Verrekening

 1. Hoe gaat de gemeente om met compensatie van gedane investeringen, gevolgschade en emotionele impact voor de bewoners en hoe wordt bepaald wie waarvoor verantwoordelijk is?

Bepaalde onderdelen van afvalwatersystemen die er al in Oosterwold liggen kunnen worden overgenomen in het gemeentelijk riool. Voor de overige onderdelen die niet overgenomen kunnen worden én de investeringen die gedaan zijn, wordt een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door een adviesbureau, dit in opdracht van de gemeente. Het bureau doet onderzoek naar de schade en (mogelijke) vergoedingen. Alles wat nodig is om dit te kunnen bepalen, wordt meegenomen in het onderzoek. Zo ook bijvoorbeeld de investeringen in IBA’s en CBA’s die gedaan zijn. Er zal vervolgens n.a.v. het advies een verrekeningskader worden opgesteld.

 1. Wat is de onderbouwing van de uitspraak dat er nihil schade is?

 Deze onderbouwing is gebaseerd op gemiddelden en zal nader worden bepaald door een onafhankelijk expert.

 1. Is de korting op de grondprijs de juiste weergave van de werkelijkheid of gaat het om een marktconforme grondprijs? Waarom wordt dit zo gecommuniceerd?

Voor Oosterwold is er geen sprake geweest van een korting. De grondprijs is marktconform vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. Deze taxateur heeft in zijn berekeningen meegenomen dat de kavel nog bouwrijp gemaakt moest worden door jou. En dat je een aantal voorzieningen gezamenlijk of individueel moet aanleggen die normaliter door de gemeente worden aangelegd in de openbare ruimte, bijvoorbeeld de kavelweg en de eigen zuivering in plaats van het riool. De vierkante meter prijs die is betaald bestaat uit twee delen: de grondprijs en de exploitatiebijdrage voor zaken en voorzieningen die de gemeente wel moet bieden of realiseren zoals de polderwegen, plankosten enz.

Informeren en afstemmen

 1. Wordt er een aanpak ontwikkeld voor de participatie gedurende het gehele traject waarbij de kavelwegverenigingen betrokken worden bij de aanleg van het riool? Zij zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beheer en onderhoud van de weg.

De gemeente is verplicht om het riool aan te leggen. Dat riool moet voldoen aan de technische eisen die de gemeente daaraan stelt op het gebied van duurzaamheid, betrouwbaarheid, doelmatigheid en capaciteit. De gemeente maakt een principeontwerp aanleg kavelwegriool in de smalle berm, waarbij het type riool vastligt en ook het ontvangstpunt van het afvalwater. Het kavelwegriool wordt vervolgens maatwerk per kavelweg en in afstemming met de betreffende (deel)kavelwegvereniging ontworpen en vervolgens gerealiseerd in opdracht van de gemeente. De gemeente en gebiedsorganisatie communiceren momenteel al met diverse kavelwegverenigingen (ca. 50 in totaal). Meerdere factoren bepalen de uiteindelijke prioritering van de volgorde waarop we de (deel)kavelwegverenigingen gaan benaderen. Deze planning wordt uiteraard gedeeld zodra deze er is. Op dat moment vertellen we ook hoe we het proces per kavelweg willen vormgeven en horen we graag waar jullie verbetermogelijkheden zien. Vervolgens maken we per kavelweg maatwerkafspraken. De gemeente maakt afspraken met de vereniging of eigenaar over het opstalrecht. Ook deze juridische aspecten en te maken afspraken worden per (deel)kavelwegvereniging, VvE en soms zelfs individueel maatwerk vastgelegd.  

 1. Kan de gemeente een rol spelen als er sprake is van onrust/ruzies binnen de straat?

Ja, de gemeente kan hierbij een rol spelen, dat is nu ook al zo en gebeurt ook veelvuldig. In dit afvalwaterdossier betreft het alleen maar daar waar het de aanleg, beheer en onderhoud van de riolering betreft.

Techniek & realisatie kavelwegriool

 1. Tot waar, wanneer en door wie wordt het gemeentelijk riool aangelegd en kunnen wij onze kavelweg dan wel gaan aanleggen als het riool er nog niet ligt? Is dat geen desinvestering?

