In Oosterwold zijn verschillende bewoners, initiatiefnemers en bewonersgroepen bezig met het uitdenken van ideeën voor de nog beschikbare percelen. Dit moedigt de gebiedsorganisatie aan, zodat de slagingskans voor een lokaal initiatief groter is. Dan heeft het idee draagvlak vóórdat de officiële spelregels bekend zijn. Maar we kunnen niemand iets beloven. Het is niet wat we graag doen, maar we moeten ook het enthousiasme een beetje temperen. Door de mededingingsregels mogen we immers niet één op één zaken doen met een partij die ons goed dunkt. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Als je bezig bent met het ontwikkelen van ideeën, zorg dan dat je flexibel bent om jouw plannen aan te passen aan de spelregels zodra die gepubliceerd worden.

Wat is mededinging en wat is het effect op Oosterwold?

Als de overheid zaken doet, moet dat transparant zijn en toegankelijk voor iedereen met dezelfde uitgangspositie. Daarvoor zijn mededingingsregels in het leven geroepen. Eind 2021 was er een rechtszaak waarin de Hoge Raad de regels heeft aangescherpt. Wat betekent dat voor Oosterwold?

Openbare selectieprocedure als uitgangspunt

Alle overheden lijken te stoeien met de effecten van de uitspraak van de Hoge Raad in de rechtszaak Didam-Montferland (het Didam-arrest). De Hoge Raad bepaalde toen dat verkoop van vastgoed één-op-één (zonder mededinging) aan een bepaalde partij niet mag als er belangstelling is of verwacht mag worden van één of meer andere partijen. Uitgangspunt is dat er een selectieprocedure wordt doorlopen met een voldoende mate van openbaarheid. 

Een dergelijke (openbare) selectieprocedure is volgens de Hoge Raad niet nodig als bij voorbaat (redelijkerwijs) vaststaat dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. De overheid moet zich er in dit geval goed van vergewissen dat er maar één serieuze gegadigde (koper) is. Als de overheid van mening is dat er redelijkerwijs maar één serieuze gegadigde is, dient zij dit gemotiveerd kenbaar te maken met een publicatie. Dit geeft andere partijen de mogelijkheid om zich te melden als serieuze gegadigde en bezwaar te maken tegen de voorgenomen verkoop.  

Inmiddels zijn in het hele land meerdere rechtszaken gevoerd over de toepassing van het Didam-arrest. De verwachting is dat er nog meer jurisprudentie ontwikkeld wordt, nu alle overheden zoeken naar een juridische en tegelijk goede manier om haar maatschappelijke taken efficiënt uit te kunnen voeren. 

Toekomstige verkopen in Oosterwold deel 1

In Oosterwold staat doorlopend grond in de blauwe zone (onder invloed van geluidhinder windmolens en snelweg) open voor verkoop aan bedrijven of kantoren. Op de rest van het gebied en de andere functies ligt nu nog een verkoopstop; het betreft reguliere ‘Oosterwoldpercelen’ en bijzondere ‘archeologiepercelen’.  

Bij de meeste van de nog beschikbare percelen is evident dat hier meerdere geïnteresseerden voor kunnen zijn. Naar verwachting zelfs meer geïnteresseerden dan beschikbare kavels, zeker waar het gaat om standaardkavels wonen. Daarom bereiden wij ten behoeve van de eerlijke verkoop conform de mededingingsregels een selectieprocedure met selectiecriteria voor. We hebben verschillende soorten percelen gecategoriseerd die in aparte rondes worden uitgegeven.  

De eerstvolgende verkoopronde is voor de kleine nog beschikbare percelen (tot 2.000 m2) die – eventueel verkaveld – kunnen worden verkocht als standaardkavels wonen. We zetten op dit moment de puntjes op de i. De verkoop en de daarbij behorende voorwaarden en spelregels willen we in december 2022 aankondigen. Vervolgens geven we voorbereidingstijd voordat de daadwerkelijke inschrijftijd begin 2023 opent. Zo snel mogelijk daarna kondigen we de verkoopronde aan voor voorzieningen en buitenruimteprojecten en een ronde voor archeologiepercelen. Die worden ook voorzien van selectiecriteria.