatie leuk!

Het is een open deur dat spanningen je relatie lelijk kan opbreken. Toch is hier een waarschuwing op zijn plaats. De ervaring leert dat het bouw- en ontwikkelproces in Oosterwold een (zware) wissel kan trekken op je relatie. Ga je allebei wel met evenveel enthousiasme en overtuiging dat proces in? Zo ja, dan kun je aan elkaar een stevig maatje hebben bij tegenslag. Zo nee, dan kan het in dat geval flink ontsporen. Jullie zouden de eersten niet zijn…. Bedenk van tevoren of je, en jullie samen, een beetje stressbestendig bent. Het helpt erg als je oplossingsgericht bent en niet gauw bij de pakken neer zit. Het helpt ook als je hulp durft te vragen en je goed laat informeren.

In wederkerigheid smeed je een sociale gemeenschap

Veel Oosterwolders zijn graag bereid hun ervaring en kennis met je te delen of je van advies te dienen. Kom je tijdens de bouw een keer handjes tekort? Vraag gerust! Kom je er niet uit met je kaveltekening? Diverse mensen kunnen je helpen! En zit je een keer vast in de zompige klei met je auto? Er is altijd wel iemand die je er weer uit wil trekken! En bedenk: in wederkerigheid smeed je een sociale gemeenschap….

En als het je over de schoenen loopt…

Ook al heb je je goed voorbereid, het kan altijd gebeuren dat het fysiek of mentaal op enig moment te zwaar wordt. Dan kun je altijd (ook) nog een beroep doen op professionele hulp. Maar je kunt ook terecht bij het wijkteam: Overzicht wijkteams Almere | Wijkteams Almere.

Mooie tuin

Organisaties, kennisplatforms, werkgroepen en themagroepen

Vanaf het schetsen van je idee tot en met gezamenlijk onderhoud, beheer en reparaties. Dat stelt eisen aan de manier waarop je de samenwerking inricht en langere tijd met elkaar optrekt via onder andere de kavelwegverenigingen, werkgroepen en themagroepen. In Oosterwold en omgeving zijn veel organisaties en kennisplatforms actief. Zij dragen bij aan de regionale voedselproductie en de woon-, zorg- en recreatieaspecten die bij een nieuw gebied horen. Kijk voor een selectie van organisaties en platforms die actief zijn in Oosterwold in het Handboek Oosterwold/Naslag.

Het sociale netwerk Oosterwolders.nl

Het sociale netwerk Oosterwolders.nl is van Oosterwolders en voor Oosterwolders. Wil informatie met elkaar delen en foto’s plaatsen. Zoek je een oppas? Heb je bouwmaterialen over? Of ben je op zoek naar een stukadoor? Organiseer je een filmavond, yogales of een speelmiddag voor de kinderen? Laat het andere bewoners weten.

Platform Oosterwold

Het Platform Oosterwold is opgericht door een groep betrokken Oosterwolders. Zij houden zich bezig met alles wat nog ontdekt, beter geregeld en ontwikkeld kan worden in het gebied. Het Platform is er voor alle huidige en toekomstige bewoners van Oosterwold. Ze staan in direct contact met de Gebiedsorganisatie Oosterwold en de gemeente Almere. Het Platform Oosterwold informeert, agendeert, faciliteert en komt graag met Oosterwolders in contact. http://www.platformoosterwold.nl.

Werkgroepen

Hier volgt het overzicht van nu lopende werkgroepen. De werkgroepen opereren zelfstandig, het platform behoudt het overzicht, bewaakt de voortgang en neemt het initiatief om onderwerpen te agenderen en daar werkgroepen voor te starten. Dat laatste naar aanleiding van knelpunten die in de praktijk opduiken of onderwerpen die te maken hebben met de verdere ontwikkeling van Oosterwold, zoals het tot stand brengen van collectieve voorzieningen.

30-km kavelwegen

Oosterwold ligt in het buitengebied, dus buiten de bebouwde kom. Daar geldt in het algemeen een maximumsnelheid van 80 km. In een pilot-groep met bewoners uit het beoogde pilotgebied is verkend of voor het buitengebied een verkeersbesluit kan worden genomen voor een maximumsnelheid van 30 km en welke eisen dan voor de weginrichting gelden. Is het nodig om snelheid remmende maatregelen te treffen en, zo ja, aan wat voor maatregelen dan kan worden gedacht? Voor het pilotgebied VTZ (Emile Durkheimweg en achterland) werd inmiddels een verkeersbesluit genomen en is een maximumsnelheid van 30 km ingevoerd. De pilotgroep verkent momenteel de wenselijkheid en de mogelijkheid om dit voor alle bestaande en toekomstige kavelwegen in Oosterwold in een keer te realiseren.

