Van donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 liggen het ontwerp Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken ter inzage. Het is mogelijk om zienswijzen in te dienen.

In Oosterwold moet je kunnen aantonen dat jouw initiatief voldoet aan de normen voor milieu- en omgevingsfactoren. Dit doe je aan de hand van beslisbomen die zijn opgenomen in het Chw bestemmingsplan Oosterwold. Met het wijzigingsplan voor het Chw bestemmingsplan Oosterwold en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder wordt het beleid voor slagschaduw, geluid, archeologie, water en natuur gewijzigd.

Op 5 november 2019 is zijn de wijzigingen toegelicht tijdens een informatieavond in de Buurtschuur in Nobelhorst. De reacties van initiatiefnemers zijn meegenomen in de nieuwe maatregelen.

Let op bij de voorbereiding van vergunningaanvragen
Bij voorbereiding van je vergunningaanvraag kan het verstandig zijn om alvast te anticiperen op de nieuwe regels. Dit betekent wel dat je de vergunningaanvraag pas kan indienen als de nieuwe regels in werking zijn getreden. En de kans bestaat dat je na vaststelling van het wijzigingsplan je plan of onderzoek nog moet aanpassen door eventuele bijstelling van regels. Bij twijfel kun je contact opnemen met het gebiedsteam Oosterwold zodat je een goede afweging kunt maken.

Wat houden die wijzigingen op hoofdlijnen in en wat betekent dat voor mijn initiatief?

Keuzepalet voor slagschaduw
Met de nieuwe maatregelen slagschaduw kan je meer zelf doen aan je woning waardoor je minder last hebt van de slagschaduw. Maar misschien belangrijker; in de vergunningverlening is meer mogelijk. De maatregelen worden nu nog bepaald op basis van metingen op de gevel. In de ontwerp beleidsregel gaat het om metingen op de gevelopeningen. Ook maakt de ontwerp beleidsregel duidelijk hoe het toepassen van een maatregel precies werkt. Het nieuwe beleid voor slagschaduw kan niet direct worden toegepast. Daarvoor moeten eerst het rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde en het Chw bestemmingsplan Oosterwold zijn gewijzigd.

Geluid
De huidige beslisboom voor geluid gaat uit van een geluidsbelasting op de gevel van 48 dB. Met de nieuwe beslisboom wordt het mogelijk om bij de realisatie van nieuwe woningen en de aanleg van nieuwe wegen in Oosterwold uit te gaan van een hogere geluidbelasting op de gevel van 53 dB. Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder staat in het wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold bij de regels in bijlage 2.

Archeologie
Het Chw bestemmingsplan Oosterwold verwijst naar het archeologiebeleid uit 2009. De nieuwe beslisboom archeologie gaat uit van het actuele archeologiebeleid (de Archeologieverordening Almere) en de reeds uitgevoerde archeologische onderzoeken in het gebied.

Water
In overleg met het waterschap is het voornemen om in de beslisboom Water de benodigde kubieke meter (m3) waterberging, in plaats van vierkante meter (m2) waterberging, als uitgangspunt te nemen. De beslisboom Water blijft voorschrijven dat de initiatiefnemer zoveel mogelijk moet aansluiten op bestaande watergangen dan wel via een aansluiting op die van de buren. Hiervoor wordt een aantal voormalige bestaande watergangen en sloten langs de polderwegen geschouwd en mogelijk hersteld.

Natuur
De beslisboom Natuur wordt aangepast aan de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Flevoland. Toegevoegd is dat bij gronden die drie jaar in agrarisch gebruik zijn geweest er geen sprake is van aantasting van beschermde soorten.

Hoe kan ik reageren?
Van donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 kun je schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerp wijzigingsplan Chw Bestemmingsplan Oosterwold en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder indienen.

  • Je kunt een zienswijze indienen via de gemeentelijke website almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig.
  • Ook kun je jouw zienswijze richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold’.
  • Wil je jouw zienswijze mondeling indienen, maak dan een afspraak via het secretariaat van afdeling Stedelijk Beleid op telefoonnummer 14 036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling Stedelijk Beleid).

Waar kan ik het plan inzien?
In verband met de coronacrisis is het wijzigingsplan alleen digitaal beschikbaar.
De digitale versie van het wijzigingsplan Chw bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.
Zie voor het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder bijlage 2.

De bestanden van het wijzigingsplan kun je downloaden op digitaleplannen.nl.

Voor vragen over het wijzigingsplan of hulp bij het inzien, kun je terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Je kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.