“Het is schrikken als je hoort dat er voorziening als deze in je buurt komt. Toch zijn we als gemeente samen met onze woon- en zorgpartners ook verantwoordelijk om voor deze mensen te zorgen en deze woonplek te creëren.”

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de gemeenteraad voorgesteld om een beschermd wonen plus locatie te ontwikkelen aan de Hippias van Elisweg, Veld J in Oosterwold. Kort daarop is een aantal bewoners een petitie tegen deze woonvoorziening gestart. Daarnaast is er een brief gestuurd naar de gemeenteraad en de burgemeester en wethouder. Wethouder Froukje de Jonge begrijpt de onrust van bewoners; “Het is een begrijpelijke zorg van bewoners. We doen het niet zomaar. Er is een lang traject van zorgvuldige afwegingen aan vooraf gegaan. We leggen iedereen de komende tijd graag uit waarom wij als college deze locatie hebben voorgesteld aan de gemeenteraad.”

 

Spreiding is noodzaak en afspraak

Mensen met een verslaving en/of psychiatrische problematiek, soms in combinatie met een (licht) verstandelijke handicap wonen en/of verblijven nu nog in groten getale vooral in het centrum van Almere. Door clustering van maatschappelijke voorzieningen en de groei van de stad wordt er door bewoners en bezoekers van het centrum soms overlast ervaren. Daarom heeft de gemeenteraad een aantal jaar geleden het college opdracht gegeven om voorzieningen meer over de stad te spreiden.

“Deze groep kwetsbare mensen moeten we als gemeente een plek geven. Het centrum is niet voor iedereen de beste plek om te verblijven. Mensen met deze problematiek versterken elkaar in sociaal onaangepast gedrag. Daarom is het verstandig en nodig om voorzieningen te spreiden en de opeenstapeling van overlast terug te dringen”, zegt De Jonge.

Spreiding betekent dat er naar de hele stad wordt gekeken als het gaat om plaatsing van deze voorzieningen. Zo is er een woonplek voor mensen die beschermd moeten wonen, maar nog wel kunnen integreren in Poort gekozen. Voor de beschermd wonen plus is door het college een plek aan de rand van de stad gekozen, omdat deze groep bewoners baat hebben bij het wonen in een prikkelarme omgeving.  ”Door deze groep mensen in een prikkelarme omgeving te plaatsen, gaan ze rustiger gedrag vertonen. Daarom is er gekozen voor een afgelegen gebied met minder bebouwing en minder reuring”, legt wethouder De Jonge uit.

 

Participatie

“We begrijpen dat de buurt ervaart dat zij niet over de locatie hebben kunnen meepraten”, aldus De Jonge. “Locatiekeuze is een politiek proces. Het gaat hier om een maatschappelijke voorziening die binnen het bestemmingsplan past. Daarin hebben mensen destijds kunnen participeren. En we passen de Oosterwoldse ontwikkelregels toe voor wat betreft bouwoppervlakte en stadslandbouw. Bewoners kunnen nu invloed uitoefenen via de gemeenteraad. De locatieverkenning door de hele stad op basis van vooraf vastgestelde criteria is voor iedereen in te zien. We laten daarin zien hoe we tot deze locatiekeuze zijn komen en welke belangen er zijn afgewogen. Zowel de gemeenteraad als de buurt zijn tegelijkertijd geïnformeerd door een brief vanuit het college.”

De gemeente Almere heeft de afgelopen twee jaar veel geleerd op het gebied van participatie. Impactvolle maatschappelijke voorzieningen moeten eerst voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Die stappen worden genomen zoals is afgesproken. “We betrekken bewoners daarna bij het verbeteren van het plan. Na inspreken bij de raad wordt er voorzien in participatie over de inpassing en vormgeving van het gebouw en veiligheid in de wijk. Hier worden we bewoners voor uitgenodigd. We staan voor het eerlijke verhaal, ook waar dat pijn doet.”

 

Inloopmomenten voor bewoners

We houden vooraf aan behandeling in de gemeenteraad twee inloopbijeenkomsten op 3 en 5 februari, in het gebiedskantoor Oosterwold, Burchard de Volderstraat 14 in Almere. Zaterdag 3 februari van 11:00-15:00 uur en maandagavond 5 februari van 19:00-21:00 uur. De keuze voor Veld J Hippias van Elisweg lichten we daar toe in persoonlijke gesprekken. Alle vragen die u heeft kunt u stellen aan de gemeente Almere en zorgorganisaties Kwintes en het Leger des Heils. Iedereen is welkom. Meer informatie over de inloopmomenten: www.almere.nl/beschermdwonenplus

Veiligheid en overlast

Bewoners geven in de petitie en de brief aan dat ze bang zijn voor hun veiligheid en overlast. “Dat snappen wij heel goed en dat geldt voor alle bewoners van Almere die te maken krijgen met dit soort voorzieningen. We wegen bij de locatiekeus de veiligheid zorgvuldig af. Als we denken dat het niet veilig is of kan, dan valt de locatie af. Een belangrijke partij daarbij is de politie en brandweer. Zij zijn nauw betrokken.”

‘’Ik snap de mensen heel goed, ze maken zich zorgen”, aldus De Jonge.”Dat geldt voor iedere plek.”

 

Hoe verloopt het proces verder?

Het voorstel wordt komende maand voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad praat er dan eerst een paar keer over voordat er bepaald wordt of dit de beste locatie is en of het ook daadwerkelijk op die plek komt.

Heeft u op- en of aanmerkingen met betrekking tot het plan dat nodigen wij u uit om in tespreken tijdens de politieke markt, dat is onze gemeenteraadsvergadering die elke donderdagavond in het stadhuis is. Via Gemeente Almere (notubiz.nl) kunt u zien wanneer het op de agenda staat. Ook kunt u bellen met het Klant Contact Centrum op 14036. Het staat u daarnaast vrij om contact op te nemen met de Almeerse gemeenteraadsleden om invloed uit te oefenen op het proces.