Waterzuivering 1A

Een van de experimenten van Oosterwold is het ontbreken van riolering. In het gebied van Oosterwold dat momenteel in ontwikkeling is (gebied 1A) betekent dit dat overwegend met individuele installaties (IBA’s) afvalwater wordt gezuiverd. De technische en natuurlijke IBA’s zijn nog volop in ontwikkeling. In de meeste gevallen wordt geloosd op de bodem (vijver, wadi, kavelsloot) en de vraag is of deze vorm van zuivering en de schaal waarop dat gebeurt voldoende werkt en veilig is. Momenteel doet LeAf dataonderzoek naar de werking van de IBA’s om adviezen tot verbeterde werking te geven en onderzoekt Deltares het effect van bodemlozing. Bewoners, die zich al enkele jaren met dit onderwerp bezighouden, zijn hierbij via het Platform Oosterwold nauw betrokken.

Waterzuivering 1B

Het gebied tussen de Parijsvogelweg, de Goudplevierweg en de A27 is de volgende fase van Oosterwold die in ontwikkeling wordt genomen. Dit gebied, aangeduid als 1B, is voor 50% in handen van projectontwikkelaars. Bovendien zal een brede strook langs de A27 wegens slagschaduw en geluidsoverlast worden ingevuld met allerlei vormen van bedrijvigheid. Voor dit gebied wordt momenteel een verkennend onderzoek gedaan door bureau De Bont naar de mogelijkheid van een lokale waterzuivering voor het hele gebied waarop alle woningen en overige gebouwen met een rioolleiding worden aangesloten. Voordeel van lokale waterzuivering is dat het water in het gebied wordt gehouden, iets wat in verband met de verdroging van groot belang is. Bewoners, die zich al enkele jaren met dit onderwerp bezighouden, zijn hierbij via het Platform Oosterwold nauw betrokken.

Verbindende routes (Doorwaadbaarheid)

Een belangrijk onderdeel van de ‘organische ontwikkeling’ van Oosterwold is het gezamenlijk ontwikkelen van wandel- en fietsroutes door het gebied. Om die reden heeft elke bewoner zich verplicht een strook van twee meter ‘doorwaadbaar’ in te richten. Die strook aangevuld met 7% verspreid groen is in principe publiek beschikbaar. Op basis van nieuwe inzichten wordt daarbij ook gekeken naar het benutten van deze ruimte voor water, speelgelegenheid, sport, natuur en andere collectieve voorzieningen enz. Binnenkort gaat een pilotwerkgroep aan de slag om voor een pilotgebied (veld G) een procedure te ontwikkelen om samen met alle betrokken bewoners in dat gebied te kijken wat logische en wenselijke wandel- en fietsroutes kunnen worden en welke andere benutting kan worden gekozen. De ervaringen met deze pilot zullen daarna worden gebruikt voor de rest van Oosterwold.

Polderwegen

De bestaande polderwegen ondergaan een grote functieverandering. Van ontsluiting van grote akkergebieden voor boeren naar ontsluiting van een woongebied. Dat betekent veel verkeersbewegingen, tal van aansluitingen op kavelwegen, geluid e.d. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de gebiedsorganisatie, de gemeente en bewoners rond de verschillende polderwegen bespreken de huidige belasting van de wegen met bouwverkeer, de veiligheid en de geluidsoverlast, het huidige onderhoud van wegdek en bermen, het aanleggen van veilige fietspaden en het opschalen van de huidige polderwegen (zoals is gebeurd met de Kievitsweg). Verder wordt gekeken naar de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen delen van Oosterwold met nieuwe polderwegen. Bijzondere aandacht heeft het buurtschapje aan de Paradijsvogelweg, waarvan de bewoners eveneens zijn vertegenwoordigd.

Onderwijs

Organisch ontwikkelen van het gebied door bewoners betekent dat niet automatisch wordt voorzien in algemene voorzieningen zoals onderwijs. Zo heeft de gemeente op basis van haar zorgplicht een locatie gereserveerd voor een basisschool. Een werkgroep onderwijs onderzoekt en bespreekt wat voor onderwijs zich daar gaat vestigen. De werkgroep bestaat uit geïnteresseerde bewoners, vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties en de gemeente. De werkgroep heeft onder meer een enquête uitgezet onder (toekomstige) bewoners van Oosterwold.

