In Oosterwold kun je je eigen stadslandbouw bedrijven én erbij wonen of ondernemen.  
Het is een bijzondere, gemengde wijk waar bewoners en ondernemers zelf invulling geven aan hun eigen leef- en werkomgeving en hun dromen waar maken. De initiatiefnemers leggen wegen, paden, groen, waterpartijen en openbare ruimte aan. Dat gaat gepaard met regels, verantwoordelijkheden en andere instrumenten dan in reguliere gebiedsontwikkelingen. De gemeente kijkt toe en helpt waar nodig. Dat is uniek op deze schaal in Nederland.

In Oosterwold zien we in toenemende mate dat de doe-het-zelf gebiedsontwikkelaars van het eerste uur hun woning te koop aanbieden. Zij weten alle ‘ins en outs’ en zijn ervaringsdeskundigen.
We willen ervoor waken dat de kennis van en over
Oosterwold op termijn verloren gaat na één of meerdere verkopen. Daarom geeft Gebiedsorganisatie  Oosterwold op deze pagina kopers én verkopers belangrijke handvatten voor een goede invulling van de informatieplicht, zodat de filosofie van Oosterwold als doe-het-zelf wijk geborgd is en behouden blijft.

Aanleiding, doel en effect van Oosterwold

Oosterwold is een gebied van 4300 hectare tussen Almere en Zeewolde. De bewoners en ondernemers ontwikkelen het gebied zelf. Zonder stedenbouwkundigen, verkeerskundigen en grotendeels zonder welstand. Een idee van oud-wethouder Adri Duivesteijn als mooie aanvullingen op de woonmilieus in Almere.  Zijn visie:

“Pak een pen en teken een droomhuis. Niemand, echt niemand tekent een rijtjeshuis. Toch staan ze in Nederland overal. Er is niets tegen rijtjeshuizen, velen zijn er dolgelukkig mee. Wat stoort is gebrek aan keuze. De meeste mensen zijn overgeleverd aan ‘voorspelbare’ keuzes van woningcorporaties en projectontwikkelaars. De werkelijke innovatie van de traditie ‘Making the city’ is dat maakbaarheid niet alleen om de ordening van onze ruimte gaat maar nadrukkelijk ook om het creëren van sociale structuren. In Almere brengen we die wetenschap in de praktijk.” 

Oosterwold is een initiatief van de gemeenten Almere en Zeewolde, Provincie Flevoland, Rijksvastgoedbedrijf en Waterschap Zuiderzeeland, en wordt uitgevoerd door de gebiedsorganisatie Oosterwold en uiteraard de initiatiefnemers. 

De 6 ambities van Oosterwold

In de ontwikkelstrategie Land-Goed voor Initiatieven (2012) zijn zes ambities vastgelegd. Deze zijn uitgewerkt in de intergemeentelijke Structuurvisie en het Chw bestemmingsplan voor de eerste fase / deel 1 (binnen de A27 en de Eemvallei).  

 • Duurzame organische groei.
  Oosterwold wordt ontwikkeld door initiatiefnemers. Mensen maken de stad. 
 • Maximale vrijheid aan initiatieven.
  Binnen een beperkt aantal regels wordt bij de ontwikkeling van Oosterwold naar maximale vrijheid gestreefd.  
 • Een continu groen landschap.
  In Oosterwold ontstaat door de lage bebouwingsdichtheid en vrije zone voor wegen, water, groen en stadslandbouw een continu groen landschap.  
 • Stadslandbouw als groene drager.
  De (stads)boeren van Oosterwold (dat zijn de initiatiefnemers, dus jij als potentiële koper!) moeten op minimaal 50% van hun kavel voedsel verbouwen. Dit draagt bij aan het herstel en het versterken van de relatie tussen stad en platteland en tussen mens en voedsel. Voedsel uit de regio kan een bijdrage leveren aan de ambities van de stad t.a.v. circulariteit en CO2-emissies.  
 • Duurzaam en zelfvoorzienend.
  De bewoners voorzien zoveel mogelijk in eigen voedsel- en energievoorziening.  
 • Financieel stabiel.
  Iedere bewoner betaalt mee aan de uitgaven die de overheid maakt voor Oosterwold. De uitgaven zijn vastgelegd in het kostenverhaal Oosterwold. 


De 10 principes

In Oosterwold werk je nauw samen. De 10 principes zijn de spelregels waar je elkaar aan houdt. 

 1. Mensen maken Oosterwold 
 1. De kavelkeuze omvang, plaats en vorm is vrij 
 1. Kavels hebben enkel een percentuele kavelverdeling 
 1. Er zijn verschillende kaveltypes 
 1. Bebouwing kent vrijheid en restricties 
 1. Je bouwt mee aan infrastructuur 
 1. Oosterwold is groen 
 1. Kavels zijn zo veel mogelijk zelfvoorzienend en duurzaam 
 1. Iedere kavel is financieel zelfvoorzienend 
 1. Publieke investeringen zijn volgend 

Het ontwikkelproces 

Degene die de grond als eerste via gemeente Almere van het Rijksvastgoedbedrijf kocht, doorliep een intensief proces met juridische, financiële en ruimtelijke facetten. Van een locatiekeuze via een waarborgsom naar een kavelvorm, vastgelegd in een intentieovereenkomst. Van ontwikkelplan naar anterieure exploitatieovereenkomst, met soms enkele revisies hiervan. Van onderzoeken en berekeningen naar een omgevingsvergunning. En tot slot de koopovereenkomst en notariële levering.  