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van het hoofdriool in de polderwegen en het kavelwegriool en dus wordt het riool gerealiseerd tot aan de kavelgrens (perceel) van de woning. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanleg van het riool op je eigen kavel. Hoe de precieze bekostiging eruit moet nog worden bepaald door de gemeenteraad. De planning van de realisatie van het kavelwegriool is op basis van prioritering, wat door ons team wordt bepaald. Wanneer wij het kavelwegriool bij jou aanleggen wordt met jou gecommuniceerd. Wel kan je in de tussentijd de kavelweg aanleggen. We zullen het riool namelijk in de smalle berm leggen, uitzonderingen daargelaten. Afhankelijk van de status van de weg gaan we bij kruisingen met de weg als het granulaat is een gleuf graven en als het verharding is er onderdoor boren. Aanleggen van je kavelweg is dus geen desinvestering.  

 1. Kunnen bestaande rioleringen die door bewoners zijn aangelegd of bestaande IBA’s worden ingepast/aangesloten op de nieuwe kavelwegriolering?

Het is sterk afhankelijk van het soort en type riolering en waar deze ligt of hiervan gebruik kan worden gemaakt in relatie tot en aansluiting op het vacuümriool. Dat zullen we van geval tot geval moeten bekijken. De IBA’s kunnen niet worden ingepast op het aan te leggen riool.

 1. Hoe zit dit met een composttoilet en het aflopend wegwater en ander regenwater?

Een composttoilet is voor het zwarte (dikke) water. Dan heb je voor je grijze water nog steeds een zuivering nodig. Als er een kavelwegriool ligt dan moet zowel het zwarte als het grijze water op het riool geloosd worden. Voor het wegwater en ander regenwater geldt dat, net zoals in heel Almere, er geen hemelwater geloosd mag worden op het riool.

Verloop IBA’s/CBA’s

 1. Blijven jullie de IBA’s meten (verbetertraject) of moeten we de IBA’s uitzetten en zijn onze inspanningen voor de IBA’s daarmee voor niks geweest?

Voor bewoners met een IBA verandert er op dit moment nog niet zoveel. Jouw IBA moet nog niet worden uitgezet. We vragen je daarom je afvalwater te zuiveren zoals je al doet, inspanningen vanuit jou voor jouw IBA zijn dus niet voor niets. Wat wel verandert is dat niet jij als bewoner maar de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de IBA of CBA. We zijn op dit moment bezig met de leveranciers om te kijken hoe we het beheer en onderhoud zo snel mogelijk bij de gemeente kunnen onderbrengen. Daar zullen we je over op de hoogte houden.

 1. Hoe ziet de sanering van de IBA’s eruit, hoe pak je dat aan en wat zijn de gevolgen?

De sanering van de IBA is op jouw terrein dus jouw verantwoordelijkheid. De gemeente zal hiervoor wel tips en mogelijk aanwijzingen geven. We weten wel zeker dat je je IBA of CBA sneller moet uitschakelen dan gedacht. Je installatie zal dan nog niet afgeschreven zijn. We gaan dit nog verder uitwerken, waarbij we ook kijken en rekening houden met gedane investeringen, de grondprijs en andere verplichtingen die je hebt als bewoner van Oosterwold. 

Tijdelijke voorzieningen & overbruggingsperiode

 1. Hoe snel worden de tijdelijke voorzieningen aangelegd als initiatiefnemers daar om vragen en wat zijn de kosten?

De aanleg van tijdelijke voorzieningen hangt af van de situatie. De aanvraag voor aansluiting en de mogelijkheid van een tijdelijke voorziening kun je als nieuwe bewoner of initiatiefnemer die nog geen IBA heeft of nog niet heeft geïnstalleerd melden bij de gebiedsorganisatie afvalwateroosterwold@almere.nl. Wij maken dan een maatwerkoplossing met de garantie dat wij voor de tijdelijke afvoer van je afvalwater zorgen. De tijdelijke voorziening wordt alleen geplaatst als het noodzakelijk is, dus bijvoorbeeld bij oplevering van het huis en ook daadwerkelijke bewoning. Wij leggen geen tijdelijke voorziening aan voor tijdelijke bebouwing of caravans enz. De tijdelijke voorziening wordt door ons kosteloos geplaatst. Dit geldt niet wanneer je moet aansluiten op het kavelweg- en hoofdriool: hiervoor worden wel aansluitkosten in rekening gebracht. Of deze aansluitkosten voor mensen die al hebben geïnvesteerd in een IBA/CBA wordt verrekend wordt nog onderzocht en uiteindelijk besloten door de raad.