Buurtbus en OV

In Oosterwold wordt het ontbreken van voldoende openbaar vervoer als een groot probleem ervaren, niet alleen om stad en school te kunnen bereiken maar ook voor de verbinding met het overige openbaar vervoer. Op initiatief van het Platform Oosterwold wordt nu een werkgroep samengesteld om te onderzoeken of de frequentie van de buslijnen langs de Vogelweg kan worden verhoogd maar ook of gezamenlijk met Nobelhorst en Vogelhorst een buurtbus voor geheel Almere Hout kan worden georganiseerd. Daarnaast wordt gekeken naar andere vormen zoals autodelen. Binnenkort zal een enquête naar de behoefte onder (toekomstige) bewoners worden uitgezet.

Betaalbaar wonen

De gemeente heeft een stevige ambitie met betaalbaar wonen in Oosterwold. Met het aanzienlijk duurder worden van de grond en de oplopende bouwkosten is het zeer de vraag of die ambitie op basis van de huidige praktijk kan worden gehaald. Bewoners die zich daar zorgen over maken hebben dit via het Platform Oosterwold aangekaart. Dit heeft geleid tot het instellen van een werkgroep met de gemeente en de gebiedsorganisatie om te zien of en op welke wijze die ambitie (alsnog) verder kan worden ingevuld.

Nutsvoorzieningen

In de praktijk ondervinden initiatiefnemers nog steeds veel hinder rond de aanleg van hoofdtracés, transformatorhuisjes en individuele aansluitingen. Daarnaast blijkt het elektriciteitsnet te licht om (op termijn) alle stroom in Oosterwold te kunnen leveren en op te nemen bij terug levering. Rond deze problematiek heeft een groep bewoners zich verenigd om samen met de gemeente en de gebiedsorganisatie het overleg aan te gaan met de nutsbedrijven om te werken naar oplossingen voor de kortere en langere termijn.

Kunst en cultuur

De wijk Oosterwold is nog in opbouw. Nieuwe initiatiefnemers bekommeren zich eerst vooral om het inrichten van de eigen kavel en de bouw van hun woning. Inmiddels hebben al duizend bewoners zich gevestigd en zij ervaren het gemis van tal van voorzieningen, waaronder voorzieningen voor kunst en cultuur. Het gaat dan niet alleen om het ‘consumeren’ daarvan maar ook om het maken en produceren. Er blijken al veel uitvoerende kunstenaars te wonen in Oosterwold. Op initiatief van cultuurscout Noortje Braat en ondersteund door het Platform Oosterwold heeft zich een netwerkje gevormd van mensen die hiermee aan de slag willen in allerlei vormen. Een daarvan is het realiseren van een theaterzaal of cultuurhuis, al dan niet gecombineerd met andere voorzieningen zoals een bibliotheek. Dit gaat samen met de gemeente en de gebiedsorganisatie verder worden verkend.

Inloophuis/buurthuis

Voorzieningen die momenteel erg worden gemist zijn plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen ontwikkelen, kunnen vergaderen e.d. Een van de bewoners, Ben de Snoo, richt zich vooral op het realiseren van een inloophuis voor ouderen. Hij kan daarbij nog wel wat hulp gebruiken. Samen met de gemeente en de gebiedsorganisatie wordt gekeken naar een geschikte locatie en de verdere mogelijkheden.

Het licht voor de hand daarbij ook te kijken naar een combinatie met andere doelgroepen en functies om de haalbaarheid te vergroten.

Meer informatie of meedoen?

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie over deze onderwerpen,  heb je ideeën voor andere thema’s en/of werkgroepen, of wil je eventueel deelnemen in een werkgroep, dan kun je dat melden bij:

Platform Oosterwold deelt informatie over deze onderwerpen en activiteiten op de website www.platformoosterwold.nl


Deze foto illustreert op een prachtige manier hoe bewoners intensief samenwerken. Noortje Braat en Egon Kracht, Emile Durkheimweg: “Onze voornaamste bouwstenen (autobanden) arriveren en komen plompverloren op de weg te liggen… Binnen no time komen van alle kanten buren en buurtgenoten aan die voortvarend de gigantische stapel autobanden de fundering op rollen. Het was zo gepiept. 1100 stuks. Ongelooflijk adequaat, behulpzaam en hartverwarmend. Welkom in Oosterwold.”

 

Beheer 10 tips voor beheer en onderhoud Zorg dat je zichtbaar en bereikbaar bent
Events Events In en om Oosterwold groeit het aantal evenementen.
Oosterwold juli 2022 (Afval)water Zuiveren van afvalwater en innovaties via WaterLab Flevoland
Leven Samenwerken Werk- en themagroepen en Platform van bewoners