Tijdens de eerste sessie van de politieke markt op 12 mei 2022 spraken drie bewoners in en een vertegenwoordiger van de Lidl. De rode draad was: wat betekent de aanpassing van de regels in het bestemmingsplan nu eigenlijk voor de bestaande bewoners die zijn gekomen op basis van de huidige regels? De bewoners vrezen dat ze op hun kavels misschien niet meer kunnen doen wat in het verleden wel mogelijk leek. Bijvoorbeeld bebouwing op hun grond toevoegen. En is er sprake van overgangsrecht? De wethouder deed de toezegging dat op de website van Oosterwold en in de nieuwsbrief helder en in begrijpelijke taal wordt uitgelegd wat de veranderingen betekenen voor de huidige bewoners en ondernemers. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Op 19 mei zette de raad de bespreking over het herziene bestemmingsplan voort.

Op 19 mei 2022 volgde een vervolgbespreking in de raad over een ingediende motie en amendementen. Het is aan de raad om een besluit te nemen over de amendementen, maar de wethouder waarschuwde voor de consequenties. Als de amendementen worden aangenomen moet het bestemmingsplan opnieuw ter inzage worden gelegd zodat belanghebbenden eventueel een zienswijze kunnen indienen. Dat leidt tot een vertraging van minstens een half jaar en een langere periode van onzekerheid voor de huidige bewoners/initiatiefnemers. Ook loopt in die tijd het voorbereidingsbesluit over de inperking van de komst van nieuwe supermarkten in Oosterwold af.

Besloten is de bespreking een maand op te schorten en in de tussentijd met de indieners over de gevolgen van hun amendementen te spreken. Waarschijnlijk wordt op 16 of 23 juni 2022 de behandeling in de raad voortgezet.