 1. Hoe wordt, gezien de zorgplicht, het onderhoud van de IBA’s ingevuld voor de komende jaren en hoe ziet het toezicht en de handhaving door de overheden eruit zodat de waterkwaliteit geborgd wordt?

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de IBAs en CBA’s in Oosterwold. Hoe we het onderhoud van de IBA’s gaan regelen de komende jaren zijn we nog aan het onderzoeken. We horen van jou als bewoners graag welke aandachtspunten je wil meegeven voor het beheer en onderhoud. Dit najaar wordt met het waterschap en de provincie besproken op welke manier we deze verantwoordelijkheid willen invullen. In dat kader bespreken we ook het toezicht en de handhaving. De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt gemonitord door Waterschap Zuiderzeeland.

 1. Hoe gaat het verder met de CBA van Wetlantec en de andere systemen die Wetlantec heeft geleverd?

We bezien op dit moment op welke manier we het beheer en onderhoud kunnen organiseren. Dat geldt niet alleen voor de systemen van Wetlantec maar voor alle systemen van leveranciers in Oosterwold. Verschillende scenario’s worden daarbij besproken. Daarbij onderzoeken en bespreken we of ze de IBA’s en CBA’s wat langer kunnen aanhouden binnen de overbruggingsperiode of de systemen overdragen aan de gemeente.

 1. Wat is de rol van leveranciers en moeten we nog met hen onderhoudscontracten afsluiten voor onze IBA?

 De leveranciers mogen geen nieuwe installaties meer plaatsen. Vooralsnog kunnen ze wel het beheer en onderhoud van jouw installatie verzorgen, dit wordt zo spoedig als mogelijk overgenomen door de gemeente. Maar je moet geen onderhoudscontracten meer afsluiten met de leveranciers, incidenteel onderhoud uitgezonderd. Momenteel zijn we met de leveranciers in gesprek om te kijken wat hun rol de komende jaren zal zijn.

Juridisch

 1. Komt er een (voorlopige) disclaimer bij de Q en A’s en wanneer zal de raad een besluit nemen over de riolering?

 Bij de Q en A’s zal worden aangegeven dat deze gebaseerd zijn op het besluit dat het college van Burgemeester en Wethouders hebben genomen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In overleg met de gemeenteraad wordt de planning voor de besluitvorming bepaald. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om de kaders voor de afvalwaterzorg in Oosterwold te bepalen. Deze kaderstelling kan leiden tot aanpassingen in de antwoorden.

 1. Hoe ziet de ontbinding van de anterieure overeenkomst voor het onderwerp afvalwater er uit?

De AO moet worden aangepast. De manier waarop moeten we nog uitwerken.

 1. Hoe wordt er bij eventuele onteigening van de kavelweg omgegaan met schade die door derden op dat deel van de weg wordt veroorzaakt? En hoe zit het met de appartementsrechten in relatie tot de aanleg van de riolering?

 De kavelweg wordt niet onteigend. Dus dit is niet van toepassing. De kavelweg blijft dus in eigendom bij de kavelwegvereniging of bij particuliere eigenaren. Er kan ten behoeve van het leggen en liggen van de riolering dan een opstalrecht gevestigd worden, hetzelfde als nu het geval is bij de nutsvoorzieningen. Hoe het zit met de appartementsrechten zijn we nog aan het uitzoeken. Dit wordt nader onderzocht door Dirkzwager.

 1. Wat zijn de verantwoordelijkheden en risico’s bij de aanleg van het riool op eigen perceel? Kan dit worden uitgezocht?

Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de aanleg van riolering van de woning naar de perceelgrens.

Planning

 1. Wat is het tijdspad van de besluitvorming en aanleg en wanneer kunnen we dan een uitvoeringsplan verwachten?

In het najaar 2022 gaan we met een concreet voorstel voor de aanpak van de realisatie van de kavelwegriolering naar de gemeenteraad. We brengen je via de nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van de besluitvorming. De realisatie van de aanleg van het riool duurt circa 4 à 5 jaar. In de tussentijd bieden we tijdelijke voorzieningen aan en starten we kavelweg voor kavelweg met de aanleg. 