De eerste kopers, initiatiefnemers, ontwikkelaars hebben hier veel tijd en moeite in moeten steken. Het was vaak complex en nieuw. En ze namen de nodige risico’s. Daar staat een grote mate van vrijheid tegenover. Want in Oosterwold bepaal je zelf binnen marges je kavelinrichting en met buren de inrichting van de buurt. Om speculatie te voorkomen zijn er met de eerste koper afspraken gemaakt over zelfbewoning en realisatietermijnen. 

Wat ligt er vast voor de toekomst? 

Het bestemmingsplan van Oosterwold is net zo bijzonder als het gebied zelf. Het is geen standaard bestemmingsplan waar per plek de functie en het bouwvlak zijn vastgelegd. Het is een brede bestemming met de nodige randvoorwaarden, waarbinnen de ontwerpvrijheid kan plaatsvinden. 

De functie en het bouwvlak dat de eerste ontwikkelaar van de betreffende kavel koos, is vastgelegd in het ontwikkelplan en de omgevingsvergunning. Daar zijn de eigenaren en eventuele nieuwe kopers aan gehouden. Als zij wat willen veranderen, moet dat passen in het bestemmingsplan/omgevingsplan dat dan geldt. Het kan zijn dat er in de tussentijd wijzigingen zijn doorgevoerd. Die zijn dan ook van toepassing. 

Is er nog bouwruimte over? Dan mag je dat opvullen, wanneer je daar een revisie op het ontwikkelplan en een nieuwe omgevingsvergunning voor aanvraagt. Vergunningvrije bouwwerken op individuele kavels* daargelaten.  

Is de stadslandbouw niet volwaardig aangelegd? Dan ben je daar als nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor. Wanneer je niet 50% stadslandbouw alsnog realiseert en in stand houdt en uitoefent, loop je het risico op handhaving. 

Je moet dan ook bewust voor Oosterwold kiezen; hier heb je als het ware een stadsboerderij, met de nodige verplichtingen en bijbehorende groene setting.  

Juridische verplichtingen voor de koper 

Riolering  

Tot juli 2022 moesten initiatiefnemers zelf zorgen dat hun rioolwater werd gezuiverd. Vaak was dat met een individuele behandeling van afvalwater (IBA), zoals een helofytenfilter met bezinkbak. Vanaf juli 2022 heeft de gemeente zich voorgenomen alsnog gemeentelijk riool aan te leggen tot aan de perceelsgrens. Dat is niet zomaar gerealiseerd. Tot de definitieve rioolaansluitingen er liggen, voorziet de gemeente in tijdelijk beheer. Per kavel wordt de situatie besproken en uitgerold. De verkoper moet de koper informeren wat de feitelijke situatie is en of er al afspraken zijn gemaakt voor de toekomst. En alle eigenaren moeten op een bepaald moment meewerken aan de werkzaamheden van de gemeente om het definitieve rioolstelsel in het gebied aan te leggen. Soms is dat in de vorm van een put op eigen terrein in combinatie met een buizenstelsel deels op eigen terrein en deels langs de gezamenlijke kavelweg. Je kunt vervolgens zelf de installatie vanuit het huis daarop aansluiten.  

Als de IBA niet meer in gebruik is, dan kan hij worden betrokken bij één van de andere kavelfuncties, afhankelijk van waar nog ruimte is in de functie-indeling van de kavel. Die vind je in het ontwikkelplan en de omgevingsvergunning. 

Vragenlijst 

Gebiedsorganisatie Oosterwold heeft in overleg met enkele makelaars een vragenlijst ontwikkeld die verkopers kunnen invullen. Op die manier worden ze geholpen bij het delen van informatie die voor de koper handig en belangrijk is. Gebiedsorganisatie Oosterwold …
 

Makelaarsbijeenkomst 20 juni

Team Oosterwold organiseerde 20 juni een bijeenkomst voor makelaars om essentiële informatie bij doorverkoop in Oosterwold te kunnen verstrekken. Ook vertelden we hoe we deze informatie voor u als makelaar toegankelijk willen gaan maken.
Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst
Bekijk hier de presentatie van de makelaarsbijeenkomst 20 juni
Lees hier het verslag van de bijeenkomst


MediaToolkit

Omschrijving Oosterwold voor Funda en social media 

Oosterwold is een gemengde wijk tussen Almere en Zeewolde, met stadslandbouw op iedere kavel. Bewoners en ondernemers hebben alle ruimte om hier op eigen initiatief hun leef- en werkomgeving in te richten. Ook zijn er enkele wijken of buurtjes in ontwikkeling gebracht door projectontwikkelaars. 
Stap voor stap wordt het gebied ingericht voor wonen, ondernemen en recreëren. Dat doen de Oosterwolders grotendeels zelf, samen met hun buurtgenoten. En zoveel mogelijk duurzaam, ecologisch en zelfvoorzienend. Ze realiseren niet alleen hun stadslandbouw, huis, bedrijf of voorziening, ze gaan ook over aanleg en beheer van de wegen en openbare ruimte.. Samen met toekomstige buren vormgeven aan een groene en duurzame leefomgeving staat voorop. Dat is uniek op deze schaal in Nederland. 

Foto’s Mediakit

Druiven

Oosterwold en de geest van de omgevingswet