Langs het Kathedralenpad ter hoogte van de A27, opent in december 2023 de lokale afvalwaterzuivering Oosterwold. De installatie, waar gemeente Almere de opdrachtgever voor is, zal binnen enkele weken het eerste afvalwater zuiveren. Bij de start worden circa 400 woningen in deelgebied 1B op de lokale zuivering aangesloten. In 2024/2025 komen daar nog eens 400 woningen bij tot in totaal 800. Door het gebruik van deze lokale zuivering komt er capaciteit vrij bij het rioolgemaal Vogelhorst voor het aansluiten van woningen in deelgebied 1A. De lokale waterzuivering is een van de initiatieven van het WaterLab circulair Water.

 

De zuivering bestaat uit een aantal grote bovengrondse opslagtanks en reactoren met de voor- en nazuivering er omheen gebouwd. Het geheel staat overzichtelijk opgesteld in een groene loods pal naast de A27. De zuivering is groter dan dat de buitenkant doet vermoeden als je er voorbijrijdt. Als de zonnepanelen zijn geïnstalleerd is de afvalwaterzuivering voor een groot deel energieneutraal.

Is deze lokale zuivering uniek?

De zuiveringsstappen individueel zijn niet uniek, sommige technieken zijn vaker toegepast in afvalwater. Andere technieken worden nog flink geoptimaliseerd. De combinatie van technieken is wel uniek en innovatief. Hierbij zijn vergaand zuiveren en terugwinnen van grondstoffen het uitgangspunt. Het gaat om een langdurige pilot. De uitdaging is open in de markt gezet. De markt heeft de technieken laten zien waarmee dit het beste te bereiken is. Er zijn 3 compleet verschillende concepten gepresenteerd waarbij dit concept als meest interessante heeft gewonnen.

 

Terugwinnen grondstoffen

Het bijzondere is dat de lokale waterzuivering in Oosterwold als pilot de mogelijkheid biedt om langdurig op kleine schaal innovatieve circulaire watertechnieken te testen. Zo doen gemeente en waterschap kennis op: “Als waterschap zijn we altijd op zoek naar de beste manieren om afvalwater te zuiveren, grondstoffen terug te winnen en energieneutraal te zijn. We hebben daarom met gemeente Almere meegedacht. De kennis die we met de pilot in de komende jaren opdoen, kunnen we ook gebruiken op onze grootschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties in de regio. Zo kunnen we bijdragen aan een gezonde, circulaire en energieneutrale stad.”

De technieken richten zich op het zoveel mogelijk verwijderen van microverontreinigingen zoals medicijnresten en vlamvertragers (chemische stoffen). Ook worden grondstoffen terug geleverd en water hergebruikt. Bij het terugwinnen van grondstoffen gaat het om cellulose uit wc-papier als grondstof en in de toekomst misschien fosfaat en stikstof als meststoffen. Het water wordt vergaand gezuiverd tot – met als opgave – Kaderrichtlijnwaterniveau (KRW). Deze norm gaat verder dan de huidige normeringen en zorgt ervoor dat het afvalwater schoner is dan de richtlijn voor oppervlaktewater.

 

Hergebruik schoon gezuiverd water in Oosterwold

Het decentraal zuiveren van afvalwater is interessant voor Oosterwold waar schoon gezuiverd water hergebruikt kan worden. De zuiveringspilot geeft daarmee invulling aan de ambitie uit de structuurvisie Oosterwold om duurzame systemen en kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. 


De pilot wordt mede mogelijk gemaakt met geld dat vanuit de EFRO-subsidieprogramma ‘Kansen voor West II’ door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is toegekend aan het WaterLab Flevoland. Hierin werken de provincie Flevoland, de 6 Flevolandse gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland samen.