 1. Wanneer komt het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP)?

Het GRP volgt op de kaderstelling van de riolering. Het GRP wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Politiek

 1. Waarom is er pas een onderzoek uitgevoerd na vragen van de raad terwijl het onderzoek van AKD er al lag?

 Het onderzoek dat AKD heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente leerde dat er beperkt ruimte was om recht te doen aan de experimentele invulling van de afvalwaterzorg en tegelijkertijd invulling te geven aan de gemeentelijke zorgplicht. Hierover is de gemeenteraad destijds ook geïnformeerd. Het onderzoek vormde voor de betrokken overheden mede de aanleiding voor het besluit om de riolering langs de polderwegen aan te leggen, te investeren in het verbeteren van de werking en toe te werken naar uitfasering van de IBA’s medio 2035. Dit laatste maakte dat ook de provincie kon instemmen in de wetenschap dat er geen ontheffing van de zorgplicht mogelijk was. 

 1. Waren de IBA’s een experiment voor de gemeente? Voor de bewoners was dit niet zo.

De gezamenlijke overheden hebben met de Structuurvisie Oosterwold besloten of onderschreven om de afvalwaterzorg circulair en op individuele basis vorm te geven waarbij een zekere mate van collectiviteit werd voorzien. Die insteek had een experimenteel karakter maar van meet af aan was het de intentie om te leren, verbeteren en de individuele behandeling van afvalwater de structurele oplossing te maken voor Oosterwold en de geleerde lessen ook elders in de stad en het land toe te passen. Om die reden zijn er ook maatwerkvoorschriften ontwikkeld, zijn er eisen voor de afwatering, is er geïnvesteerd in de verbetering van de IBA’s en wordt er langjarig gemonitord.  

 1. Steken de overheden de hand in eigen boezem ten aanzien van de manier waarop de afvalwaterzorg is georganiseerd in Oosterwold en is bij de start van Oosterwold deze invulling wel onderzocht?

 De kaders voor de ontwikkeling van Oosterwold en de invulling van die kaders zijn bepaald door de betrokken overheden. Het was vervolgens aan de initiatiefnemers en de markt om met hun zuiveringen te voldoen aan de gestelde kaders. Bij het opstellen van de aanpak voor de gebiedsontwikkeling is deze invulling onderzocht (Oosterwold landschap van initiatieven). Dat is in de praktijk weerbarstig gebleken, maar niet onmogelijk. Zo is een kleine groep er wel degelijk in geslaagd om te voldoen aan de gestelde normering, blijken decentrale collectieve systemen realiseerbaar en te voldoen aan de normering. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat een grote groep om verschillende redenen er niet in slaagt om binnen de gestelde kaders hun afvalwater te zuiveren.

 1. Was de zorgplicht niet al van kracht voor 7 juli 2022?

In de Wet Milieubeheer staat dat de gemeente de zorgplicht voor afvalwater op verschillende manieren kan invullen. Het college heeft op 7 juli 2022 geconstateerd op basis van de juridische adviezen van Dirkzwager en Stibbe dat de invulling van de zorgplicht in Oosterwold door de gemeente op conventionele wijze moet plaatsvinden.

 1. Wat is de status van het besluit dat op 6 juli 2022 is genomen door het demissionaire college en wordt dit besluit bekrachtigd door het nieuwe college?

 Dit besluit heeft een reguliere status. Er is geen aanleiding om dit te laten bekrachtigen door het nieuwe college.

Overig

 1. Wat is het effect van de voorgenomen aanleg riolering en de huidige onduidelijke situatie op de verkoopbaarheid van de woningen in Oosterwold?

De aanleg van riolering heeft op termijn een waardeverhogend effect. Voor de korte termijn is er van een negatief effect geen sprake dankzij de actuele woningmarkt.

 1. Wat is de impact van de riolering op het waterbeheer in Oosterwold (er komt minder water terug het gebied in)? Is dat onderdeel van het totale plan?

Nee, dit is geen onderdeel van het project. Voor de periode van wellicht 7 jaar totdat de riolering ook daadwerkelijk op de centrale AWZI in Almere Buiten aangesloten kan worden is er gekozen voor het aanleggen van een pilot lokale zuivering in deelgebied 1B. Hierbij is de circulariteit een belangrijke drijfveer.