Het College heeft op 29 september 2020 de Beleidsregel slagschaduw voor Almere Oosterwold vastgesteld (fase 1). Almere is de eerste gemeente die van de huidige wettelijke regeling voor slagschaduw van windturbines afwijkt. Hiermee ontstaat een unieke situatie in Nederland.

In Oosterwold gaat de woningbouw samen met de realisatie van een van de grootste windparken op land in Nederland. De windmolens dragen bij aan de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, maar kunnen voor omwonenden tot ongewenste (schaduw)hinder leiden. De huidige landelijke ‘Activiteitenregeling milieubeheer’ kent als enige maatregel het stilzetten van de windmolens bij overschrijding van de slagschaduwnorm. De gemeente Almere wil maximale woningbouw mogelijk maken zonder dat de windturbines extra stil hoeven te worden gezet. Voorwaarde daarbij is dat een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede leefomgevingskwaliteit zijn gewaarborgd.

Vooruitlopend op de Omgevingswet heeft de gemeente daarom een eigen regeling voor slagschaduwhinder in Oosterwold ontwikkeld. Deze voorziet in extra maatregelen om wel te kunnen bouwen en daarbij slagschaduwhinder en lichtschittering voor bewoners en gebruikers van gebouwen zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen.

       Onderzoekzone voor slagschaduw


Meer keuzemogelijkheden

In de Beleidsregel slagschaduw Oosterwold is gekozen voor een beschermingsniveau dat over het algemeen hoger is dan de huidige normering uit de landelijke ‘Activiteitenregeling milieubeheer’. In de regeling voor Oosterwold wordt weliswaar meer slagschaduw toegestaan maar de duur daarvan in ruimten die gevoelig zijn voor slagschaduw wordt beperkt. De Beleidsregel slagschaduw Oosterwold maakt het eenvoudiger om te bepalen of je slagschaduwonderzoek moet doen en er zijn meer keuzemogelijkheden:

 • Er is een lijn getrokken op de kaart, als je daarbinnen valt dan moet je slagschaduwonderzoek doen;
 • De maatregelen worden nu nog bepaald op basis van metingen op de gevel. In de nieuwe beleidsregel gaat het om metingen op de gevelopeningen (schaduwgevoelige ruimten);
 • Het palet aan keuzemogelijkheden om de inval van slagschaduw in een woning of gebouw te beperken of te voorkomen wordt groter (zie bijlage 4 van het slagschaduwbeleid). Te denken valt aan:
  • Een gunstige oriëntatie van het gebouw en de ramen waardoor de inval van slagschaduw op bepaalde ramen wordt belemmerd of verminderd;
  • Een gunstige indeling van de woning door de gevoelige ruimten (bijvoorbeeld woonkamer, keuken, slaapkamer) aan de niet-schaduwzijde te situeren;
  • Afscherming van de daglichtopening aan de buitenzijde door bijvoorbeeld niet- lichtdoorlatende luiken, rolluiken of zonwering;
  • En afscherming door vaste objecten zoals een muur, een grondwal, afdakjes boven ramen, of verdiept aangebrachte ramen of zijschotten langs ramen;
 • In de berekening van de stilstandsvoorziening mogen bewoners rekening houden met de stilstandsvoorziening die geldt voor de bestaande woningen aan de Paradijsvogelweg en de initiatiefnemers Oosterwold die voor 10 november 2016 een intentie- of anterieure overeenkomst hadden;
 • Bestaande initiatiefnemers waarvoor de nieuwe regeling gunstiger uitvalt mogen hiervan gebruikmaken. Dit is vastgelegd in een overgangsregeling;
 • De beslisboom slagschaduwhinder wordt aan het nieuwe gemeentelijke beleid aangepast zodra het rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde is gewijzigd. De nieuwe beslisboom kan pas in werking treden na vaststelling van het Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold. Naar verwachting is dat februari/maart 2021.

Zie voor meer informatie het gemeenteblad, nummer 273172 van 21 oktober 2020, via de officiële bekendmaking op overheid.nl.