Bij (twee) controlerondes door het Waterschap afgelopen zomer bleek dat veel IBA’s (nog) niet voldoen aan de gestelde eisen. De gebiedsorganisatie Oosterwold heeft toen het CEW (Centre of Expertise Watertechnology; www.cew-leeuwarden.nl) ingeschakeld om in samenwerking met de betreffende initiatiefnemers en hun leveranciers onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken van de geconstateerde overschrijdingen bij de betreffende installaties. Het onderzoek is inmiddels afgerond.

De conclusies van het onderzoek zijn verwerkt in een rapportage effectiviteit IBA-systemen en de individuele resultaten zijn gedeeld met de betreffende initiatiefnemer, samen met een advies inzake mogelijke oplossingen. Deze oplossingen kunnen betrekking hebben op de technologie, de wijze van aanleg, eventuele gebreken, gebruikersgedrag en beheer- en onderhoudsaspecten. De initiatiefnemer blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste werking van zijn afvalwaterbehandeling. Dat betekent dat de initiatiefnemer op basis van de bevindingen en conclusies van het CEW, samen met de leverancier zorg dient te dragen voor zodanige aanpassingen dat wordt voldaan aan de eisen van het Waterschap.