Voor Oosterwold gebied 1 wordt een nieuw Chw bestemmingsplan voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 2 juli tot en met 12 augustus 2021 ter inzage. Het is mogelijk om zienswijzen in te dienen.

In Oosterwold moet je kunnen aantonen dat jouw initiatief voldoet aan de normen voor milieu- en omgevingsfactoren. Dit doe je aan de hand van beslisbomen die zijn opgenomen in het Chw bestemmingsplan Oosterwold. Voor gebied 1 gelden nu de regels van het Chw bestemmingsplan Oosterwold uit 2016. Nieuwe inzichten vanuit beleid en regelgeving en de evaluatie Oosterwold (2020) vormden de aanleiding om het bestemmingsplan uit 2016 op onderdelen te herzien.

Wat houden die wijzigingen in en wat betekent dat voor mijn initiatief*?

In het ontwerp Chw bestemmingsplan is onder andere een nieuwe regeling opgenomen voor supermarkten in Oosterwold. Ook is het beleid voor de kavelindeling, roodkavel, roodbank, floor area ratio (FAR), doorwaadbare zones en aaneengesloten waterstructuur verduidelijkt. Het maximale ontwikkelprogramma voor Oosterwold is niet verruimd ten opzichte van de geldende planologische regels in Oosterwold. Naast deze aanpassingen zijn diverse kleine wijzigingen doorgevoerd om de leesbaarheid te vergroten en interpretatieverschillen te voorkomen.

In Oosterwold met de vele (particuliere) initiatiefnemers is een leesbare bestemmingsregeling belangrijk. Daarom is gekozen om de partiële herziening in te passen in het gehele bestemmingsplan waardoor het een integrale herziening van het bestemmingsplan lijkt, waarbij dus veel delen gelijk zijn gebleven.

Zie de Toelichting en Bijlage 1 van het ontwerp Chw bestemmingsplan voor een compleet overzicht en vergelijking van de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de bestaande planregels in Oosterwold.

* Vanaf het moment dat een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gaat geldt er een voorbereidingsbescherming. Dat betekent dat er getoetst moet worden aan het huidige en ontwerp bestemmingsplan. Past het plan binnen het huidige bestemmingsplan, maar is het in strijd met het ontwerp bestemmingsplan, dan kan de vergunning niet verleend worden. De voorbereidingsbescherming eindigt 12 weken na afloop van de terinzagelegging. Binnen die 12 weken moet het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld worden. Wordt het bestemmingsplan niet vastgesteld, dan moeten alle aanvragen die er op dat moment liggen afgehandeld worden overeenkomstig het op dat moment vigerende bestemmingsplan.

Hoe kan ik reageren?

Tot en met donderdag 12 augustus 2021 kun je zienswijzen op het ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold indienen.

  • Je kunt digitaal een zienswijze indienen via de gemeentelijke website www.almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig.
  • Ook kun je jouw zienswijze richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening’.
  • Wil je jouw zienswijze mondeling indienen, maak dan een afspraak via het secretariaat van afdeling Stedelijk Beleid op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling Stedelijk Beleid).
  • Het Platform Oosterwold gaat een gezamenlijke zienswijze indienen. Je kan je ook bij hun uitgebreide zienswijze aansluiten. Dan hoef je niet individueel te reageren. De zienswijze van het Platform staat vanaf 2 augustus op platformoosterwold.nl.

Waar kan ik het plan inzien?

  • In verband met de Coronacrisis is het ontwerp Chw bestemmingsplan alleen digitaal beschikbaar. Deze is in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.
  • De bestanden van het ontwerp Chw bestemmingsplan kun je downloaden op digitaleplannen.nl.
  • Voor vragen over het ontwerp Chw bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kun je terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Je kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

De volledige tekst van deze bekendmaking kun je vinden op de website officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad van 1 juli 2021.

In het voorjaar 2021 lag het Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage. Hierin wordt het beleid voor slagschaduw, geluid, archeologie, water en natuur gewijzigd. De verwachting is dat het wijzigingsplan in oktober 2021 kan worden vastgesteld. De regels van het wijzigingsplan zijn één op één overgenomen in het ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiele herziening.