Hoe kan het gebiedsteam Oosterwold haar communicatiemix verbeteren en daarmee bijdragen aan een succesvolle samenleving in Oosterwold? Dat was de hoofdvraag waarmee 16 studenten van het Honours programma van Windesheim Flevoland op verzoek van het team Oosterwold afgelopen studiejaar aan de slag zijn gegaan. Een brede opdracht waarvoor niet één pasklaar antwoord bestaat. Met een combinatie van literatuuronderzoek en het verzamelen van informatie via een enquête onder Oosterwolders, kwamen de studenten tot verfrissende aanbevelingen.

Online platform:
Voor Oosterwold zijn veel verschillende communicatiekanalen en bronnen beschikbaar. Hierdoor kan het voor jullie als (nieuwe) initiatiefnemers lastig zijn om antwoord op al je vragen te vinden. Uit het onderzoek naar de huidige informatievoorziening bleek dat initiatiefnemers behoefte hebben aan één centraal informatiepunt. De studenten raden aan om de huidige website maakoosterwold.nl (of de nieuwe door bewoners geïnitieerde site OosterwoldOntkiemt.nl) toegankelijker te maken door een online platform toe te voegen met zoekoptie, marktplein en chatbox.

Een online platform is een besloten applicatie voor initiatiefnemers. Via een ‘Who knows who’ applicatie kunnen initiatiefnemers met behulp van een zoekbalk gemakkelijk met elkaar in contact komen en elkaar helpen met bijvoorbeeld de bouw van een huis en alles wat daarbij komt kijken. Vaak weet een buur meer dan je denkt en kun je met een kleine vraag sneller geholpen worden.
Het platform biedt ook een marktplein voor vraag en aanbod van producten en diensten. Hier kun je de lokale stadslandbouwproducten (ver)kopen of je dienst als bijvoorbeeld tuinman, loodgieter, jurist of schilder aanbieden. Verder kan aan het online systeem een privé chatbox worden toegevoegd om één-op-één informatie uit te wisselen.

Honours studenten - kopie
Ideale samenleving 
Naast het bieden van technische oplossingen, hadden de studenten ook aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een succesvolle samenleving in Oosterwold.

Besluit- of bestuursorgaan:
Nu er steeds meer bewoners zijn in Oosterwold is het nodig dat bewoners onderling en met het gebiedsteam Oosterwold goed kunnen samenwerken. In de enquête geven initiatiefnemers aan dat ze behoefte hebben aan een besluit- of bestuursorgaan. De studenten adviseren daarom een raad in te stellen, een flexibel orgaan dat om het jaar wisselt van leden. De leden worden per straat gekozen en op den duur per wijk, wanneer Oosterwold groot genoeg is. De raad baseert haar advies op basis van aanbevelingen van experts uit Oosterwold of daarbuiten. De oplossingen worden indien nodig gefilterd tot 2 à 3 opties. Bewoners kunnen na publicatie hun stem uitbrengen.

Ideeënbox:
Om problemen of dilemma’s aan het licht te brengen kan een ideeënbox de oplossing zijn. Dat kan een fysieke box zijn op verschillende plekken in Oosterwold; een e-mailadres; of een app met filterfuncties die het makkelijker maken om onderscheid te maken tussen dilemma’s.

Van individueel naar collectief
De 10 ontwikkelprincipes zoals beschreven in de intergemeentelijke structuurvisie bieden veel ruimte voor eigen invulling door initiatiefnemers. Zonder afstemming tussen bewoners kan de individuele uitleg en invulling zorgen voor onduidelijkheid en zelfs conflicten tussen de bewoners. Om dit te voorkomen raden de studenten aan dat initiatiefnemers zelf de 10 spelregels – ofwel ontwikkelprincipes – concreter maken. Deze afstemming van de spelregels hoeft niet in lange vergaderingen, zolang alle initiatiefnemers maar weten wat er gaande is. Een simpele afstemming kan al via een appje of belletje of bijvoorbeeld een periodieke nieuwsbrief. De invulling hiervan is aan de bewoners zelf.

Ook het gebiedsteam zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van de samenwerking tussen de initiatiefnemers. Dat kan bijvoorbeeld door bijeenkomsten te faciliteren, zoals afgelopen half jaar over zelfbeheer. Ook zou het gebiedsteam tijdelijk een centrale kavel aan kunnen wijzen voor community evenementen (oogstfeest, speeltuin e.d.) en wellicht de bouw van een gemeenschappelijk gebouw. Hier kunnen bewoners samenkomen voor informatie-uitwisseling, vergaderingen en evenementen. Het team Oosterwold heeft hierbij een stimulerende en faciliterende rol zonder dat zij de regie overneemt.

Leerzame ervaring
De Honours studenten vonden de opdracht leerzaam, en vooral een bijzondere ervaring. ‘Omdat je vanuit verschillende studierichtingen– van logopedie tot management en technische bedrijfskunde- samenwerkt, leer je op diverse manieren naar een opdracht kijken. We hebben onderzoek gedaan in direct contact met het team Oosterwold en de Oosterwolders. Het is mooi om te werken aan een opdracht waarmee je uiteindelijk een bijdrage kan leveren aan deze bijzondere gebiedsontwikkeling.’

Met deze rijke opbrengst kunnen initiatiefnemers en het team Oosterwold verder aan de slag.
 
Het Honours Programma “New Towns” van Windesheim Flevoland is een programma dat studenten die meer kunnen en meer willen, naast hun reguliere studie kunnen volgen. De huidige groep bestaat uit 16 studenten van 14 verschillende studierichtingen. De studenten werken in een interdisciplinaire setting aan zogenaamde “Wicked Problems”. Door gebruik te maken van de verschillende perspectieven proberen de studenten hier mooie oplossingen voor te creëren.